Türkçe       English

<< Geri Yazdır
doi:10.5578/tt.8725

Yoğun bakım dışı kliniklerde gelişen hastanede gelişen pnömoninin mali yükü

Ebru ÇAKIR EDİS1, Osman Nuri HATİPOĞLU1, İlker YILMAM2, Necdet SÜT3


1 Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı, Edirne, Türkiye

1 Department of Chest Diseases, Faculty of Medicine, Trakya University, Edirne, Turkey

2 Samsun Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Hastanesi, Göğüs Hastalıkları Kliniği, Samsun, Türkiye

2 Clinic of Chest Diseases, Samsun Chest Diseases and Chest Surgery Hospital, Samsun, Turkey

3 Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi, Biyoistatistik Anabilim Dalı, Edirne, Türkiye

3 Department of Biostatistics, Faculty of Medicine, Trakya University, Edirne, Turkey

ÖZET

Yoğun bakım dışı kliniklerde gelişen hastanede gelişen pnömoninin mali yükü

Giriş: Literatürdeki hastanede gelişen pnömoniler (HGP) ile ilişkili maliyet verilerinin hemen hepsi ventilatörle ilişkili pnömonili hastalarla yapılan çalışmalardan elde edilmiştir. Bu çalışmada amaç hastane kliniklerinde yatan hastalarda pnömoni gelişmesinin mali yükünü saptamaktır.

Materyal ve Metod: Yoğun bakım dışı kliniklerde pnömoni gelişen yaş ortalaması 64.53 ± 14.92 olan 97'si erkek toplam 154 HGP'li erişkin hastaya ait maliyet verileri prospektif olarak kaydedildi. Karşılaştırma için aynı tarihler arasında aynı tanılar ile hastanede yatan, yaşı (ort: 65.66 ± 13.86) ve cinsiyeti (94'ü erkek) benzer olup (p> 0.05) hastanede yattığı süre içinde pnömoni gelişmemiş olan 148 olgu da kontrol grubuna alındı. Her iki gruptaki hastaların hastanede yattıkları gün sayıları ve hastane otomasyon programından (Avicenna) elde edilen maliyet verileri Mann-Whitney U testiyle karşılaştırıldı.

Bulgular: HGP'li hastalarda ortalama yatış gün sayısı 32.8 iken kontrol grubunda 9.8 idi (p< 0.0001). Yatak maliyeti HGP'li hasta grubunda ortalama 631$ iken kontrol grubunda 153$ olarak hesaplandı (p< 0.0001). Toplam maliyet HGP'li grupta ortalama 6241$ iken kontrol grubunda 1117$ olarak tespit edildi (p< 0.0001).

Sonuç: HGP, yatış süresini yaklaşık 3.5, yatak maliyetini 4, toplam maliyeti 5.5 kat artıran mali yükü yüksek bir hastalıktır.

Anahtar kelimeler: Yoğun bakım dışı, hastanede gelişen pnömoni, maliyet

SUMMARY

Economic burden of nosocomial pneumonia in non-intensive care clinics

Introduction: Almost all data on the cost of nosocomial pneumonia (NP) in the literature is associated with ventilator-associated pneumonia. This study aims to determine the economic burden of nosocomial pneumonia in clinical inpatients.

Materials and Methods: Data on costs of the 154 adult patients (97 male, 57 female; mean age 64.53 ± 14.92) who were hospitalized in non-intensive care clinics and developed NP were recorded prospectively. The control group consisted of 148 patients without pneumonia matched for age (mean age 65.66 ± 13.86), sex (94 male), diagnosis, and hospitalization date. Data obtained from both groups of patients for the number of hospitalization days and the data obtained from the hospital automation program (Avicenna) for costs were compared using the Mann-Whitney U test.

Results: While the mean duration of hospitalization was 32.8 days in patients with NP, it was 9.8 (p< 0.0001) in the control group. The cost of hospital beds was $631 for NP patients and $153 for the controls (p< 0.0001). The total cost was $6241 for NP patients and $1117 for the controls (p< 0.0001).

Conclusion: NP is a high-cost condition that increases the duration of hospitalization 3.5-fold, hospital-bed cost 4-fold, and the total cost 5-fold.

Key words: Non-intensive care, nosocomial pneumonia, cost

Geliş Tarihi/Received: 06.03.2014 • Kabul Ediliş Tarihi/Accepted: 11.12.2014

Yazışma Adresi (Address for Correspondence)

Dr. İlker YILMAM

Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi,

Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı,

SAMSUN - TURKEY

e-mail: ebruckr@yahoo.com

[ Tam metin ][ PDF ]
<< Geri Yazdır