Türkçe       English

<< Geri Yazdır
doi:10.5578/tt.67010

Akciğer kanserinde nadir görülen yaygın cilt metastazı

Nargız MAJIDOVA1, Güzin DEMİRAĞ2, Mehtap PEHLİVANLAR KÜÇÜK3


1 Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Samsun, Türkiye

1 Department of Internal Medicine, Faculty of Medicine, Ondokuz Mayis University, Samsun, Turkey

2 Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi, Onkoloji Bilim Dalı, Samsun, Türkiye

2 Division of Oncology, Faculty of Medicine, Ondokuz Mayis University, Samsun, Turkey

3 Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı, Yoğun Bakım Bilim Dalı, Samsun, Türkiye

3 Division of Intensive Care, Department of Chest Diseases, Faculty of Medicine, Ondokuz Mayis University, Samsun, Turkey

ÖZET

Akciğer kanserinde nadir görülen yaygın cilt metastazı

Elli yedi yaşında erkek hasta öksürük ve balgam şikayetleri olması nedeniyle kliniğimize başvurdu. Bilgisayarlı tomografide sol 7. kosta lateralinde 36x25 mm kitle, sağ ana bronşu oblitere eden 50x52 mm kitle ve paratrakeal, karinal büyüyü 40x34 mm lenf nodları ve sağ sürrenalde 60x42 mm boyutunda ve kemikte yaygın metastaz saptandı. Yapılan bronkoskopik biyopsiyle skuamöz hücreli karsinom tanısı konuldu. Ciltde yaygın lezyonlar saptanması üzerine kafa derisi biyopsisi alındı. Cilt biyopsisi skuamöz hücreli karsinom infiltrasyonu olarak raporlandı. En son ayak tabanındaki metastaza radyoterapi verilirken hipotansiyon ve ateş olması üzerine yoğun bakım ünitemize kabul edildi. Bu çalışmada, akciğer kanserinin bir tipi olan skuamöz hücreli kanserde agresiv seyirli, yaygın cilt metastazının nadir görülmesi nedeniyle güncel literatür verileri ışığında tartışılması amaçlanmıştır.

Anahtar kelimeler: Akciğer kanseri; cilt metastazı; prognoz

ABSTRACT

Aggressive skin metastasis in lung cancer

A fifty seven year old male patient was admitted to our clinic because of complaints of cough and sputum. Computed tomography revealed by a 36x25 mm mass on the lateral of the 7th left rib, a 50x52 mm mass on the right main bronchus, growing 40x34 mm lymph nodes on the carina and paratracheal, 60x42 mm mass on the right adrenal and extensive bone metastasis. Squamous cell carcinoma was diagnosed by performed bronchoscopic biopsy. Scalp dermal biopsy was taken upon detection of extensive  lesions on the skin.Scalp biopsy was reported squamous cell carcinoma infiltration.The last time when was given radiotherapy to footwell metastasis, the patient was fever and hypotension, we were accepted intensive care unit. In this article, we aimed to discuss rarely aggressive skin metastasis in a squamous cell carcinoma, a type of lung cancerin the light of current literature data.

Key words: Lung cancer; skin metastasis; prognosis

Geliş Tarihi/Received: 28.05.2018 - Kabul Ediliş Tarihi/Accepted: 09.09.2018

Yazışma Adresi (Address for Correspondence)

Dr. Nargız MAJIDOVA

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi,

İç Hastalıkları Anabilim Dalı,

SAMSUN - TÜRKİYE

e-mail: nergiz.mecidova1991@gmail.com

[ Tam metin ][ PDF ]
<< Geri Yazdır