Türkçe       English

<< Geri Yazdır
doi:10.5578/tt.67203

Akut pulmoner embolide erken dönem mortalitenin göstergesi olarak plevral efüzyon

Şehnaz OLGUN YILDIZELİ1, Umut Sabri KASAPOĞLU1, Hüseyin ARIKAN1, Canan ÇİMŞİT2, Nuri Çagatay ÇİMŞİT2, Melek SÜZER ASLAN1, Derya KOCAKAYA1, Emel ERYÜKSEL1, Berrin CEYHAN1, Sait KARAKURT1


1 Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göğüs Hastalıkları ve Yoğun Bakım Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye

1 Department of Chest Diseases and Critical Care, Faculty of Medicine, Marmara University, Istanbul, Turkey

2 Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Radyoloji Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye

2 Department of Radiology, Faculty of Medicine, Marmara University, Istanbul, Turkey

ÖZET

Akut pulmoner embolide erken dönem mortalitenin göstergesi olarak plevral efüzyon

Giriş: Pulmoner emboli (PE), kardiyovasküler morbidite ve mortalitenin başlıca nedenlerinden biri olarak bilinmektedir. Yüksek riskli hastaların belirlenmesi kısa dönem ve uzun dönem mortalitesi açısından çok önemlidir.

Materyal ve Metod: Bu çalışmanın amacı, akut pulmoner emboli tanısı alan hastalarda, basitleştirilmiş pulmoner emboli şiddet indeksinin (sPESI), radyolojik araştırmaların ve komorbiditelerin kısa dönem mortalitesi açısından prognostik önemini göstermektir. Bilgisayarlı tomografi pulmoner anjiyografi (BTPA) ile akut PE tanısı alan 570 hastayı retrospektif olarak değerlendirdik. Komorbiditeler kaydedildi, sPESI skorları hesaplandı ve BTPA verileri değerlendirildi.

Gereç ve Yöntem: Bilgisayarlı tomografi pulmoner anjiyografi (BTPA) ile akut PE tanısı alan 570 hastayı retrospektif olarak değerlendirdik. Komorbiditeler kaydedildi, sPESI skorları hesaplandı ve BTPA verileri değerlendirildi.

Bulgular: Çalışmaya alınan toplam 570 PE tanılı hastanın 292'si (%51.2) kadındı, 74 hastada (%12.9) tanı aldıktan sonra 30 gün içinde öldü. Tek değişkenli analizde tanı anında ana pulmoner arter tutulumu (p= 0.045), plevral efüzyon varlığı (p= 0.001) ve perikardiyal efüzyon (p= 0.004) erkek cinsiyet (p= 0.031), konjestif kalp yetmezliği (KKY) yüksek riskli sPESI grubu (p< 0.001) mortalite üzerinde anlamlı bir etkiye sahipti. Çok değişkenli analizde plevral efüzyon (HR, 1.67; CI, 1.05-2.66; p< 0.030) ve sPESI yüksek risk grubu (HR, 9.56; CI, 4.71-19.43; p< 0.001) sağkalım üzerinde anlamlı ve bağımsız birer risk faktörü olarak saptandı.

Sonuç: Bu çalışma, akut pulmoner emboli tanısı alan hastalarda tanı anında plevral efüzyon varlığının varlığı ve yüksek riskli bir sPESI skorunun kısa dönem mortalitenin belirleyicileri olduğunun altını çizmektedir.

Anahtar kelimeler: Pulmoner emboli; plevral efüzyon; mortalite; belirteç

SUMMARY

Pleural effusion as an indicator of short term mortality in acute pulmonary embolism

Introduction: Pulmonary embolism (PE) is known as one of the major causes of cardiovascular morbidity and mortality. Identification of high risk patients for short term and long-term mortality is crucial. The purpose of this study is to demonstrate the prognostic importance of simplified pulmonary embolism severity index (sPESI), radiological investigations and comorbidities in terms of short-term mortality by simultaneous assessment of sPESI score, pulmonary computed tomography (CT) angiography findings and underlying comorbidities in patients diagnosed with acute pulmonary embolism.

Materials and Methods: We retrospectively evaluated 570 patients diagnosed with acute PE confirmed by computer tomography pulmonary angiography (CTPA). Comorbidities were recorded, pulmonary embolism severity index scores were calculated and CTPA data were evaluated as predictors for short-term mortality.

Results: The study population consisted of 570 patients, 292 (51.2%) patients were female and 74 patients (12.9%) died within 30 days due to PE diagnosis. In univariate analysis male gender (p= 0.031), congestive heart failure (CHF)(p< 0.029), main pulmonary artery involvement (p= 0.045), presence of pleural effusion (p= 0.001) and pericardial effusion (p= 0.004) at time of diagnosis and high risk sPESI group (p< 0.001) had a significant influence on mortality. In the multivariate analysis, pleural effusions (HR, 1.67; CI, 1.05-2.66; p< 0.030) and sPESI high risk group (HR, 9.56; CI, 4.71-19.43; p< 0.001) were remained significant and independent prognostic factors for survival.

Conclusion: The present study underlined that presence of pleural effusion at the time of diagnosis in patients with massive pulmonary embolism and a high sPESI score in other patients were significant predictors of short-term mortality.

Key words: Pulmonary embolism; pleural effusion; mortality; predictor

Geliş Tarihi/Received: 19.03.2018 - Kabul Ediliş Tarihi/Accepted: 21.09.2018

Yazışma Adresi (Address for Correspondence)

Dr. Şehnaz OLGUN YILDIZELİ

Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi,

Göğüs Hastalıkları ve Yoğun Bakım Anabilim Dalı,

İSTANBUL - TÜRKİYE

e-mail: drsehnazolgun@yahoo.com

[ Tam metin ][ PDF ]
<< Geri Yazdır