Türkçe       English

<< Geri Yazdır
doi:10.5578/tt.20925

Adolesan öğrencilerin sigara içme ile ilgili davranışları ve görüşleri

Özlem Saniye İÇMELİ1, Hatice TÜRKER1, Baran GÜNDOĞUŞ1, Merve ÇİFTCİ1, Ülkü AKA AKTÜRK1


1 Süreyyapaşa Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Göğüs Hastalıkları Kliniği, İstanbul, Türkiye

1 Clinic of Chest Diseases, Sureyyapasa Chest Diseases and Chest Surgery Training and Research Hospital, Istanbul, Turkey

ÖZET

Adolesan öğrencilerin sigara içme ile ilgili davranışları ve görüşleri

Giriş: Sigara, dünyada ve Türkiye'de önlenebilir hastalık, sakatlık ve ölümlerin en önemli nedenlerinden biridir. Çalışmamızda, adolesan öğrencilerin, sigara kullanma bağımlılıkları, sigarayı bırakma konusundaki düşünceleri, sigaranın vücutta hangi organa zarar verdiği ile ilgili bilgilerinin belirlenmesi amaçlanmıştır.

Hastalar ve Metod: İstanbul ili Anadolu yakasındaki özel bir üniversite hazırlık dershanesi öğrencilerine uygulanan ankette öğrencilerin demografik özellikleri, kendilerinin, ailelerinin ve arkadaşlarının sigara içme bağımlılıkları, sigaraya başlama nedenleri, sigarayı bırakmayı isteyip istemedikleri, bırakmayı deneyip denemedikleri ve sigaranın zararlı olduğunu bildikleri organların hangisi oldukları ile ilgili sorular soruldu. Elde edilen veriler The Statistical Pockage for the Social Sciences (SPSS) for Windows programı ile değerlendirildi.

Bulgular: Anketleri eksiksiz cevaplamış 358 öğrencinin 152 (%42.4)'si erkek ve 206 (%57.6)'sı kız olup 264 (%73.7)'ü halen lise öğrencisi, 94 (%26.3)'ü lise mezunu idi. Öğrenciler 16-20 yaş aralığında olup ortalama yaş 18 ± 1.15 idi. Sigara içme bağımlılıkları sorulduğunda erkek öğrencilerin 54 (%15.2)'ü, kız öğrencilerin 30 (%8.4)'u olmak üzere toplam 84 (%23.5) öğrenci aktif olarak sigara içmeye devam ediyordu. Toplam 14 öğrenci (%3.9) sigara içip bırakmış, 260 (%72.6) öğrenci ise hiç içmemişti. Sigaraya başlamada en sık belirtilen neden meraktı (%39), ikinci sırayı ise arkadaşları sigara içtiği için (%30.6) sigaraya başladığını belirtti.

Sonuç: Gençlerimiz giderek daha küçük yaşlarda sigaraya başlamakta ve bu kötü bağımlılığın sorunlarını yaşamlarının sonraki yıllarına aktarmaktadırlar. Batı toplumlarının yaklaşımını örnek alarak hem devlet hem de toplum olarak sigarayı özendirici eylemlere ve koşullara karşı kararlılıkla mücadele etmeli ve gençlerin bu zararlı bağımlılıktan kurtulabilmesi için destek verebilecek kurumlara, ulaşabilmelerini kolaylaştıracak adımlar atılmaya devam edilmelidir.

Anahtar kelimeler: Sigara içme, adolesan, öğrenci

SUMMARY

Behaviours and opinions of adolescent students on smoking

Introduction: Smoking is one of the major causes of preventable diseases, disability and death in the globe and Turkey. In our study, the knowledge of students about smoking addiction and which organ in the body is damaged due to smoking are aimed to be determined.

Patients and Methods: Surveys were applied to students of private university preparatory training center on the Anatolian side of Istanbul. In the conducted survey, the questions related with students' demographic characteristics, themselves, their families and friends smoking addiction, the reasons to start smoking, whether they want to quit smoking, whether they try to quit smoking and which of the organs that they know smoking is harmful were asked. The data obtained were transferred to the Statistical Package for the Social Sciences (SPSS) for Windows.

Results: Out of 358 students who answered the survey completely, 152 students (42.4%) were male, 206 (57.6%) were female. Students were between the ages of 16-20 and the mean age was 18 ± 1.15. When asked about their smoking addiction, 84 (23.5%) of total actively continued to smoke. Total of 14 students (3.9%) smoked and then stopped smoking, 260 students (72.6%) have never smoked. Curiosity was the most commonly reported reason to start smoking (39%) and for the second row, they indicated to start smoking due to tobacco user friends (30.6%).

Conclusion: More and more young people begin smoking at an earlier age and they transfer the problems of this bad addiction to the later years of their lives. There should be fight resolutely against actions and conditions encouraging smoking both as a state and society and in order to rescue young people from this bad addiction, it should continue to take steps which facilitate accessibility to supportive institutions.

Key words: Smoking, adolescent, student

Geliş Tarihi/Received: 19.12.2013 - Kabul Ediliş Tarihi/Accepted: 17.04.2016

Yazışma Adresi (Address for Correspondence)

Dr. Özlem Saniye İÇMELİ

Süreyyapaşa Göğüs Hastalıkları ve

Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi,

Göğüs Hastalıkları Kliniği,

İSTANBUL - TURKEY

e-mail: icmeli@superonline.com

[ Tam metin ][ PDF ]
<< Geri Yazdır