Türkçe       English

<< Geri Yazdır
doi:10.5578/tt.9854

Kronik obstrüktif akciğer hastalığı infektif alevlenmelerinde nebül magnezyum sülfatın etkinliği

Şule CÖMERT1, Esen KIYAN2, Gülfer OKUMUŞ2, Orhan ARSEVEN2, Turhan ECE2, Halim İŞSEVER3


1 İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Allerji ve Klinik İmmünoloji Kliniği, İzmir, Türkiye

1 Clinic of Allergy and Clinic Immunology, Izmir Tepecik Training and Research Hospital, Izmir, Turkey

2 İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi, Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye

2 Department of Chest Diseases, Faculty of Istanbul Medicine, Istanbul University, Istanbul, Turkey

3 İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi, Halk Sağlığı Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye

3 Department of Public Health, Faculty of Istanbul Medicine, Istanbul University, Istanbul, Turkey

ÖZET

Kronik obstrüktif akciğer hastalığı enfektif alevlenmelerinde nebül magnezyum sülfatın etkinliği

Giriş: Kronik obstrüktif akciğer hastalığı (KOAH) alevlenmelerinde magnezyum sülfat (MS) ile yapılan az sayıda klinik çalışmada çelişkili sonuçlar elde edilmiştir. Bu çalışmayı hastanede yatırılarak tedavi edilmesi gereken KOAH alevlenmelerinde nebül MS tedavisinin yararını incelemeye yönelik olarak planladık.

Hastalar ve Metod: Çalışmaya dahil edilme kriterlerini karşılayan yirmi hasta randomize olarak iki gruba ayrıldı. Tüm hastalara O2, antibiyotik ve oral kortikosteroid tedavileri uygulandı. Nebül tedavi olarak gruplardan birine günde 4 kez 500 µg ipratropiyum bromürle (IB) birlikte 151 mg/doz MS, diğerine ise IB ile beraber 2.5 mL salin solüsyonu uygulandı. Hastalar 48 saat boyunca zorlu ekspiratuar volüm birinci saniye (FEV1) ve vizüel analog skala dispne skorları yönünden takip edildiler. Ayrıca her doz nebül tedavi öncesi ve sonrasında 10, 30, 60 ve 120. dakikalarda zirve ekspiratuar akım hızı (PEFR) değerleri ölçüldü.

Bulgular: Başvurudaki özellikler yönünden iki grup arasında fark saptanmadı. Her iki grupta da 24 ve 48 saat sonunda ölçülen FEV1 değerlerinde bazal değerlere kıyasla anlamlı artış sağlanamadı. Birinci günün sonunda her iki grupta da, ikinci günün sonunda sadece MS grubunda dispne skorlarında anlamlı düzelmeler elde edildi. İki grup ilk günün sonunda elde edilen % dispne skoru değişiklikliği yönünden kıyaslandığında, nebül MS tedavisi alan grupta [-%23.8 (13.6)], plasebo grubuna [-%9.4 (12.9)] kıyasla anlamlı üstünlük saptandı (p= 0.002). Birinci günde MS grubunda plasebo grubuna kıyasla 10. dakika [4.7 (7.5) ve -3.5 (6.0), p= 0.005] ve 30. dakika [8.2 (6.7) ve 1.3 (5.5), p= 0.03] % PEFR değişiklikleri yönünden anlamlı üstünlük tespit edildi. Nebül MS kullanımına bağlı yan etki saptanmadı.

Sonuç: Ucuz, kolay ulaşılabilir ve güvenilir bir tedavi yöntemi olan nebül MS, KOAH alevlenmelerinde hastaların dispne semptomunda düzelmeye neden olduğundan standart bronkodilatör tedaviye ek olarak kullanılabilir. Konunun geniş çaplı randomize kontrollü klinik çalışmalarda araştırılmaya devam edilmesi gerekmektedir.

Anahtar kelimeler: Kronik obstrüktif akciğer hastalığı alevlenmeleri, magnezyum sülfat, nebül tedavi, vizüel analog skala dispne skoru

SUMMARY

Efficiency of nebulised magnesium sulphate in infective exacerbations of chronic obstructive pulmonary disease

Introduction: Conflicting results has been achieved in a small number of clinical studies evaluating the efficiency of magnesium sulphate (MS) in COPD exacerbations. We aimed to investigate the efficiency of nebulised MS in COPD exacerbations.

Patients and Methods: Twenty patients who met the study criteria were randomized into two groups. All patients were treated with O2, antibiotics and oral corticosteroids. Additionally one group received ipratropium bromide (IB) 500 µg together with MS 151 mg/dose, while the other group received IB together with placebo. The patients were followed-up with forced expiratory volume in 1 second (FEV1) and visual analogue scale dyspnea scores for 48 hours. Peak expiratory flow rates (PEFRs) were measured before and 10, 30, 60 and 120 minutes after each nebule treatment.

Results: The baseline characteristics of the patients in both groups were similar. The FEV1 values measured at 24 and 48 hours did not show significant changes compared to baseline in both groups. Dyspnea scores in both groups decreased significantly in the first day, and in only MS group in the second day. The % change in the dyspnea score at the end of first day was significantly more in the MS group [-23.8% (13.6)] compared with the placebo group [-9.4% (12.9)] (p= 0.002). The % changes in PEFRs at 10 minutes [4.7 (7.5) and -3.5 (6.0), p= 0.005] and 30 minutes [8.2 (6.7) and 1.3 (5.5), p= 0.03] were significantly greater in the MS group compared with the placebo group on the first day. No side effects developed due to MS.

Conclusion: Nebulised MS is a cheap, feasible and safe drug that can be added to the standart bronchodilator treatment since it provides additional relief of dyspnea in patients with COPD exacerbations. This needs to be evaluated in future clinical studies including greater number of patients.

Key words: Exacerbations of chronic obstructive pulmonary disease, magnesium sulphate, nebule treatment, visual analogue scale dyspnea score

Geliş Tarihi/Received: 18.06.2015 • Kabul Ediliş Tarihi/Accepted: 25.07.2015

Yazışma Adresi (Address for Correspondence)

Dr. Şule CÖMERT

İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi,

Allerji ve Klinik İmmünoloji Kliniği, İZMİR - TURKEY

e-mail: sulesunmez@yahoo.com

[ Tam metin ][ PDF ]
<< Geri Yazdır