Türkçe       English

<< Geri Yazdır
doi:10.5578/tt.8651

Türkiye'de kronik solunum yetmezliğinde evde noninvaziv mekanik ventilasyon kullanımına
göğüs hastalıkları doktorlarının yaklaşımı

Aylin ÖZSANCAK UĞURLU1, Huriye BERK TAKIR2, Begüm ERGAN3, Erdal İN4, Ezgi ÖZYILMAZ5, Özlem ERTAN EDİPOĞLU6, Eylem ACARTÜRK2, Ege GÜLEÇ BALBAY7, Aslı GÖREK DİLEKTAŞLI8, Tülay KIVANÇ9, Pervin KORKMAZ EKREN10, Sevinç SARINÇ ULAŞLI11, Ilgaz DOĞRUL12, Elif YILMAZEL UÇAR13, Şehnaz OLGUN14, Özkan DEVRAN15, Recai ERGUN16, Zuhal KARAKURT17


1 Clinic of Chest Diseases, Baskent University Istanbul Hospital, Istanbul, Turkey

2 Clinic of Chest Diseases, Sureyyapasa Chest Diseases and Chest Surgery Training and Research Hospital,

Istanbul, Turkey

3 Department of Chest Diseases, Faculty of Medicine, Dokuz Eylul University, Istanbul, Turkey

4 Department of Chest Diseases, Faculty of Medicine, Firat University, Elazig, Turkey

5 Department of Chest Diseases, Faculty of Medicine, Cukurova University, Adana, Turkey

6 Clinic of Chest Diseases, Dr. Suat Seren Chest Diseases and Chest Surgery Training and Research Hospital, Izmir, Turkey

7 Department of Chest Diseases, Faculty of Medicine, Duzce University, Duzce, Turkey

8 Department of Chest Diseases, Faculty of Medicine, Uludag University, Bursa, Turkey

9 Clinic of Chest Diseases and Tuberculosis, Baskent University Konya Hospital, Konya, Turkey

10 Department of Chest Diseases, Faculty of Medicine, Ege University, Izmir, Turkey

11 Department of Chest Diseases, Faculty of Medicine, Afyon Kocatepe University, Afyon, Turkey

12 Clinic of Chest Diseases, Baskent University Ankara Hospital, Ankara, Turkey

13 Clinic of Chest Diseases, Ataturk University Suleyman Demirel Medical Center Yakutiye Training Hospital, E

Erzurum, Turkey

14 Department of Chest Diseases, Faculty of Medicine, Marmara University, Istanbul, Turkey

15 Clinic of Chest Diseases, Ahi Evren Chest and Cardiovascular Surgery Training and Research Hospital, Trabzon, Turkey

16 Clinic of Chest Diseases, Diskapi Yildirim Beyazit Training and Research Hospital, Ankara, Turkey

17 Medical Intensive Care Unit, Sureyyapasa Chest Diseases and Chest Surgery, Training and Research Hospital,

Istanbul, Turkey

ÖZET

Türkiye'de kronik solunum yetmezliğinde evde noninvaziv mekanik ventilasyon kullanımına göğüs hastalıkları doktorlarının yaklaşımı

Giriş: Bu çalışmanın amacı Türkiye'deki göğüs hastalıkları doktorlarının kronik solunum yetmezliğinde, evde mekanik ventilasyon uygulaması için son dönemlerde sıklıkla uygulanan tekniklerden noninvaziv mekanik ventilasyon (NIV) kullanımı konusundaki yaklaşımlarını belirlemektir.

Hastalar ve Metod: Yazarlar tarafından oluşturulan ve test edilen 38 soruluk anket, Türkiye genelindeki 2205 göğüs hastalıkları doktoruna e-posta yoluyla gönderildi.

Bulgular: Göğüs hastalıkları doktorlarının %27'si ankete katıldı (n= 596). Ev tipi NIV cihazının 340 doktor (tüm katılımcıların %57.1'i ve klinik pratikte NIV kullanan 420 doktorun %81'i) tarafından reçetelendiği belirtildi. Eve NIV reçete etmenin doktorun unvanı, çalıştığı hastanenin tipi, göğüs hastalıkları uzmanlık süresi, asistanlık eğitimi esnasında NIV kullanılan hasta sayısı ve haftalık takip edilen NIV hasta sayısı ile ilişkili olduğu saptandı (p< 0.05). En sık endikasyonların sırasıyla kronik obstrüktif akciğer hastalığı (KOAH) [ortanca (çeyrekler arası aralık: IQR): %75 (60-85)], obezite hipoventilasyon sendromu [%10 (2-15], Overlap sendromu [%10 (0- 20)] ve restriktif akciğer hastalığı [%5 (2-10)] olduğu tahmin edildi. Bilevel pozitif hava yolu basıncı spontan modu [%40 (0-80)] ile oronazal maske [%90 (60-100)] sırası ile en sık önerilen mod ve maske olarak belirtildi. Basınç ayarlarının çoğunlukla arter kan gazı sonuçlarına (%79.2) göre titre edildiği bildirildi. Eve NIV cihazı veren doktorların yaklaşık yarısı nemlendirici reçete etmediğini ve bunun temel sebebinin (%59.2) sosyal güvenlik kurumunun karşılamaması olduğunu belirtti.

Sonuç: Kronik solunum yetmezliği olan hastaların klinik gidişatını iyileştiren evde NIV cihazının reçetelenmesinde Türkiye'de yaygın farklılıklar vardır. Bu farklılıkların temel sebeplerinin, uygun hastalarda kullanım sıklığının ve sonuçlarının tam olarak belirlenmesine yönelik ileri çalışmalara ihtiyaç vardır.

Anahtar kelimeler: Noninvaziv mekanik ventilasyon, kronik solunum yetmezliği, anket, kronik obstrüktif akciğer hastalığı

SUMMARY

Approach of pulmonologists in Turkey to noninvasive mechanical ventilation use at home for chronic respiratory failure

Introduction: To define approach of pulmonologists in Turkey to noninvasive mechanical ventilation (NIV) use for chronic respiratory failure (CRF), the most currently applied technique for home mechanical ventilation.

Patients and Methods: A 38-question survey, developed and tested by the authors, was distributed throughout Turkey to 2205 pulmonologists by e-mail.

Results: Twenty-seven percent of the pulmonologists responded (n=596). Domiciliary NIV was reported to be prescribed by 340 physicians [57.1% of all responders and 81% of pulmonologists practicing NIV at clinical practice (n= 420)]. NIV prescription was associated with physician's title, type of hospital, duration of medical license, total number of patients treated with NIV during residency and current number of patients treated with NIV per week (p< 0.05). Main estimated indications were listed as chronic obstructive pulmonary disease (median, 25-75 percentile of the prescriptions: 75%, 60-85), obesity hypoventilation syndrome (10%, 2-15), overlap syndrome (10%, 0-20) and restrictive lung disease (5%, 2-10). For utilization of NIV at home, Bilevel positive airway pressure-spontaneous mode (40%, 0-80) and oronasal mask (90%, 60-100) were stated as the most frequently recommended mode and interface, respectively. Pressure settings were most often titrated based on arterial blood gas findings (79.2%). Humidifier was stated not to be prescribed by approximately half of the physicians recommending domicilliary NIV, and the main reason for this (59.2%) was being un-refundable by social security foundation.

Conclusion: There is a wide variation in Turkey for prescription of NIV, which is supposed to improve clinical course of patients with CRF. Further studies are required to determine the possible causes of these differences, frequency of use and patient outcomes in this setting.

Key words: Noninvasive ventilation, chronic respiratory failure, survey, chronic obstructive pulmonary disease

Geliş Tarihi/Received: 23.06.2015 • Kabul Ediliş Tarihi/Accepted: 24.08.2015

Yazışma Adresi (Address for Correspondence)

Dr. Aylin ÖZSANCAK UGURLU

Başkent Üniversitesi İstanbul Hastanesi,

Göğüs Hastalıkları Kliniği,

İSTANBUL-TURKEY

e-mail: aozsancak@hotmail.com

[ Tam metin ][ PDF ]
<< Geri Yazdır