Türkçe       English

<< Geri Yazdır
doi:10.5578/tt.8562

Pulmoner embolide yanlış tanı ve sebepleri

Ahmet İLVAN1, Mehmet ÇELİKDEMİR2, Cüneyt AYRIK3, Eylem Sercan ÖZGÜR1, Seyran BOZKURT3, İbrahim ÇEVİK3,
İbrahim TOKER4


1 Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı, Mersin, Türkiye

1 Department of Chest Disease, Faculty of Medicine, Mersin University, Mersin, Turkey

2 Edirne Devlet Hastanesi, Acil Servis, Edirne, Türkiye

2 Department of Emergency Service, Edirne State Hospital, Edirne, Turkey

3 Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi, Acil Anabilim Dalı, Mersin, Türkiye

3 Department of Emergency, Faculty of Medicine, Mersin University, Mersin, Turkey

4 İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Acil Anabilim Dalı, İzmir, Türkiye

4 Department of Emergency, Izmir Tepecik Training and Research Hospital, Izmir, Turkey

ÖZET

Pulmoner embolide yanlış tanı ve sebepleri

Giriş: Pulmoner tromboembolide (PTE) zamanında doğru tanı konularak erken tedavinin başlanması hayati öneme sahiptir. Tanı ve tedavi gecikmesi mortaliteyi önemli oranda artıran en önemli nedenler olarak bilinmektedir. Bu nedenle bu çalışmada yanlış tanı alan ve sonrasında PTE tanısı konulan hastaların demografik ve klinik verilerinin incelenmesi, yanlış tanı almayı etkileyen faktörlerin ortaya çıkarılması amaçlanmıştır.

Materyal ve Metod: Göğüs hastalıkları kliniğine Ocak 2007-Ocak 2012 tarihleri arasında pulmoner emboli tanısı ile acil servisten yatış verilen 100 PTE olgusunun dosyası retrospektif olarak değerlendirildi. İlk başvuruda PTE dışında tanı alanlar yanlış tanı alan grup (YTAG, n= 26), PTE tanısı alanlar doğru tanı alan grup (DTAG, n= 74) olarak sınıflandırıldı. Olguların demografik özellikleri, risk faktörleri, klinik ve laboratuvar bulguları incelendi. Sonuçlar uygun istatistiksel yöntemlerle değerlendirildi.

Bulgular: İki grup arasında fizik muayene ve laboratuvar bulguları açısından anlamlı bir fark bulunmadı. Tanı alma süresi bir haftadan fazla olan olgularda yanlış tanı oranı fazla bulundu (p= 0.002). PTE‘ye ait herhangi bir risk faktörü olmayan olgularda yanlış tanı oranı fazla bulundu (p= 0.017). Kalp hastalığı olan olgularda ise yanlış tanı oranı daha az bulundu (p= 0.033). Bu olguları Geneva risk sınıflamasına göre değerlendirdiğimizde, klinik olasılık arttıkça yanlış tanının azaldığı gözlemlendi (p= 0.011).

Sonuç: Geneva risk sınıflamasına göre düşük risk sınıfında olanlarda, şikayetlerin başlama süresi bir haftadan fazla olanlarda, PTE‘ye ait herhangi bir risk faktörü ve kalp hastalığı olmayan olgularda yanlış tanı oranı anlamlı olarak fazla bulundu. Bu parametrelere dikkat edilmesinin PTE‘de yanlış tanıları azaltabileceği düşünüldü.

Anahtar kelimeler: Klinik olasılık, PTE, risk faktörü, yanlış tanı

SUMMARY

Misdiagnosis of pulmonary embolism and causes

Introduction: Pulmonary thromboembolism (PTE) is not only one of the prevelant diseases with a high mortality risk but also has a high ratio of delayed diagnosis and misdiagnosis. In this study, it was aimed to determine the demographical characteristics, risk factors, clinical and laboratory findings of the patients that were diagnosed as PTE at their first hospital visit and of the PE patients who were misdiagnosed at their first admission. We aimed to investigate the factors which can leads to misdiagnosis of PE, and to determine the ways to avoid misdiagnosis.

Materials and Methods: One hundred PTE patients who were admitted to University Hospital between the dates January 2007-December 2011 were included in the study. Clinical and laboratory findings of these patients were evaluated. Among these patients, 26 were misdiagnosed at their first admission but diagnosed accurately (as PTE) in our hospital and 74 were diagnosed accurately. Two groups were compared with respect to various data of the patients clinical and demographical characteristics.

Results: Between the two groups, there was no difference in terms of physical examination and laboratory findings. The patients with the symptoms onset was over a week ago had a higher misdiagnosis rate (p= 0.002). The patients with no risk of PTE had a higher misdiagnosis rate (p= 0.017). Misdiagnosis rate of the patients with cardiac diseases was lower (p= 0.033) According to Geneva risk score, we observed that the misdiagnosis risk was reduced in the patients with higher clinical probability (p= 0.011).

Conclusion: In conclusion, misdiagnosis rate was found to be statistically significant in the patients with low score according to the Geneva risk classification, and whose pre-diagnosis period lasted for more than a week and with no risk factors of PTE or cardiac diseases. We are in the opinion that considering these parameters will help to reduce in misdiagnosis of pulmonary embolism cases.

Key words: Clinic probability, misdiagnosis, PTE, risk factor

Geliş Tarihi/Received: 08.03.2014 • Kabul Ediliş Tarihi/Accepted: 12.12.2014

Yazışma Adresi (Address for Correspondence)

Dr. Eylem Sercan ÖZGÜR

Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi,

Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı,

MERSİN - TURKEY

e-mail: eylemozgur@yahoo.com

[ Tam metin ][ PDF ]
<< Geri Yazdır