Türkçe       English

<< Geri Yazdır
doi:10.5578/tt.8673

Tırnak yatağı kapillaroskopisinin interstisyel akciğer hastalığındaki yeri - idiyopatik olguları kollajen doku hastalığı ile ilişkili interstisyel akciğer hastalıklarından ayırabilir mi?

Dilek ÇAKMAKÇI KARADOĞAN1, Ayşe BALKARLI2, Özgür ÖNAL3, Göksel ALTINIŞIK4, Veli ÇOBANKARA2


1 Hopa Devlet Hastanesi, Göğüs Hastalıkları Bölümü, Artvin, Türkiye

1 Department of Chest Diseases, Hopa State Hospital, Artvin, Turkey

2 Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi, Romatoloji Anabilim Dalı, Denizli, Türkiye

2 Department of Rheumatology, Faculty of Medicine, Pamukkale University, Denizli, Turkey

3 Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi, Halk Sağlığı Anabilim Dalı, Denizli, Türkiye

3 Department of Public Health, Faculty of Medicine, Pamukkale University, Denizli, Turkey

4 Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı, Denizli, Türkiye

4 Department of Chest Diseases, Faculty of Medicine, Pamukkale University, Denizli, Turkey

ÖZET

Tırnak yatağı kapillaroskopisinin interstisyel akciğer hastalığındaki yeri - idiyopatik olguları kollajen doku hastalığı ile ilişkili interstisyel akciğer hastalıklarından ayırabilir mi?

Giriş: Tırnak yatağı kapillaroskopisi (TYK) çoğunlukla kollajen doku hastalıklarının erken tanısında kullanılan noninvaziv bir tanı yöntemidir. Bu çalışmada TYK bulgularının idiyopatik interstisyel akciğer hastalıklarını (idiyopatik-İAH) kollajen doku hastalığı ile ilişkili olan interstisyel akciğer hastalıklarından (KDH-İAH) ayrımında ve olağan interstisyel pnömoni paternini de nonspesifik interstisyel pnömoni paterninden ayırmada yararı olup olmayacağını değerlendirmeyi amaçladık.

Materyal ve Metod: Hastalar üç ana grupta incelendi; KDH-İAH grubunda 15 hasta, idiyopatik İAH olan grupta 18 ve kontrol grubunda da 17 hasta mevcuttu. KDH-İAH grubu da iki subgruba ayrıldı; Sjögren sendromuna (SjS) bağlı-İAH olan 8 ve romatoid artrite (RA) bağlı İAH olan 7 hasta mevcuttu. Kontrol grubunu oluşturanlar da akciğer tutulumu olmayan 10 SjS ve 7 RA hastaları idi. Hastaların hiçbiri inceleme sırasında atakta döneminde değildi ve hiçbir hastanın Reynaud fenomeni yoktu.

Bulgular: Ortalama kapiller yoğunluk yalnızca KDH-İAH grubunda kontrol grubuna göre düşüktü (p= 0.006). Subgroup analizinde, RA-İAH, İPF ve SJS-İAH olan subgrupların kapiller anormalliklerinin daha ciddi düzeyde olduğu saptandı. Ortalama kapiller yoğunluğun OİP paterni olanlarda, NSİP paterni olanlar ve kontrol grubunda olanlara göre daha düşük olduğu saptandı; p değeri sırasıyla 0.008 ve < 0.001 idi.

Sonuç: Bu çalışma NSİP ve OİP paterni olan hastaların tırnak yatağı kapillaroskopik bulgularını tanımlayan ve kıyaslayan literatürdeki ilk çalışmadır. TYK bulgularının bu iki radyolojik paternin ayrımında yardımcı olabileceğini göstermektedir. Ancak, idiyopatik interstisyel akciğer hastalığının ayırıcı tanısındaki yerinin değerlendirilmesi için daha geniş hasta gruplarını inceleyen daha fazla sayıda çalışmaya ihtiyaç vardır.

Anahtar kelimeler: İnterstisyel akciğer hastalıkları, tırnak yatağı kapillaroskopisi

SUMMARY

The role of nailfold capillaroscopy in interstitial lung diseases - can it differentiate idiopathic cases from collagen tissue disease associated interstitial lung diseases?

Introduction: Nailfold capillaroscopy (NFC) is a non-invasive diagnostic test that is mostly used for early diagnosis of collagen tissue diseases (CTDs). We aimed to evaluate whether NFC findings could be a clue for discriminating idiopathic interstitial lung diseases (ILD) from CTD associated ILDs (CTD-ILD). Additionally it was aimed to determine whether NFC could be helpful in discriminating usual interstitial pneumonia (UIP) pattern from non-specific interstitial pneumonia (NSIP) pattern.

Materials and Methods: We grouped patients into three main groups: 15 CTD-ILD, 18 idiopathic ILD, and 17 patients in the control group. The CTD-ILD group was split into two subgroups: 8 patients with Sjögren's syndrome (SJS)-associated ILD and 7 with rheumatoid arthritis (RA)-associated ILD. The idiopathic-ILD group consisted of 10 idiopathic NSIP and 8 IPF patients. The control group consisted of 10 SJS and 7 RA patients without lung disease. None of the patients were on acute exacerbation at the time of examination, and none had Reynaud's phenomenon.

Results: Mean capillary density was significantly reduced only in the CTD-ILD group as compared to the control group (p= 0.006). In subgroup analysis, it was determined that RA-ILD, IPF, and SJS-ILD subgroups had more severe capillaroscopic abnormalities. Mean capillary density in patients with the UIP pattern was reduced compared to patients with the NSIP pattern and those in the control group; p values were 0.008 and < 0.001, respectively.

Conclusion: This study is to be the first describing and comparing the nailfold capillaroscopic findings of patients with NSIP and UIP patterns. NFC findings can be helpful in discriminating UIP patterns from NSIP patterns. But to show its role in differentiating idiopathic disease, more studies with more patients are needed.

Key words: Interstitial lung diseases, nailfold capillaroscopy

Geliş Tarihi/Received: 20.08.2014 • Kabul Ediliş Tarihi/Accepted: 24.12.2014

Yazışma Adresi (Address for Correspondence)

Dr. Dilek ÇAKMAKÇI KARADOĞAN

Hopa Devlet Hastanesi,

Göğüs Hastalıkları Bölümü,

ARTVİN - TURKEY

e-mail: cakmakcidilek@yahoo.com

[ Tam metin ][ PDF ]
<< Geri Yazdır