Türkçe       English

<< Geri Yazdır
doi:10.5578/tt.67398

Vücut yüzey alanı: obstrüktif uyku apne sendromu için yeni bir antropometrik ölçüm

Sibel DORUK1, Handan İNÖNÜ KÖSEOĞLU2, Emel CEYLAN3


1 Ata Sağlık Hastanesi, Göğüs Hastalıkları Kliniği, İzmir, Türkiye

1 Clinic of Chest Diseases, Ata Saglik Hospital, Izmir, Turkey

2 Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı, Tokat, Türkiye

2 Department of Chest Diseases, Faculty of Medicine, Gaziosmanpasa University, Tokat, Turkey

3 Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı, Aydın, Türkiye

3 Department of Chest Diseases, Faculty of Medicine, Adnan Menderes University, Aydın, Turkey

ÖZET

Vücut yüzey alanı: obstrüktif uyku apne sendromu için yeni bir antropometrik ölçüm

Giriş: Obstrüktif uyku apne sendromu (OSAS) hastalarının değerlendirilmesinde vücut yüzey alanı (VYA)'nın yeni bir antropometrik ölçüm olarak kullanılıp kullanılamayacağını araştırmayı amaçladık.

Materyal ve Metod: Vücut kitle indeksinin (VKİ) ≥ 30 kg/m2 olması obezite olarak kabul edildi. BSA Mosteller ve Boyd formülleri kullanılarak hesaplandı. Bu çalışmaya toplam 426 (306 erkek) olgu dahil edildi.

Bulgular: Ortalama VKİ 33.0 kg/m2, VYA sırasıyla 2.06 m2 ve 2.11 m2 idi. VKİ, AHİ, oksijen desatürasyonu, oksijen desatürasyon indeksi (ODİ) ve oksijen satürasyonu gruplar arasında farklı bulundu. Hem VKİ hem de VYA AHI, oksijen desatürasyonu ve ODİ ile pozitif ve oksijen satürasyonuyla negatif korelasyon gösterdi. Her iki cinsiyette de hafif olgularda VKİ ve VYA açısından farklılık yoktu. Ancak orta ve ciddi olgularda erkeklerde VKİ ve VYA daha yüksekti. VYA ve VKİ'nin şiddetli OSAS'ın öngörülmesinde benzer duyarlılık ve özgüllüğü olduğunu belirledik.

Sonuç: Bildiğimiz kadarıyla, bu çalışma BSA ile OSAS'ın ciddiyeti arasındaki potansiyel ilişkiyi inceleyen ilk çalışmadır. Sonuç olarak, VYA'nın VKİ'sinde olduğu gibi polisomnografik parametrelerle korele olduğunu belirledik. Ağır OSAS olgularında VYA VKİ gibi belirleyici bir parametre olarak kullanılabilir.

Anahtar kelimeler: Obstrüktif uyku apne sendromu; obezite; vücut yüzey alanı

SUMMARY

Body surface area: a new anthropometric measurement for obstructive sleep apnea syndrome

Introduction: We aimed to explore the possibility of using body surface area (BSA) as a new anthropometric measurement in evaluation of OSAS.

Materials and Methods: Obesity was defined as having a BMI ≥ 30 kg/m2. BSA were calculated using the Mosteller and Boyd formulas. Totaly 426 (306 male) cases were included in this study.

Results: The mean BMI was 33.0 kg/m2. The mean BSA was 2.06 m2 and 2.11 m2 respectively. BMI, AHI, oxygen desaturation, ODI and oxygen saturation were found different between the groups. Both BMI and BSA correlated positively with AHI, oxygen desaturation and ODI and negatively with oxygen saturation. There was no difference between BMI and BSA in mild cases in both gender. However, in moderate and severe cases, BMI and BSA were higher in males. We dedected that BSA and BMI display similar sensitivity and specificity values for the prediction of severe OSAS.

Conclusion: To the best of our knowledge, this is the first study to examine the potential association between BSA and the severity of OSAS. As a result, we determined that BSA correlated with polisomnographic parameters as BMI. In severe OSAS BSA can be used as a predictor parameter like BMI.

Key words: Obstructive sleep apnea syndrome; obesity; body surface area

Geliş Tarihi/Received: 12.07.2018 - Kabul Ediliş Tarihi/Accepted: 21.09.2018

Yazışma Adresi (Address for Correspondence)

Dr. Sibel DORUK

Ata Sağlık Hastanesi,

İZMİR - TÜRKİYE

e-mail: sibeldoruk@yahoo.com

[ Tam metin ][ PDF ]
<< Geri Yazdır