Türkçe       English

<< Geri Yazdır
doi:10.5578/tt.8468

Nadir görülen bir difüz parankimal akciğer hastalığı: Difüz pulmoner meningotelyomatozis

Nazan ŞEN1, Emine Tuba CANPOLAT2, Zafer KOÇ3


1 Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi, Adana Uygulama ve Araştırma Merkezi, Göğüs Hastalıkları Bölümü, Adana, Türkiye

1 Department of Chest Diseases, Faculty of Medicine, Baskent University, Adana Practice and Research Center,

Adana, Turkey

2 Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi, Adana Uygulama ve Araştırma Merkezi, Patoloji Bölümü, Adana, Türkiye

2 Department of Pathology, Faculty of Medicine, Baskent University, Adana Practice and Research Center, Adana, Turkey

3 Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi, Adana Uygulama ve Araştırma Merkezi, Radyoloji Bölümü, Adana, Türkiye

3 Department of Radiology, Faculty of Medicine, Baskent University, Adana Practice and Research Center, Adana, Turkey

ÖZET

Nadir görülen bir difüz parankimal akciğer hastalığı: Difüz pulmoner meningotelyomatozis

Pulmoner meningotelyal nodüller (PMN) sıklıkla rezeke edilen akciğer parankim örneklerinin ve otopsilerin patolojik incelenmesi sırasında rastlantısal olarak saptanır. Bu nodüller genellikle asemptomatik ve çoğu zaman tektir. Difüz pulmoner tutulum sıklığı daha azdır. PMN benign lezyonlar olup, neoplastik ve neolastik olmayan akciğer hastalıkları ve nadiren ekstrapulmoner hastalıklarla ilişkili bulunmuştur. Multipl bilateral pulmoner nodülleri olan ve video eşliğinde torakoskopik cerrahi (VATS) ile "difüz pulmoner meningotelyomatozis" tanısı alan bir kadın hasta sunulmuştur. Difüz pulmoner meningotelyomatozis radyolojik olarak difüz bilateral akciğer nodülleri olan hastalarda ayırıcı tanı içinde yer almalıdır.

Anahtar kelimeler: Pulmoner meningotelyal nodüller, meningotelyomatozis, mikronodüller

SUMMARY

A rarely seen diffuse parenchymal lung disease: diffuse pulmonary meningotheliomatosis

Pulmonary meningothelial-like nodules (MLNs) are usually detected incidentally during pathologic evaluation of resected pulmonary parenchymal specimens and autopsies. These nodules are generally asymptomatic and most often single. Diffuse pulmonary involvement by MLNs is less frequently described. MLNs are benign lesions and have been associated with neoplastic and non-neoplastic pulmonary conditions and occasionally with extrapulmonary diseases. We report a case of a female patient presenting with multiple and bilateral pulmonary nodules diagnosed with "diffuse pulmonary meningotheliomatosis" by video-assisted thoracoscopic surgery (VATS). Diffuse pulmonary meningotheliomatosis should be included in the differential diagnosis of diffuse bilateral lung nodules in the radiologic studies.

Key words: Minute pulmonary meningothelial-like nodules, meningotheliomatosis, micronodules

Geliş Tarihi/Received: 19.10.2014 • Kabul Ediliş Tarihi/Accepted: 25.10.2014

Yazışma Adresi (Address for Correspondence)

Dr. Emine Tuba CANPOLAT

Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi,

Adana Uygulama ve Araştırma Merkezi,

Dadaloğlu Mah 39 Sok. No: 6,

Yüreğir, ADANA - TURKEY

e-mail: nazansen68@gmail.com

[ Tam metin ][ PDF ]
<< Geri Yazdır