Türkçe       English

<< Geri Yazdır
doi:10.5578/tt.9478

İntratorasik lenfadenopatilerin tanısında transbronşiyal iğne aspirasyonu yöntemi ile
elde edilen aspirata sitopatolojik yaklaşım

Gülzade ÖZYALVAÇLI1, Zehra YAŞAR2, Erdoğan ÇETİNKAYA3


1 Abant İzzet Baysal Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Patoloji Anabilim Dalı, Bolu, Türkiye

1 Department of Medical Pathology, Faculty of Medicine, Abant İzzet Baysal University, Bolu, Turkey

2 Abant İzzet Baysal Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı, Bolu, Türkiye

2 Department of Chest Diseases, Faculty of Medicine, Abant İzzet Baysal University, Bolu, Turkey

3 Yedikule Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Göğüs Hastalıkları Kliniği, İstanbul, Türkiye

3 Clinic of Chest Diseases, Yedikule Chest Diseases and Chest Surgery Training and Resarch Hospital, İstanbul, Turkey

ÖZET

İntratorasik lenfadenopatilerin tanısında transbronşiyal iğne aspirasyonu yöntemi ile elde edilen aspirata sitopatolojik yaklaşım

Transbronşiyal iğne aspirasyonu (TBİA), mediastinel lenf nodu ve peribronşiyal lezyonların örneklemesine imkan veren etkili, güvenli ve ucuz bir yöntemdir. TBİA, bronkojenik karsinom evrelemesinde, peribronşiyal ve submukozal lezyonlarda, sarkoidoz ve tüberkülozun tanısında, tümörün submukozal yayılımının ayırt edilmesinde, mediastinal kitlelerin tanısında kullanılır. Bu derlemede, Abant İzzet Baysal Üniversitesindeki deneyimlerimizden faydalanarak, intratorasik lenfadenopatilerde TBİA yönteminin tanısal başarısının arttırılabilmesi için elde edilen aspirasyon materyalinin yeterliliği, sitopatolojik-histopatolojik değerlendirilmesi ve ayırıcı tanısı ele alınmıştır.

Anahtar kelimeler: Sitoloji, respiratuar aspirasyon

SUMMARY

A cytopathological approach to diagnosing intrathoracic lymphadenopathy using aspirates obtained by the transbronchial needle aspiration method

Transbronchial needle aspiration (TBNA) is an effective, safe and cost-effective technique that allows for sampling of the mediastinal lymph node and peribronchial lesions. It is used in bronchogenic carcinoma staging, peribronchial and submucosal lesions, diagnosis of sarcoidosis and tuberculosis, differentiating submucosal invasion, and in diagnosing mediastinal masses. From our experience at the University of Abant Izzet Baysal and from a review of the literature, we discuss the adequacy and the differential diagnosis of aspiration material obtained by TBNA and cytopathological-histopathological evaluation in intrathoracic lymphadenopathies to increase the success rate of the TBNA method.

Key words: Cytology, respiratory aspiration

Geliş Tarihi/Received: 07.04.2015 • Kabul Ediliş Tarihi/Accepted: 14.04.2015

Yazışma Adresi (Address for Correspondence)

Dr. Gülzade ÖzyalvaÇlI

Abant İzzet Baysal Üniversitesi Tıp Fakültesi,

Tıbbi Patoloji Anabilim Dalı,

BOLU - TURKEY

e-mail: gulzade78@yahoo.com

[ Tam metin ][ PDF ]
<< Geri Yazdır