Türkçe       English

<< Geri Yazdır
doi:10.5578/tt.10568

Sepsis nedeniyle yoğun bakıma alınan hastalarda adrenal yetmezlik varlığında
adrenomedullin mortalite ilişkisi

Baran BALCAN1, Şehnaz OLGUN2, Türkay AKBAŞ3, Emel ERYÜKSEL2, Sait KARAKURT2


1 Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi, İstanbul Hastanesi, Göğüs Hastalıkları Kliniği, İstanbul, Türkiye

1 Clinic of Chest Diseases, Baskent University Istanbul Hospital, Istanbul, Turkey

2 Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı, Yoğun Bakım Bilim Dalı, İstanbul, Türkiye

2 Division of Intensive Care, Department of Chest Diseases, Faculty of Medicine, Marmara University, Istanbul, Turkey

3 Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Yoğun Bakım Bilim Dalı, İstanbul, Türkiye

3 Division of Intensive Care, Department of Internal Medicine, Faculty of Medicine, Istanbul, Turkey

ÖZET

Sepsis nedeniyle yoğun bakıma alınan hastalarda adrenal yetmezlik varlığında adrenomedullin mortalite ilişkisi

Giriş: Bu çalışmanın amacı, sepsis hastalarında adrenal fonksiyonu değerlendirdikten sonra adrenomedullin ile mortalite arasında ilişki kurmaktır. Bunun yanında APACHE II skoru, proBNP ve C-reaktif protein (CRP) gibi diğer markerlar ile mortalite arasındaki ilişki değerlendirilmiştir.

Materyal ve Metod: Çalışma prospektif olarak sepsis nedeniyle yoğun bakım ünitesine alınmış toplam 48 hastanın verileri değerlendirilerek yapılmıştır.

Bulgular: Median adrenomedüllin (ADM) değeri adrenal yanıtı tam olan hastalarda 60.8 ng/L olarak bulunmuş, adrenal yetmezlikli hastalarda 20.1 ng/L olarak tespit edilmiştir. Yeterli adrenal yanıtın olduğu hastalarda adrenomedullin ile mortalite arasında doğrusal ve anlamlı bir ilişki tespit edilmiştir (p< 0.001). Hayatta kalan hastalarda median ADM değeri 41.7 ng/L iken, ölen hastalarda 13.9 ng/L olarak tespit edilmiştir (p< 0.001). Ölen hastalarda median APACHE II skoru 27.8 iken, hayatta kalanlarda 16.9 olarak bulunmuştur (p< 0.001). Bu sonuçların yanında yapmış olduğumuz ROC eğrisi analizleri ile; ADM > 30.19 ng/L, APACHE II skoru > 21 ve proBNP > 3736 pg/mL olan hastalarda mortalitenin anlamlı ölçüde yüksek olduğu tespit edilmiştir.

Sonuç: Hastalarda mortalite ve adrenomedullin arasında ilişki kurmadan önce adrenal fonksiyonun yeterli olup olmadığı değerlendirilmelidir.

Anahtar kelimeler: Sepsis, adrenomedüllin, adrenal yetmezlik

SUMMARY

Level of adrenomedullin in cases with adrenal defficiency and its relation to mortality in patients with sepsis

Introduction: The aim of this study was to determine the prognostic value of adrenomedullin, after evaluation of adrenal function in sepsis patients. We also evaluated other prognostic factors such as APACHE II score, proBNP, and CRP and their prediction in mortality. 

Materials and Methods: This is a prospective, observational study. We enrolled 48 patients, who were admitted to the intensive care unit due to sepsis according to surviving sepsis campaign criteria.

Results: ADM median value was 60.8 ng/L in patients with normal adrenal function, and 20.1 ng/L in patients who had adrenal deficiency. With adequate adrenal response there was a linear and statistically significant relationship between adrenomedullin and mortality (p< 0.001). The median ADM level was 41.7 ng/L among non-survivors and 13.9 ng/L among survivors (p< 0.001). The median APACHE II score was 27.8 in non-survivors and 16.9 in survivors (p= 0.001). We also done ROC curve analysis; when ADM level was > 30.19 ng/L (sensitivity: 73.0%, specificity: 100%), APACHE II score was > 21 (sensitivity: 93.3%, specificity: 84.8%), and proBNP > 3736 pg/mL (sensitivity: 73.3%, specificity: 93.9%).

Conclusion: Without evaluation of adrenal function adrenomedullin should not be used, in predicting mortality of sepsis.

Key words: Adrenal insufficiency, adrenomedullin, sepsis

Geliş Tarihi/Received: 02.09.2015 - Kabul Ediliş Tarihi/Accepted: 07.01.2016

Yazışma Adresi (Address for Correspondence)

Dr. Baran BALCAN

Başkent Üniversitesi İstanbul Hastanesi,

Göğüs Hastalıkları Kliniği,

İSTANBUL - TURKEY

e-mail: drbaranbalcan@yahoo.com

[ Tam metin ][ PDF ]
<< Geri Yazdır