Türkçe       English

<< Geri Yazdır
doi:10.5578/tt.29170

Obstrüktif uyku apnesinde trombosit indisleri:
Ortalama trombosit hacmi, trombosit dağılım genişliği ve plateletcritin yeri

Yılmaz BÜLBÜL1, Esra AYDIN ÖZGÜR1, Asım ÖREM2


1 Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı, Trabzon, Turkey

1 Department of Chest Diseases, Faculty of Medicine, Karadeniz Technical University, Trabzon, Turkey

2 Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi, Biyokimya Anabilim Dalı, Trabzon, Turkey

2 Department of Biochemistry, Faculty of Medicine, Karadeniz Technical University, Trabzon, Turkey

ÖZET

Obstrüktif uyku apnesinde trombosit indisleri: Ortalama trombosit hacmi, trombosit dağılım genişliği ve plateletcritin yeri

Giriş: Ortalama trombosit hacmi "mean platelet volume (MPV)" ve trombosit dağılım genişliği "platelet distribution with (PDW)" yönünden obstrüktif uyku apnesi (OSA) olan olgularda çelişkili sonuçlar bildirilmesi nedeniyle, bu çalışmada OSA olgularında trombosit indislerinin araştırılması amaçlandı.

Materyal ve Metod: Çalışmaya 173 OSA ve 43 kontrol olgu dahil edildi. Apne-hipopne indeksi (AHİ) ≥ 5 olan olgular OSA hastası, AHİ < 5 olan olgular ise kontrol olarak değerlendirildi. Trombosit indisleri olan MPV, PDW ve plateletcrit değerleri, rutin tam kan sayımı raporlarından (otomatik kan sayımı cihazı ile) elde edildi.

Bulgular: Trombosit indisleri arasında sadece PDW, kontrol grubuna göre OSA olgularında, özellikle ağır OSA olgularında yüksek bulundu (sırasıyla 16.21 ± 1.51'e karşın 16.80 ± 0.56, p= 0.015 ve 16.21 ± 1.51'e karşın 16.82 ± 0.06, p= 0.014). Korelasyon analizinde de PDW ile AHİ arasında (r= 0.161, p= 0.018) ve yine PDW ile desaturasyon indeksi arasında (r= 0.171, p= 0.016) anlamlı ama zayıf bir ilişki bulundu. ROC analizinde OSA'yı kontrol grubundan ayıran optimal PDW cut-off değeri olarak 16.62 (sensitivite %57.8, spesifite %58.1, AUROC 0.60, p= 0.042) bulundu. Komorbid hastalığı olan (kardiyovasküler hastalık, diabetes mellitus ve kronik inflamatuvar hastalıklar) olgular dışlandığında, PDW ve AHİ arasındaki anlamlı ilişkinin (r= 0.179, p= 0.040) korunduğu saptandı.

Sonuç: Trombosit indisleri arasında sadece PDW'nun OSA olgularında, özellikle ağır olgularda yüksek olduğunu ve yine PDW ile AHİ ve desaturasyon indeksi arasında anlamlı korelasyon olduğunu ortaya koymuştur.

Anahtar kelimeler: Obstrüktif uyku apnesi, apne-hipopne indeksi, ortalama trombosit hacmi, trombosit dağılım genişliği, plateletcrit

SUMMARY

Platelet indices in obstructive sleep apnea: the role of mean platelet volume, platelet distribution widht and plateletcrit

Introduction: Because studies report controversial findings of mean platelet volume (MPV) and platelet distribution width (PDW), we aimed to investigate platelet indices in patients with obstructive sleep apnea (OSA).

Materials and Methods: One hundred seventy three patients with OSA and 43 control subjects included in analyses. Patients with an apnea-hypopnea index (AHI) ≥ 5 were considered to have OSA and an AHI < 5 were considered as control. Platelet indices (MPV, PDW, plateletcrit) were obtained from routine analysis of blood samples using an automated blood cell counter.

Results: Among platelet indices, only PDW was higher in patients with OSA, especially in severe OSA when compared to control group (16.80 ± 0.56 vs. 16.21 ± 1.51, p= 0.015 and 16.82 ± 0.06 vs.16.21 ± 1.51, p= 0.014, respectively). Correlation analysis showed a significant but a weak correlation between the PDW and AHI (r= 0.161, p= 0.018) and the PDW and the desaturation index (r= 0.171, p= 0.016). The ROC curve analysis showed that the optimal cut-off value, distinguishing patients with OSA from those in control group, for PDW was 16.62 (sensitivity 57.8%, specificity 58.1%, AUROC 0.60, p= 0.042). After the exclusion of patients with comorbid diseases (cardiovascular diseases, diabetes mellitus and chronic inflammatory diseases), we also found weak but a significant correlation between PDW and AHI (r= 0.179, p= 0.040).

Conclusion: In conclusion, among the platelet indices, only PDW was found to be higher in patients with OSA, especially in severe OSA. PDW was also correlated with apnea-hypopnea index and oxygen desaturation index.

Key words: Obstructive sleep apnea, apnea-hypopnea index, mean platelet volume, platelet distribution width, plateletcrit

Geliş Tarihi/Received: 11.08.2016 - Kabul Ediliş Tarihi/Accepted: 26.09.2016

Yazışma Adresi (Address for Correspondence)

Dr. Yılmaz BÜLBÜL

Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi,

Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı,

TRABZON - TURKEY

e-mail: bulbulyilmaz@yahoo.com

[ Tam metin ][ PDF ]
<< Geri Yazdır