Türkçe       English

<< Geri Yazdır
doi:10.5578/tt.10457

Kronik obstrüktif akciğer hastalığında nutrisyon değerlendirmesinde
göğüs hastalıkları doktorlarının farkındalığı

Sinem İLİAZ1, Raim İLİAZ2, Şermin BÖREKÇİ3, Sinem ATİK GÜNGÖR4, Efsun Gonca UĞUR CHOUSEIN5,
Seda TURAL ONUR5, Elif TANRIVERDİ5


1 Koç Üniversitesi Hastanesi, Göğüs Hastalıkları Kliniği, İstanbul, Türkiye

1 Clinic of Chest Diseases, Koc University Hospital, Istanbul, Turkey

2 İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye

2 Department of Internal Medicine, Faculty of Istanbul Medicine, Istanbul University, Istanbul, Turkey

3 İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye

3 Department of Chest Diseases, Faculty of Cerrahpasa Medicine, Istanbul University, Istanbul, Turkey

4 Süreyyapaşa Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Göğüs Hastalıkları Kliniği,

İstanbul, Türkiye

4 Clinic of Chest Diseases, Sureyyapasa Chest Diseases and Chest Surgery Training and Reseacrh Hospital,

Istanbul, Turkey

5 Yedikule Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Göğüs Hastalıkları Kliniği, İstanbul, Türkiye

5 Clinic of Chest Diseases, Yedikule Chest Diseases and Chest Surgery Training and Research Hospital, Istanbul, Turkey

ÖZET

Kronik obstrüktif akciğer hastalığında nutrisyon değerlendirmesinde göğüs hastalıkları doktorlarının farkındalığı

Giriş: Kronik obstrüktif akciğer hastalığında (KOAH) yapılan ilaç dışı tedavi yöntemlerini hedefleyen çalışmaların sayısı artmaktadır, çünkü mevcut farmakolojik tedavilerin hiçbiri akciğer fonksiyonlarında önemli derecede iyileşmeye neden olmamaktadır. KOAH hastalarında tek başına nutrisyonel destek alan veya egzersizin yanı sıra alanlarda olumlu etkiler görülmüştür. Bu çalışmada, göğüs hastalıkları doktorlarının KOAH hastalarının nutrisyonel durumu hakkındaki farkındalığını değerlendirmeyi amaçladık.

Materyal ve Metod: Çok seçenekli 15 sorudan oluşan bir anket 121 göğüs hastalıkları doktoruna uygulandı. Sorular hekimlerin, hastaların nutrisyonel durumunu ve KOAH takibinde nutrisyonun önemi ile ilgili farkındalığını değerlendirmeye yönelikti.

Bulgular: Toplamda 121 hekimin, sadece 3 (%2.5)'ü KOAH hastalarının nutrisyonel durumunu rutin olarak değerlendirdiğini bildirdi. Hastaların kilo kaybını ve iştahsızlığını rutin olarak sorgulayan hekimlerin oranı sırasıyla %56.2 (n= 68) ve %51.2 (n= 62) idi. Kırk beş hekim (%37.2) KOAH hastalarında kilo kaybı tespit ederse nutrisyonel destek başladığını söyledi.

Sonuç: KOAH hastalarında nutrisyonel desteğin faydalarıyla ilgili sınırlı bilgi bulunmasına rağmen, bazı çalışmalarda nutrisyon desteğinin KOAH progresyonuna karşı faydaları gösterilmiştir. Çalışmamız, göğüs hastalıkları doktorları arasında KOAH hastalarının nutrisyonel durumunun rutin taramasının nadir olduğunu ve bu durumun doktorların çalıştığı hastaneden veya uzmanlık eğitimi yaptığı hastaneden bağımsız olduğunu göstermiştir. KOAH'ın takibinde nutrisyon durumunun önemini vurgulayacak çalışmalara ihtiyaç vardır.

Anahtar kelimeler: KOAH, malnutrisyon, kilo kaybı, hekimler, nutrisyonel destek

SUMMARY

The awareness of chest physicians about nutritional assessment in chronic obstructive pulmonary disease

Introduction: The number of studies that target nonpharmacologic treatments for chronic obstructive pulmonary disease (COPD) are increasing because no existing pharmacologic treatment modality for COPD leads to significant improvement in lung function.Positive effects can be observed in patients with COPD using nutritional support alone or as an adjunct to exercise. In this study, we aimed to evaluate the awareness of chest physicians about the nutritional state of patients with COPD.

Materials and Methods: A questionnaire consisting of 15 multiple choice questions was conducted to 121 chest physicians. The questions were formed to evaluate the awareness of chest physicians on the patients' nutritional state and the importance of nutrition in COPD follow-up.

Results: In total, of the 121 physicians, only 3 (2.5%) reported undertaking routine assessment for nutritional state of patients with COPD. The rates of physicians who routinely questioned patients about weight loss and loss of appetite were 56.2% (n= 68) and 51.2% (n= 62), respectively. Forty-five (37.2%) physicians said that they usually started nutritional support if they detected weight loss in patients with COPD.

Conclusion: Although there is limited data on the benefits of nutritional supplementation for patients with COPD, some studies have suggested advantages of nutritional support against the progress of COPD. Our study showed that routine screening for malnutrition in patients with COPD is rare among chest physicians and this did not differ according to the hospitals in which they worked or from where they took their residency training. There is a need for further studies emphasizing the importance of nutritional state in the progress of COPD.

Key words: COPD, malnutrition, weight loss, physicians, nutritional support

Geliş Tarihi/Received: 04.07.2015 • Kabul Ediliş Tarihi/Accepted: 21.11.2015

Yazışma Adresi (Address for Correspondence)

Dr. Sinem İlİaz

Koç Üniversitesi Hastanesi

Göğüs Hastalıkları Kliniği,

İSTANBUL - TURKEY

e-mail: snmkaraosman@gmail.com

[ Tam metin ][ PDF ]
<< Geri Yazdır