Türkçe       English

<< Geri Yazdır
doi:10.5578/tt.8799

Üst solunum yolu rezistansı sendromu (UARS) tanısında yeni bir yaklaşım: PAP yöntemi

Oğuz KÖKTÜRK1, Ayşe BAHA1, Asiye KANBAY2


1 Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı, Ankara, Türkiye

1 Department of Chest Diseases, Faculty of Medicine, Gazi University, Ankara, Turkey

2 İstanbul Medeniyet Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye

2 Department of Chest Diseases, Faculty of Medicine, Istanbul Medeniyet University, Istanbul, Turkey

ÖZET

Üst solunum yolu rezistansı sendromu (UARS) tanısında yeni bir yaklaşım: PAP yöntemi

Giriş: Üst solunum yolu rezistansı sendromu (UARS); apne veya hipopneye yol açmadan, üst solunum yolunda rezistans artışı sonucu, toraks içi basınçta belirgin artışa yol açan ve sonunda sık tekrarlayan arousallarla sonlanan, gündüz aşırı uyku hali ve kardiyovasküler problemlerle karakterize bir sendromdur. Klasik polisomnografik incelemeyle tanısı sıklıkla gözden kaçan bu sendrom, yanlışlıkla çoğu kez basit horlama veya idiyopatik hipersomni tanısı almakta ve ne yazık ki tedavi edilememektedir. Gerçek tedavi seçeneği olan pozitif hava yolu basıncının (PAP), tedaviden-tanıya yöntemiyle hastalığın tanısında da kullanılabileceği, bu yöntemle yüksek titrasyon basıncı saptanan hastaların UARS tanısı alabileceği, aynı zamanda tedavi basıncının da belirlenmiş olacağı savından hareketle bu çalışma planlandı.

Materyal ve Metod: Apne hipopne indeksi (AHİ) 5'in ve artmış solunumsal çaba ile ilişkili arousal (RERA) 20'nin üstünde, gündüz aşırı uyku hali (GAUH) olan, uyku süresince oksijen desatürasyonu saptanmayan 30 hastaya UARS ön tanısı ile PAP titrasyonu yapıldı.

Bulgular: PAP titrasyonuyla yüksek basınca ihtiyaç duymadığı görülerek UARS düşünülmeyen 3 hasta çalışma dışı bırakıldı. Çalışmaya dahil edilen 30 hastadan 16 (%53.3)'sı kadın, 14 (%46.7)'ü erkek ve yaş ortalaması 46.4 ± 9.9 idi. Ortalama beden kitle indeksi (BKİ) 26 ± 3.3 olan hastaların, Epworth uykululuk anketi puan ortalaması 15 ± 3.9, ortalama AHİ: 2.3 ± 1.4 ve ortalama RERA: 26.1 ± 4.9 bulundu. Ortalama PAP basıncı 7.1 ± 1.1 cmH2O olarak titre edildi. Mevcut bulgular ışığında UARS düşünülen hastalarda PAP titrasyonu sırasında yüksek PAP değerleri elde edilmesi, üst solunum yolunda rezistans artışının delilidir.

Sonuç: PAP değerleri normal bulunan hastalarda ise UARS tanısı ekarte edilmiştir. Bu yöntemin UARS tanısını kesinleştirmede kanıta dayalı tıp açısından anlamlı olduğu düşünülmektedir. Tedaviden-tanıya protokolü ile uyguladığımız PAP yöntemi ile aynı zamanda hastaların ihtiyaç duydukları tedavi basıncı da belirlenmektedir. Bu hastaların PAP tedavisi altında uzun süreli takipleri sonucu klinik yanıtlarının değerlendirilmesi ve daha yüksek sayıda hasta içeren serilerin sağlanması “yıllardır çözülemeyen sorunlar” şeklinde tanımlanan bu sendromun tedavisine büyük katkı sağlayacaktır.

Anahtar kelimeler: Üst solunum yolu rezistansı sendromu, PAP tedavisi, yeni tanısal yöntem

SUMMARY

A new approach in the diagnosis of upper airway resistance syndrome (uars): pap method

Introduction: Upper airway resistance syndrome (UARS) is characterized by repeated number of arousals at night, and excessive daytime sleepiness or somnolence (EDS). It is often missed in classical polysomnographic diagnostic approaches and misdiagnosed as simple snoring or idiopathic hypersomnia, thereby is often left untreated. We propose that positive airway pressure (PAP), which has shown to be effective against UARS, can be used as a diagnostic tool as well. The study designed to test whether patients with high titration pressures can be diagnosed for UARS, and whether this pressure can be used as the treatment pressure in UARS.

Materials and Methods: This study is a retrospective cohort study. The patients with the following selection criteria: apnea hypopnea index (AHI) < 5, respiratory effort related arousal (RERA) index > 20, excessive daytime sleepiness or somnolence (EDS) without nocturnal oxygen desaturation levels were included to the study. After diagnostic polysomnography (PSG), PAP titrarion was applied to diagnose and treatment.

Results: Fourteen (%46.7) of the patients were male, 16 (%53.3) were female, with a mean age of 46.4 ± 9.9 and mean body mass index (BMI) of 26 ± 3.3. The patiens had a mean Epworth sleepiness scale 15.3 ± 3.9, mean AHI: 2.3 ± 1.4 and average RERA: 26.1 ± 4.9. The mean CPAP titration pressure was 7.1 ± 1.1 cmH2O.

Conclusion: In the light of current findings, during PAP titration patients required high pressures is the evidence of increased upper airway resistance in UARS. Using the from therapy to diagnosis protocol, the PAP protocol determines the individual therapeutic pressures needed by patients. Following up the clinical outcomes of these patients under the PAP treatment, and including a larger cohort will contribute greatly to treating this syndrome, defined as one of the "unresolved problems in years".

Key words: Upper airway resistance syndrome, PAP treatment, new diagnostic procedure

Geliş Tarihi/Received: 18.09.2014 • Kabul Ediliş Tarihi/Accepted: 04.01.2015

Yazışma Adresi (Address for Correspondence)

Dr. Oğuz KÖKTÜRK

Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi,

Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı,

ANKARA - TURKEY

e-mail: kanbaydr@yahoo.com

[ Tam metin ][ PDF ]
<< Geri Yazdır