Türkçe       English

<< Geri Yazdır
doi:10.5578/tt.6982
Akciğer Kanserinde 7. TNM Evrelemesinden 8.'ye Doğru

Akciğer Kanserinde 7. Tnm Evrelemesinden 8.'ye Doğru

Deniz KÖKSAL1, Seha AKDUMAN2


1 Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı, Ankara, Türkiye

1 Department of Chest Diseases, Faculty of Medicine, Hacettepe University, Ankara, Turkey

2 Tunceli Devlet Hastanesi, Göğüs Hastalıkları Kliniği, Tunceli, Türkiye

2 Clinic of Chest Diseases, Tunceli State Hospital, Tunceli, Turkey

ÖZET

Akciğer Kanserinde 7. TNM Evrelemesinden 8.‘ye Doğru

Akciğer kanserinin anatomik yaygınlığı, TNM sınıflamasıyla tanımlanır ve halen en önemli prognostik faktördür. Tümör özelliklerindeki değişiklikler, tanısal yöntemlerdeki ve tedavideki gelişmelere bağlı olarak TNM-evreleme sistemi zamanla güncellenmektedir. 7. TNM evreleme sistemi, uluslararası, oldukça geniş ve retrospektif bir veri tabanına dayanarak oluşturulmuştur. Verilerin retrospektif olması nedeniyle halen cevaplanmayan sorular vardır. Bu nedenle “Prospektif Akciğer Kanseri Evreleme Projesi” oluşturulmuştur. Bu projede T, N, M tanımlayıcılarının ayrıntılı değerlendirilmesinin yanı sıra, şimdiye kadar hiç ele alınmayan demografik veriler, histolojik özellikler, bazı biyokimyasal ve moleküler prediktif ve prognostik belirleyiciler incelenmektedir. Proje 8. TNM evrelemesinin temelini oluşturacaktır. Bu makalede akciğer kanserinde 7. TNM evrelemesinden 8.‘ye doğru muhtemel değişiklikler tartışılmıştır.

Anahtar kelimeler: Akciğer kanseri, TNM evrelemesi

SUMMARY

From the 7th TNM Staging to the 8th in Lung Cancer

The anatomic extent of disease, that is described by the TNM-classification remains the most important prognostic factor for lung cancer. Based on the changes in tumor characteristics, advances in diagnostic methods and treatment strategies, TNM-classifications are updated from time to time. The 7th TNM-classification was created on the basis of an international, large, and retrospective database. However due to retrospective data, there are still unanswered questions. Therefore "Prospective Lung Cancer Staging Project" is designed. In this project, in addition to the detailed evaluation of T, N, M descriptors; other factors, which were not considered to be relevant to lung cancer staging before, were also analyzed such as demographic data, histologic characteristics, certain biochemical and molecular prognostic and predictive factors. This project will be the basis of 8th TNM-classification for lung cancer. In this manuscript, we discuss the probable changes from the 7th TNM classification to the 8th.

Key words: Lung cancer, TNM staging

Yazışma Adresi (Address for Correspondence)

Dr. Deniz KÖKSAL

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi,

Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı,

ANKARA - TURKEY

e-mail: deniz_koksal@yahoo.com

[ Tam metin ][ PDF ]
<< Geri Yazdır