Türkçe       English

<< Geri Yazdır
doi:10.5578/tt.10008

Malign plevral mezotelyomada ilaç taşıyıcı nanosistemler

Didem TURGUT COŞAN1, Güntülü AK2, İlknur DAĞ3, Ahu SOYOCAK4, Gökhan DİKMEN3, Aylin DAL1,
Hasan V. GÜNEŞ1, Muzaffer METİNTAŞ2


1 Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Biyoloji Anabilim Dalı, Eskişehir, Türkiye

1 Department of Medical Biology, Faculty of Medicine, Eskisehir Osmangazi University, Eskisehir, Turkey

2 Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı, Eskişehir, Türkiye

2 Department of Chest Diseases, Faculty of Medicine, Eskisehir Osmangazi University, Eskisehir, Turkey

3 Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Merkezi Araştırma Laboratuvarı Araştırma ve Uygulama Merkezi, Eskişehir, Türkiye

3 Central Research Laboratory Research and Application Center,Eskisehir Osmangazi University, Eskisehir, Turkey

4 İstanbul Aydın Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Biyoloji Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye

4 Department of Medical Biology, Faculty of Medicine, İstanbul Aydin University, Istanbul, Turkey

ÖZET

Malign plevral mezotelyomada ilaç taşıyıcı nanosistemler

Malign plevral mezotelyoma (MPM) görülme sıklığı her geçen gün artan, standart bir tedavisinin bulunmaması ve mevcut tedavi yöntemleri ile kısıtlı bir sağkalım nedeniyle hızlı ve öldürücü seyreden önemli bir hastalıktır. MPM tedavisinde kullanılan sitotoksik ajanların cevap ve sağkalım oranları yeterince iyi değildir. Bu nedenle MPM tedavi çalışmaları oldukça önemli ve acil görünmektedir. Kanser tedavisinde, konvansiyonel kemoterapötik ajan uygulamaları, seçicilik eksikliğinden dolayı sistemik toksisiteye neden olmaktadır. Kullanılan ajanın çözünürlüğünün sınırlı olmasının yanında, hücreler arasında dağılımı zayıftır, hücresel bariyerleri geçebilmesi oldukça güçtür, özellikle uygulanan tedavi seçimi aşamasında kullanılan ilaca karşı direnç de gelişebilmektedir. Tüm bu sebepler de tedavi sürecinde başarısızlığa neden olmaktadır. Sitotoksik ilaçlar hızlı bir şekilde büyüyen ve bölünen hücrelere toksik şekilde etki edip hücreyi öldüren ya da fonksiyonunu durduran maddeler oldukları için tedavi amacıyla verilen sitotoksik ilacın etken maddesinin tümöre özgün olması ve yan etkilerinin oluşmaması için farklı çözümler geliştirilmeye çalışılmaktadır. Günümüzde bu çözümlerden birisi olarak nanotaşıyıcılar önemli bir yere sahip gibi görünmektedir. Nanotaşıyıcılar terapötik etkinliğin ve güvenliğin geliştirilmesi bakımından umut vadetmektedir. Mezotelyoma tedavisinde de nanotaşıyıcı kullanımının, ilaç etkinliğinin arttırılması ve normal dokulardaki toksisitesinin azaltılması ile etkili alternatif bir yöntem olarak kullanılma potasiyeline sahip olduğu görülmektedir.

Anahtar kelimeler: Malign plevral mezotelyoma, nanosistem, nanotaşıyıcı, kanser

SUMMARY

Drug carrier nanosystems in malignant pleural mesothelioma

Malignant pleural mesothelioma (MPM), the incidence increased with each passing day, is an important lethal disease due to the limited survive with available treatment methods and with the lack of a standard treatment. Response and survive rates of cytotoxic agents which is used in MPM treatment are not good enough. Therefore, treatment studies of MPM seem to quite important and urgent. In cancer therapy, convensional chemotherapeutic agent applications, due to the lack of selectivity, lead to systemic toxicity. Besides the limited solubility of the agent used, the distribution between the cells is weak. It is very difficult to the pass through cellular barriers, particularly, drug resistance may develop to the treatment. All of these reasons lead to failure in the treatment process. Because of the fact that cytotoxic drugs either kill the rapidly growing and dividing cells or make them disfunctional by showing toxic effect on them, to avoid the side effects and to make an inherent effect for cytotoxic drug of active ingredient given for treatment on tumor, different studies have been under investigation. At the present time, nanocarriers as one of these solutions seem to have an important place. Nanocarriers are promising for the development of therapeutic effectiveness and safety. It seems that use of the nanocarrier in the treatment of mesothelioma has a potential, as effective alternative a method, with improve of the drug efficacy and reduce of toxicity in normal tissues.

Key words: Malignant pleural mesothelioma, nanosystem, nanocarrier, cancer

Geliş Tarihi/Received: 20.07.2015 • Kabul Ediliş Tarihi/Accepted: 25.07.2015

Yazışma Adresi (Address for Correspondence)

Dr. Didem TURGUT COŞAN

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi,

Tıbbi Biyoloji Anabilim Dalı,

ESKİŞEHİR - TURKEY

e-mail: dcosan@gmail.com

[ Tam metin ][ PDF ]
<< Geri Yazdır