Türkçe       English

<< Geri Yazdır
doi:10.5578/tt.10327

Küçük hücreli dışı akciğer kanserinde tümör belirteci olarak DR-70'in sensitivite ve spesifitesi

Sibel ARINÇ1, Umut Sabri KASAPOĞLU1, Özlem Makbule AKBAY1, Özlem ORUÇ1, Nurcan PAKER2


1 Süreyyapaşa Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Göğüs Hastalıkları Kliniği,

İstanbul, Türkiye

1 Clinic of Chest Diseases, Sureyyapasa Chest Diseases and Chest Surgery Training and Research Hospital,

Istanbul, Turkey

2 Düzen Laboratuvarlar Grubu, Klinik Biyokimya, İstanbul, Türkiye

2 Clinic Biochemistry, Duzen Laboratory Groups, Istanbul, Turkey

ÖZET

Küçük hücreli dışı akciğer kanserinde tümör belirteci olarak DR-70'in sensitivite ve spesifitesi

Giriş: Tüm dünyada kansere bağlı ölümlerin en önemli nedeni akciğer kanseridir. Akciğer kanserli olgular büyük oranda ileri ya da lokal ileri evrede saptanmakta bu nedenle akciğer kanserinin erken tanısı çok önemlidir. Akciğer kanserinin erken tanısı için düşük doz bilgisayarlı tomografi ve tümör belirteçleri gibi metodlar üzerinde durulmaktadır. Bu çalışmamızda; küçük hücreli dışı akciğer kanserinde bir tümör belirteci olarak DR-70'in sensitivitesi ve spesifitesini araştırmayı amaçladık.

Hastalar ve Metod: Mayıs 2013 ve Nisan 2014 tarihleri arasında küçük hücreli dışı akciğer kanseri tanısı yeni alan 88 olgu ve 86 kronik obstrüktif akciğer hastalığı tanılı olgu çalışmaya dahil edilmiştir. Her olgudan serum örneği alınıp DR-70 düzeyi analizi yapılmıştır.

Bulgular: Toplam 174 hasta (152 erkek, 22 kadın) çalışmaya dahil edildi. Histopatolojik olarak 47 olgu (%53.4') skuamöz hücreli karsinom, 34 olgu (%38.6) adenokarsinom ve 7 olgu (%8) küçük hücreli dışı karsinom idi. Akciğer kanserli olguların ortalama serum DR-70 seviyeleri (2.43 ± 1.82 µg/mL) kontrol grubunun serum DR-70 seviyelerine (1.15 ± 0.70 µg/mL) göre yüksek saptanmıştır (p< 0.01). DR-70 düzeyi 1.98 µg/mL ve üzerinde olan olgularda akciğer kanseri yakalamada duyarlılık %54.5; özgüllük %83.7 olarak saptanmıştır. DR-70 düzeyi 1.98 µg/mL ve üzeri olan olgularda hastalık görülme riski 6.171 kat fazladır diyebiliriz.

Sonuç: Fibrin yıkım ürünleri düzeyini ölçen bir belirteç olan DR-70 yüksek riskli akciğer kanseri olgularında tümör belirteci olarak kullanılabilir.

Anahtar kelimeler: Akciğer kanseri, tümör belirteci, duyarlılık, özgüllük

SUMMARY

The sensitivity and specifity of DR-70 immunoassay as a tumor marker for non-small cell lung cancer

Introduction: Lung cancer is the most important causes of the cancer related mortality. Patients with lung cancer are usually diagnosed at advanced or locally advanced stage, for this reason early diagnosis of lung cancer is very important. For early detection of lung cancer some methods are emphasized such as low-dose computed tomography or tumor biomarkers. In this study we aimed to evaluate DR-70 sensitivity and specificity as a tumor marker in detection of non-small cell lung cancers.

Patients and Methods: Between May 2013 and April 2014, the serum samples from 88 non lung cancer patients, 86 patients with chronic obstructive pulmonary disesase were obtained. Blood samples from each participant were analyzed for DR-70 level.

Results: Totally 174 patients were enrolled to the study (152 male, 22 female). Histopathologically 47(53.4%) patients were diagnosed with squamous cell lung cancer, 34 (38.6%) with adenocarcinoma, and 7 (8%) with non-small cell lung cancer. The mean serum DR-70 levels in lung cancer patients (2.43 ± 1.82 µg/mL) was significantly higher compared to the 86 non-cancerous subjects (1.15 ± 0.70 µg/mL) (p< 0.01). DR-70 exhibited clinical sensitivity and specificity of 54.5 and 83.7%, respectively, at an optimal cut off at 1.98 µg/mL. It could be said that the risk of the presence of the disease is 6.171 times higher in the cases where DR-70 level is 1.98 µg/mL and higher.

Conclusion: DR-70, a marker used to measure fibrin degradation products, generated by all major cancers, may helps to find high risk lung cancer patients.

Key words: Lung cancer, tumor marker, sensitivity, specificity

Geliş Tarihi/Received: 09.06.2015 • Kabul Ediliş Tarihi/Accepted: 08.10.2015

Yazışma Adresi (Address for Correspondence)

Dr. Umut Sabri KASAPOĞLU

Süreyyapaşa Göğüs Hastalıkları ve

Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi,

Göğüs Hastalıkları Kliniği,

İSTANBUL - TURKEY

e-mail: umutkasapoglu@gmail.com

[ Tam metin ][ PDF ]
<< Geri Yazdır