Türkçe       English

<< Geri Yazdır
doi:10.5578/tt.8849

Fiberoptik bronkoskopide sedasyon: Literatürün gözden geçirilmesi

Özlem KAR KURT1, Fahrettin TALAY1, Aysel KARĞI2, Zehra YAŞAR1, Tuncer TUĞ1


1 Abant İzzet Baysal Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı, Bolu, Türkiye

1 Department of Chest Diseases, Faculty of Medicine, Abant Izzet Baysal University, Bolu, Turkey

2 Abant İzzet Baysal Üniversitesi, İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Göğüs Hastalıkları Kliniği, Bolu, Türkiye

2 Clinic of Chest Diseases, Izzet Baysal Training and Research Hospital, Abant Izzet Baysal University, Bolu, Turkey

ÖZET

Fiberoptik bronkoskopide sedasyon: literatürün gözden geçirilmesi

Fiberoptik bronkoskopi (FOB) akciğer hastalıklarının tanı ve tedavisinde önemli yeri olan ve klinik pratikte yaygın olarak kullanılan bir prosedürdür. İnvaziv bir işlem olması nedeniyle öksürük, nefes darlığı, nazal ve farengeal irritasyona neden olabilmektedir. FOB sırasında ortaya çıkan stres katekolaminlerin salınımına neden olmakta ve taşikardi, vazokonstriksiyon ve kardiyak fonksiyonları yetersiz veya bozulmuş hastada miyokardiyal iskemiyle sonuçlanmaktadır. Güncel kılavuzlar komplikasyonları azaltmak ve hasta konforunu artırmak amacıyla sedasyon önermektedir. Bu amaçla en sık kullanılan sedatifler benzodiazepinler, opiyatlar, propofol ve fospropofol olup, tek veya kombine uygulanabilmektedir. Bronkoskopi ünitelerinde sedasyon uygulaması genellikle bronkoskopist tarafından uygulanmaktayken bazı merkezlerde anestezist de dahil olmaktadır. Bu derlemede FOB'da sedasyon için kullanılan çeşitli ilaçların değerlendirilmesi amaçlanmıştır.

Anahtar kelimeler: Fiberoptik bronkoskopi, sedasyon

SUMMARY

Sedation for fiberoptic bronchoscopy: review of the literature

Fiberoptic bronchoscopy (FOB) is a procedure which has an important role in the diagnosis and treatment of lung diseases and is widely used in clinical practice. It is an invasive procedure and can cause cough, shortness of breath, nose and throat irritation. Stress during bronchoscopy can cause release of catecholamines, which maylead to tachycardia, vasoconstriction and possible myocardial ischemia in patients with impaired cardiopulmonary function. Current guidelines for bronchoscopy recommend offering sedation to patients, with the aim of improving patient comfort and reducing complications. For this purpose, the most frequently used sedatives are benzodiazepines, opioids, propofol and fospropofol which are either administered alone or in combination. In this review, we aimed to evaluate various drugs used for sedation during bronchoscopy.

Key words: Fiberoptic bronchoscopy, sedation

Geliş Tarihi/Received: 29.12.2014 • Kabul Ediliş Tarihi/Accepted: 04.01.2015

Yazışma Adresi (Address for Correspondence)

Dr. Özlem KAR KURT

Abant İzzet Baysal Üniversitesi Tıp Fakültesi,

Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı,

BOLU - TURKEY

e-mail: aghhozlem@yahoo.com

[ Tam metin ][ PDF ]
<< Geri Yazdır