Türkçe       English

<< Geri Yazdır
doi:10.5578/tt.24153

Akut pulmoner embolide varfarin ile enoksaparin veya yeni oral antikoagülanların
kullanımının maliyetlerinin karşılaştırılması

Murat TÜRK1, Yağmur ALDAĞ2, İpek Kıvılcım OĞUZÜLGEN2, Numan EKİM2


1 Yerköy Devlet Hastanesi, Göğüs Hastalıkları Kliniği, Yozgat, Türkiye

1 Clinic of Chest Diseases, Yerkoy State Hospital, Yozgat, Turkey

2 Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı, Ankara, Türkiye

2 Department of Chest Diseases, Faculty of Medicine, Gazi University, Ankara, Turkey

ÖZET

Akut pulmoner embolide varfarin ile enoksaparin veya yeni oral antikoagülanların kullanımının maliyetlerinin karşılaştırılması

Giriş: Yeni nesil oral antikoagülanlar (rivaroksaban, dabigatran, apiksaban) yakın zamanda pulmoner emboli (PE) tedavisi için onay almış ilaçlardır. Başlangıç ve idame tedavisinde kullanılan ilaçların doğrudan ve dolaylı maliyetleri bulunmaktadır. Spesifik bir hasta grubunda ortaya çıkan bu maliyetlerin gösterilmesi, klinisyenlere tedavi seçimlerinde yardımcı olabilecektir. Bu çalışmada PE tedavisinde kullanılabilecek farklı antikoagülanlarla ortaya çıkan maliyetlerin karşılaştırılması amaçlanmıştır. Ayrıca düşük komplikasyon riski bulunan hasta grubu belirlenerek bu grupta başlangıç (ilk 5-10 gün) ve idame (başlangıç tedavisinin bitiminden itibaren) tedavi maliyetleri analiz edilmiştir.

Materyal ve Metod: PE tanısı ile hastane yatışı yapılan ve en az 3 ay varfarin tedavisi alan 118 hastanın verileri retrospektif olarak değerlendirildi. Doğrudan medikal ve nonmedikal maliyetler belirlendi. İdame tedavide varfarin kullanımına bağlı gerçek maliyetler ve rivaroksaban, dabigatran, apiksaban ve enoksaparin kullanımına bağlı tahmini maliyetler belirlendi ve karşılaştırıldı. Düşük komplikasyon riski bulunan 49 hastada ortaya çıkabilecek tahmini başlangıç ve idame tedavi maliyetleri belirlenerek karşılaştırıldı.

Bulgular: Varfarin ile idame tedavisine devam eden hastalarda ortaya çıkan ortalama toplam maliyet, yeni nesil oral antikoagülanlara göre yüksek bulundu (varfarin için 286.5 €, rivaroksaban için 233.3 €, dabigatran için 231.7 € ve apiksaban için 229 €). Hastane yatışı olmadan tedavi edilebilecek olan düşük komplikasyon riskine sahip hastalarda kullanılabilecek alternatif tedavi seçenekleri ile ortaya çıkan maliyetler, varfarin tedavisine göre daha düşük bulundu (varfarin için 883.1 €, rivaroksaban için 254.3 €, apiksaban için 238 € ve enoksaparin için 810.6 €).

Sonuç: İdame tedavide yeni nesil oral antikoagülanlarla ortaya çıkabilecek maliyetler daha düşük bulunmuştur. Hastane yatışı yapılmayabilecek düşük komplikasyon riskine sahip hastalarda tercih edilecek alternatif tedavi seçenekleri daha düşük maliyetler ortaya çıkacaktır.

Anahtar kelimeler: İlaç maliyetleri, pulmoner emboli, yeni oral antikoagülanlar

SUMMARY

A cost comparison of warfarin vs enoxaparine or new oral anticoagulants used for the treatment of patients with pulmonary embolism

Introduction: Recently, novel oral anticoagulants (rivaroxaban, dabigatran, apixaban) have been approved for pulmonary embolism (PE) treatment. Each anticoagulant used during initial and maintenance therapy has direct and indirect costs for healthcare systems. Demonstrating the costs of treatment with different anticoagulants in a specific patient group will be helpful for clinicians determining treatment strategies.

Materials and Methods: Retrospective data of 118 patients with PE who were hospitalized and treated with warfarin for at least 3 months were evaluated. Direct medical and nonmedical costs were calculated. True costs with warfarin and modeled costs with rivaroxaban, dabigatran, apixaban and enoxaparine were calculated and compared for maintenance therapy. Estimated costs of initial and maintenance treatment with different anticoagulants were compared for the 49 patients with low complication risk.

Results: The average total cost of maintenance treatment with warfarin was found to be higher than the novel oral anticoagulants (€286.5 for warfarin, €233.3 for rivaroxaban, €231.7 for dabigatran, and €229.6 for apixaban). In patients with low complication risk, who could be treated without hospitalization, alternative treatment regiments were found to cost less than warfarin treatment (€883.1 for warfarin, €254.3 for rivaroxaban, €238 for apixaban, and €810.6 for enoxaparine).

Conclusion: Maintenance therapy with novel oral anticoagulant costs less than warfarin treatment. In patients with lower complication risks, alternative regimens that do not require hospitalization could cost less.

Key words: Economics, pharmaceutical, pulmonary embolism, new oral anticoagulants

Geliş Tarihi/Received: 25.08.2015 - Kabul Ediliş Tarihi/Accepted: 28.03.2016

Yazışma Adresi (Address for Correspondence)

Dr. Murat TÜRK

Yerköy Devlet Hastanesi,

Göğüs Hastalıkları Kliniği,

YOZGAT - TURKEY

e-mail: mrttrk@gmail.com

[ Tam metin ][ PDF ]
<< Geri Yazdır