Türkçe       English

<< Geri Yazdır
doi:10.5578/tt.28058

Süreyyapaşa Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi
mikobakteri mikroskopi ve kültür sonuçlarının değerlendirilmesi: Üç yıllık analiz

Elçin AKDUMAN ALAŞEHİR1, Ahmet BALIKÇI2, Mualla PARTAL2, Gülay ÇATMABACAK2, Görkem YAMAN1


1 Maltepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye

1 Department of Medical Microbiology, Faculty of Medicine, Maltepe University, Istanbul, Turkey

2 Süreyyapaşa Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Tıbbi Mikrobiyoloji Laboratuvarı, İstanbul, Türkiye

2 Sureyyapasa Chest Diseases and Chest Surgery Training and Research Hospital, Microbiology Laboratory, Istanbul, Turkey

ÖZET

Süreyyapaşa Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi mikobakteri mikroskopi ve kültür sonuçlarının değerlendirilmesi: Üç yıllık analiz

Giriş: Tüberkülozun etkin tanısı, infeksiyonun yayılımının kontrolü ve tedavi başarısı açısından büyük önem taşımaktadır. Bu çalışmada, değişik hasta örneklerinde Ehrlich-Ziehl Neelsen (EZN) ve Auramin-Rodamin boyama ile mikobakteri mikroskobik inceleme sonuçları ile otomatize BACTEC MGIT 960™ sistemi ve Löwenstein-Jensen (L-J) besiyeri kullanılarak yapılan mikobakteri kültür sonuçlarının dünya ve Türkiye güncel verileri ışığı altında değerlendirilmesi amaçlanmıştır.

Materyal ve Metod: Ocak 2012 ila Ocak 2015 tarihleri arasında Süreyyapaşa Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Mikrobiyoloji Laboratuvarı'na gönderilen çeşitli örnekler retrospektif olarak incelenmiştir. Toplam 62.456 örneğin; 60.923 (%97.5)'ünün akciğer örneği, 1533 (%2.5)'ünün ise başta plevra olmak üzere akciğer dışı örnek olduğu görülmüştür. Örneklerin; 2853 (%4.6) tanesinde aside rezistan basil (ARB) pozitifliği tespit edilmiş, mikobakteri kültür pozitifliği toplam 7611 (%12.2) olarak saptanmıştır.

Bulgular: Toplam 62.456 örnekte; 7076 MTBC (%93), 535 (%7) tüberküloz dışı mikobakteri (TDM) izole edilmiştir. Toplam 356 örnekte ARB pozitif saptanmasına rağmen kültür negatif bulunmuştur. Mikobakteri kültürü altın standart kabul edildiğinde; laboratuvarımızda ARB mikroskobisinin duyarlılık, özgüllük, pozitif ve negatif prediktif değerleri sırasıyla; %32.8, %99.4, %87.5 ve %91.4 olarak saptanmıştır. Kontaminasyon oranları ise toplamda L-J için %2.7, MGIT için %3.8 olarak kabul edilebilir sınırlarda bulunmuştur.

Sonuç: Verilerimiz incelendiğinde mikroskopinin duyarlılığının düşük olduğu ve tüberküloz infeksiyonunu ekarte etmek için mutlaka mikobakteri kültürüyle birlikte değerlendirilmesi gerektiği görülmektedir. Örneklerimizin 2013 yılından itibaren floresan boyama ile incelenmeye başlanması, ayrıca 2013 yılından itibaren L-J ile birlikte MGIT sıvı besiyerinin de rutin kültürde kullanılmasıyla birlikte ARB yalancı negatiflik oranının yıllara göre %74.1'den %51.7'e düştüğü gözlenmiştir. Mikroskopi duyarlılığı, kültür pozitifliği, yalancı pozitiflik ve yalancı negatiflik oranları ile kontaminasyon değerleri gibi verilerin takibi laboratuvar kalite standartlarına uygunluğu değerlendirmek ve surveyans çalışmalarına katkı sağlamak açısından büyük önem taşımaktadır.

Anahtar kelimeler: Tüberküloz, Ehrlich-Ziehl-Neelsen, auramin-rodamin, Löwenstein-Jensen, BACTEC MGIT 960

SUMMARY

Evaluation of mycobacterial microscopy and culture results of Sureyyapasa Chest Diseases and Chest Surgery Training and Research Hospital: A 3-year analysis

Introduction: Effective diagnosis of tuberculosis is of great importance for transmission control and treatment success. The purpose of this study is to evaluate microscopic examination results of Ehrlich-Ziehl Neelsen (EZN) and Auramine-Rhodamine staining methods and automated BACTEC MGIT 960™ system and Löwenstein-Jensen (L-J) culture results of various clinical samples in the light of recent data from the world and Turkey.

Materials and Methods: Specimens that were sent from various clinics to Sureyyapasa Chest Diseases and Chest Surgery Training and Research Hospital Microbiology Laboratory from January 2012 to December 2015 were evaluated retrospectively. 

Results: From a total of 62456 samples; 60923 (97.5%) were pulmonary and 1533 (2.5%) were non-pulmonary samples, especially pleura. 2853 (4.6%) Acid-resistant bacilli (ARB) positivity was detected and mycobacterial culture positivity was in total 12.2%. 7076 (93%) and 535 (7%) mycobacteria other than tuberculosis (MOTT) strains were isolated. In 356 specimens the cultures were negative in despite the positive ARB results. Considering mycobacterial culture as the gold standard; the sensitivity, specificity, positive and negative predictive values of ARB microscopy were 32.8%, 99.4%, 87.5% and 91.4%, respectively. The contamination rates in total were within acceptable limits being 2.7% for L-J and 3.8% for MGIT.

Conclusion: Analysis of our data indicated that the sensitivity of microscopy is low and it should be evaluated together with the mycobacterial culture to rule out tuberculosis infection.  With the use of fluorescent staining and also L-J and MGIT broth together for routine culture since 2013; ARB false negativity rate was observed to fall to 51.7% from 74.1% compared to the years. The follow-up of data such as the sensitivity of microscopy, culture positivity, false-positivity and false-negativity rates and contamination values is of great importance in terms of assessing compliance with laboratory quality standards and contributing to the surveillance studies.

Key words: Tuberculosis, Ehrlich-Ziehl-Neelsen, auramin-rodamin, Löwenstein-Jensen, BACTEC MGIT 960

Geliş Tarihi/Received: 26.02.2016 - Kabul Ediliş Tarihi/Accepted: 20.09.2016

Yazışma Adresi (Address for Correspondence)

Dr. Elçin AKDUMAN ALAŞEHİR

Maltepe Üniversitesi Tıp Fakültesi,

Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı,

İSTANBUL - TURKEY

e-mail: drelcin@yahoo.com

[ Tam metin ][ PDF ]
<< Geri Yazdır