Türkçe       English

<< Geri Yazdır
doi:10.5578/tt.29167

Tıp fakültesi öğrencileri arasında huzursuz bacak sendromu sıklığı,
depresyon, anksiyete ve uyku kalitesi arasındaki ilişki

Muzaffer SARIAYDIN1, Ersin GÜNAY1, Mehmet ÜNLÜ1


1 Afyon Kocatepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı, Afyonkarahisar, Türkiye

1 Department of Chest Diseases, Faculty of Medicine, Afyon Kocatepe University, Afyonkarahisar, Turkey

ÖZET

Tıp fakültesi öğrencileri arasında huzursuz bacak sendromu sıklığı, depresyon, anksiyete ve uyku kalitesi arasındaki ilişki

Giriş: Çalışmamızda tıp fakültesi öğrencileri arasında huzursuz bacak sendromu (HBS) sıklığını, depresyon, anksiyete ve uyku kalitesi arasındaki ilişkiyi saptamayı amaçladık.

Materyal ve Metod: Çalışma tıp fakültesi öğrencilerine anket uygulanarak yapıldı. Ankette, demografik özellikleri belirlemeye yönelik olan soruların ardından HBS tanı kriterlerini içeren sorular soruldu. HBS tanısı alan katılımcılara HBS şiddeti değerlendirme ölçeği uygulandı. Bütün katılımcılara ayrıca, pittsburgh uyku kalitesi indeksi (PUKİ), beck depresyon ölçeği (BDÖ) ve beck anksiyete ölçeği (BAÖ) uygulandı. Tüm sonuçlar HBS var olan ve olmayan olgular arasında karşılaştırıldı.

Bulgular: Çalışmaya %55.2 (n= 222)'si kız olmak üzere 402 tıp fakültesi öğrencisi katıldı. HBS tanı kriterlerini karşılayanların oranı %16.9 (n= 68)'du. HBS'nin kız öğrencilerdeki oranı %18 (n= 40), erkeklerde %15.6 (n= 28) olarak bulundu. Kötü uyku kalitesi olan 169 öğrencinin içinde HBS tanısı olan 36 (%21.3), iyi uyku kalitesi olan 233 öğrencinin de HBS olan 32 (%13.7) öğrenci vardı (p= 0.004). HBS tanısı alan olgularda HBS şiddet değerlendirme ölçeği ile BDÖ ve BAÖ puanları karşılaştırıldığında şiddet ile depresyon ve anksiyete durumlarında pozitif korelasyon olduğu saptandı (sırasıyla; p= 0.002, r= 0.372 ve p< 0.001, r= 0.506).

Sonuç: Çalışmamızın sonuçlarında tıp fakültesi öğrencilerinde HBS sıklığı literatürde belirtilen oranlardan yüksek olarak tespit edildi. HBS tanısı konulan olguların kötü uyku kalitesine sahip oldukları görüldü. Ayrıca, HBS bazı psikolojik duygu durum bozuklukları ile sıklıkla birlikte olabileceği gösterildi.

Anahtar kelimeler: Huzursuz bacak sendromu; uyku kalitesi; anksiyete; depresyon

SUMMARY

Frequency of restless legs syndrome and relationship between depression, anxiety and sleep quality among medical school students

Introduction: We aimed to investigate the relationship between frequency of restless legs syndrome (RLS), depression, anxiety and sleep quality among medical school students.

Materials and Methods: We applied a questionnaire to medical school students. This questionnaire includes some questions about demographic features of participants, questions related with RLS diagnosis, the pittsburgh sleep quality index (PSQI), beck-depression-scale (BDS), beck-anxiety scale (BAS) to all subjects. Participants diagnosed with RLS asked to response some additional questions related with RLS severity rating scale. All results compared between RLS diagnosed and healthy subjects.

Results: A total of 402 medical school students, of whom 55.2% (n= 22) were female, were participated into this study. The ratio of subjects diagnosed as RLS was 16.9% (n= 68). The ratio of RLS diagnosed participants in female students was 18.0% (n= 40) and in male students was 15.6% (n= 28). Of 169 participants who got a poor sleep quality, 36 subjects (21.3%) was diagnosed as RLS. On the other hand, of 233 participants who got a good sleep quality, 32 subjects (13.7%) was diagnosed as RLS (p= 0.004). Score for the RLS severity ranging scale for participants who were diagnosed as RLS was positively correlated with both BDS and BAS scores (p= 0.002, r= 0.372 ve p< 0.001, r= 0.506, respectively).

Conclusion: In this study, the rate of RLS in medical school students were higher than the rate presented in the literature. Additionaly, participants who were diagnosed as RLS in our study had worse sleep quality than healthy subjects. Moreover, RLS may be associated with some psychological mood disorders.

Key words: Restless legs syndrome; sleep quality; anxiety; depression

Geliş Tarihi/Received: 11.08.2016 - Kabul Ediliş Tarihi/Accepted: 26.09.2016

Yazışma Adresi (Address for Correspondence)

Dr. Muzaffer SARIAYDIN

Afyon Kocatepe Üniversitesi Tıp Fakültesi,

Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı,

AFYONKARAHİSAR - TÜRKİYE

e-mail: msariaydin01@gmail.com

[ Tam metin ][ PDF ]
<< Geri Yazdır