Türkçe       English

<< Geri Yazdır
doi:10.5578/tt.67376

Kültür ile kanıtlanmış akciğer dışı tüberküloz: ilaç duyarlılığı ve genetik profil analizi

Mehmet Sezai TAŞBAKAN1, Damla AKDAĞ2, Hasip KAHRAMAN3, Deniz AKYOL2, Meltem TAŞBAKAN2, Cengiz ÇAVUŞOĞLU4


1 Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı, İzmir, Türkiye

1 Department of Chest Diseases, Faculty of Medicine, Ege University, Izmir, Turkey

2 Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, İzmir, Türkiye

2 Department of Infectious Diseases and Clinical Microbiology, Faculty of Medicine, Ege University, Izmir, Turkey

3 Datça Devlet Hastanesi, İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Kliniği, Muğla, Türkiye

3 Clinic of Infectious Diseases and Clinical Microbiology, Datca State Hospital, Mugla, Turkey

4 Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, İzmir, Türkiye

4 Department of Medical Microbiology, Faculty of Medicine, Ege University, Izmir, Turkey

ÖZET

Kültür ile kanıtlanmış akciğer dışı tüberküloz: ilaç duyarlılığı ve genetik profil analizi

Giriş: Tüberküloz genel olarak akciğerlerde görülmekle birlikte tüm organları etkileyebilmektedir. Ancak akciğer dışı tutulum olduğunda tanı koymak, akciğer tutulumundan daha zordur. Mycobacterium tuberculosis'in izole edilmesi, ekstrapulmoner tüberküloz (EPTB) tanısında altın standart olmasına karşın, özellikle EPTB'de bakteriyolojik izolasyon oranı düşüktür. Eğer M. tuberculosis elde edilebilirse, hastalığın epidemiyolojik özellikleri ve ilaç duyarlılığı hakkında bilgi vermektedir.

Materyal ve Metod: Bu çalışmada, 2009-2016 yılları arasında mikobakteriyoloji laboratuvarında M. tuberculosis izole edilen ekstra pulmoner örnekler değerlendirilmiştir. İzole edilen bakterilerin genotiplerin belirlenme işlemi ve ilaç duyarlılık testleri yapılmıştır. Spoligotipleme, daha önce tarif edilen standart bir teknik kullanılarak gerçekleştirilmiştir.

Bulgular: Çalışma süresince 165 hastaya ait 171 ekstrapulmoner örnekte M. tuberculosis (75 erkek, 90 kadın, ortalama yaş: 53.35 ± 19.92) kültürde üretilmiştir. Birden fazla ekstrapulmoner organ tutulumu 6 hastada mevcuttur. En yaygın EPTB şekli 60 hastada lenf nodu, 32 hastada plevral tüberküloz ve 25 hastada kemik tüberkülozdur. Yedi hasta insan immün yetmezlik virüsüyle infekte olmak üzere 44 hastada immün yetmezlik saptanmıştır. Tüberküloz ilaç direnci 175 örneğin 21'inde tespit edilmiştir. Rifampisin direnci 7 örnekte, yüksek düzeyde izoniazid direnci 11 örnekte ve rifampisin ve izoniazid direnci (çoklu ilaç direnci) 6 örnekte gösterilmiştir. Tüberküloz hastalarının farklı örneklerinden elde edilen 135 klinik izolatın genetik profili Spoligotyping kullanılarak belirlenmiştir. Majör Spoligotipler, T (n= 62; %45.9), LAM7-TUR (ST41) (n= 11; %8.1) ve H1 (n= 9; %6) genotipleridir.

Sonuç: En yaygın EPTB şekli, kültürle kanıtlanmış hastalarda lenf nodu tüberkülozudur. Bu hasta grubunda, çoklu ilaç direnci oranı düşüktür (%3.6). Spoligotip T (%45.9) en sık görülen genetik profil olarak tespit edilmiştir.

Anahtar kelimeler: Tüberküloz; spoligotipleme; ilaç duyarlılığı

SUMMARY

Culture proven extra pulmonary tuberculosis: drug susceptibility and genetic profile analysis

Introduction: Tuberculosis is seen generally in the lungs. Besides, all organs in the body can be affected by tuberculosis. Diagnosis of extra pulmonary tuberculosis (EPTB) is more difficult than pulmonary tuberculosis (PTB). Although, the isolation of Mycobacterium tuberculosis is gold standard of diagnosis of EPTB, the rate of bacteriologic isolation is low especially in EPTB. If M. tuberculosis is detected, it gives some information about the epidemiological features of the disease and drug susceptibility.

Materials and Methods: In this study, extra pulmonary samples isolated M. tuberculosis in mycobacteriology laboratory were evaluated between 2009-2016. The identification of the genotype of isolated bacteria and drug sensitivity tests were conducted. Spoligotyping was accomplished using a standard technique as described previously.

Results: During the study period, M. tuberculosis were cultured in 171 extra pulmonary samples of 165 patients (75 male, 90 female, mean age: 53.35 ± 19.92). Initial direct microscopically examination was revealed M. tuberculosis in 44 patients.  There were more than one extra pulmonary organ involvement in six patients. The most common EPTB forms were lymph node TB in 60 patients, pleural tuberculosis in 32 patients and bone tuberculosis in 25 patients. Immunosuppression was detected in 44 (%26.6) patients. Among these, seven patients were infected with HIV. In 21 of 175 samples, drug resistance was detected.  Rifampicin resistance in 7 samples, high level isoniazid resistance in 11 samples and rifampicin plus isoniazid resistance (multiply drug resistance) in 6 samples were demonstrated. One hundred thirty-five clinical isolates were cultured from tuberculosis patient's different samples, of which the genetic profile was determined by using Spoligotyping. The major Spoligotypes were T (n= 62; 45.9%), LAM7-TUR (ST41) (n= 11; 8.1%) and H1 (n= 9; 6%) genotypes.

Conclusion: The most common EPTB form was lymph node tuberculosis in culture proven patients. In these patients group, multiply drug resistance rate was low (3.6%). Spoligotypes T (45.9%) was detected as most common genetic profile.

Key words: Tuberculosis; spoligotyping; drug susceptibility

Geliş Tarihi/Received: 04.09.2018 - Kabul Ediliş Tarihi/Accepted: 21.09.2018

Yazışma Adresi (Address for Correspondence)

Dr. Meltem TAŞBAKAN

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi,

İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı,

İZMİR - TÜRKİYE

e-mail: tasbakan@yahoo.com

[ Tam metin ][ PDF ]
<< Geri Yazdır