Türkçe       English

<< Geri Yazdır
doi:10.5578/tt.10207

İyatrojenik immün baskılanmış hastalarda pulmoner  mikrosporidiosisin değerlendirilmesi

Soykan ÖZKOÇ1, Songül BAYRAM DELİBAŞ1, Çiler AKISÜ1


1 Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Parazitoloji Anabilim Dalı, İzmir, Türkiye

1 Deparment of Medical Parasitology, Faculty of Medicine, Dokuz Eylul University, Izmir, Turkey

ÖZET

İyatrojenik immün baskılanmış hastalarda pulmoner  mikrosporidiosisin değerlendirilmesi

Giriş: Microsporidia türleri insanın da dahil olduğu geniş bir omurgalı ve omurgasız canlı grubunu infekte edebilen zorunlu hücre içi parazitlerdir. Ateş, öksürük ve dispne gibi nonspesifik semptomlarla karakterize olan pulmoner microsporidiosis, immün baskılanmış hastalardaki pulmoner infeksiyonların ayırıcı tanısında çoğu zaman düşünülmemektedir. Biz bu çalışmada, iyatrojenik olarak immün baskılanmış hastalardaki pulmoner mikrosporidiyozis prevalansını saptamayı ve hasta karakteristiklerini değerlendirmeyi amaçladık.

Materyal ve Metod: Çalışma grubuna alınan 63 immün baskılanmış hasta ve kontrol grubundaki 28 hastanın BAL sıvısı örnekleri, PCR yöntemiyle incelendi. PCR yönteminde Enterocytozoon bieneusi, Encephalitozoon intestinalis, Encephalitozoon cuniculi ve Encephalitozoon hellem small-subunit ribosomal DNA (SSU-rDNA) bölgesine özel tasarlanmış PMP1 ve PMP2 primerleri ile 250-279 bp uzunluktaki bölge amplifiye edildi. Ek olarak PCR pozitif bulunan örnekler modifiye trikrom boyası ile Microsporidia spp. sporları yönünden incelendi.

Bulgular: İmmün baskılanmış hastaların 9 (%14.2)'unda Microsporidia spp. PCR pozitifliği saptanırken kontrol grubu hastalarının hiçbirisinde pozitiflik gözlenmedi. İki grup arasındaki bu fark istatistiksel olarak anlamlı bulundu (χ² = 4.439; p= 0.035). Diğer taraftan hastaların yaş ve cinsiyet özellikleri ile PCR pozitifliği arasında istatistiksel açıdan anlamlı bir ilişki saptanmadı. Mikroskobik değerlendirme sonucunda PCR ile pozitif saptanan dokuz hastanın sadece bir tanesinin BAL örneğinde Microsporidia spp. sporları saptandı. Microsporidia spp. sporları saptanmayan sekiz hastadan birinde Mycobacterium tuberculosis, birinde Klebsiella pneumoniae pozitif olarak bulunurken, beş hastanın örneğinde Pneumocystis jirovecii DNA'sı pozitifti.

Sonuç: Bu çalışma, immünsüpresif hastalardaki pulmoner mikrosiporidiyozisin değerlendirildiği ülkemizdeki ilk çalışmadır. Çalışmanın sonuçları, immün baskılanmış hastalardaki pulmoner infeksiyonların ayırıcı tanısında Microsporidia spp.'nin de mutlaka değerlendirilmesi gerektiğini göstermiş aynı zamanda etkenin laboratuvar tanısında PCR gibi moleküler yöntemlerin kullanılmasının önemini ortaya koymuştur.

Anahtar kelimeler: Mikrosporidiosis, pulmoner, immün baskılanmış

SUMMARY

Evaluation of pulmonary microsporidiosis in iatrogenically immunosuppressed patients

Introduction: Microsporidia spp. are ubiquitous and infect a wide variety of intervertebrates and vertebrates, including humans. Pulmonary microsporidiosis, characterized by nonspecific symptoms like fever, cough and dyspnea, is often overlooked in the differential diagnosis of pulmonary infections in immunsupressed patients. In this study, we aimed to determine the prevalence of pulmonary microsporidiosis in iatrogenically immunosuppressed patients and to evaluate the patient characteristics.

Materials and Methods: Bronchoalveolar lavage (BAL) specimens from 63 iatrogenically immunosuppressed patients and 28 controls were examined with PCR. By using PMP1 and PMP2 common primers specifically designed for Enterocytozoon bieneusi, Encephalitozoon intestinalis, Encephalitozoon cuniculi and Encephalitozoon hellem small-subunit ribosomal DNA (SSU-rDNA) regions at 250-279 bp were amplified. In addition, PCR positive BAL specimens were examined with modified trichrome staining method for Microsporidia spores.

Results: Out of 63 immunosuppressed patients, nine (14.2%) had Microsporidia spp., but none of the control patients had Microsporidia spp. on PCR. This difference between two groups was statistically significant (χ² =4.439; p=0.035). On the other hand there was not a statistically significant relationship between PCR positivity and patient characteristics such as gender and age. Of nine patients with Microsporidia PCR positive, only one had spores of Microsporidia sp. Out of eight patients without spores, one had Mycobacterium tuberculosis, one patient had Klebsiella pneumoniae and five patients had Pneumocystis jirovecii DNA.

Conclusion: This is the first study to evaluate the pulmonary microsporidiosis in immunosupressed patients in Turkey. The results of the study indicated that Microsporidia spp. should be taken into account in the differential diagnosis of pulmonary infections in immunosupressed patients and it is important to use molecular methods such as PCR in the laboratory diagnosis of the causative agent.

Key words: Microsporidiosis, pulmonary, immunosuppressed

Geliş Tarihi/Received: 01.06.2015 • Kabul Ediliş Tarihi/Accepted: 08.10.2015

Yazışma Adresi (Address for Correspondence)

Dr. Soykan ÖZKOÇ

Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi,

Tıbbi Parazitoloji Anabilim Dalı, İZMİR - TURKEY

e-mail: soykan.ozkoc@deu.edu.tr

[ Tam metin ][ PDF ]
<< Geri Yazdır