Türkçe       English

<< Geri Yazdır
doi:10.5578/tt.67901

Fleksibl bronkoskopik kriyoekstraksiyon uygulamaları rijit bronkoskopiye bir alternatif mi?

Cengiz ÖZDEMİR1, Sinem Nedime SÖKÜCÜ1, Celalettin İbrahim KOCATÜRK2, Kaan KARA1, Seda TURAL ÖNÜR1, Sedat ALTIN1, Levent DALAR3


1 İstanbul Yedikule Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Göğüs Hastalıkları Kliniği, İstanbul, Türkiye

1 Clinic of Chest Diseases, Istanbul Yedikule Chest Diseases and Chest Surgery Training and Research Hospital, Istanbul, Turkey.

2 İstanbul Yedikule Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Göğüs Cerrahisi Kliniği, İstanbul, Türkiye

2 Clinic of Chest Surgery, Istanbul Yedikule Chest Diseases and Chest Surgery Training and Research Hospital, Istanbul, Turkey.

3 Bilim Üniversitesi Avrupa Florence Nightingale Hastanesi, Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye

3 Department of Chest Diseases, Bilim University, Europe Florence Nightingale Hospital, Istanbul, Turkey

ÖZET

Fleksibl bronkoskopik kriyoekstraksiyon uygulamaları rijit bronkoskopiye bir alternatif mi?

Giriş: Hava yolu obstrüksiyonunun altta yatan nontümöral nedenleri arasında yer alan kan pıhtısı ve mukus plaklarının tedavisinde fleksibl bronkoskopik girişimler ilk tercih edilecek yöntemdir. Fakat bazı hastalarda rijit bronkoskopik girişime ihtiyaç duyulmaktadır.  Bronkoskopik kriyoekstraksiyon, benign ve malign endoluminal lezyonlar yanında yabancı cisim, kan pıhtıları ve sekresyon gibi benign nedenlere bağlı hava yolu obstrüksiyonlarında etkindir. Bizde fleksibl bronkoskop eşliğinde yapılan kriyoektraskiyonun mukus plak ve kan pıhtısına bağlı gelişen hava yolu obstrüksiyonundaki etkinliğini ve deneyimimizi sunmayı amaçladık.

Materyal ve Metod: Çalışmada girişimsel pulmonoloji ünitesine Ocak 2013-Kasım 2017 tarihleri arasında başvuran, daha önce yapılan fleksibl bronkoskopi ile santral hava yolundaki sekresyon ve kan pıhtılarının temizlenemediği ve fleksibl bronkoskopik kriyoekstraksiyon uygulanan hastaların verileri değerlendirildi.

Bulgular: Çalışmaya yaş ortalaması 58.29 ± 18.56 (28-76) olan 7 hasta alındı. Üç hastaya yoğun bakım ünitesinde yatak başı, 4 hastaya bronkoskopi odasında işlem yapıldı. Yedi hastaya toplamda 9 seans kriyoekstraksiyon uygulandı. Kriyoekstraksiyon seansları sırasında ciddi bir komplikasyon ve mortalite izlenmedi. Girişim ile hastaların hepsinde tam hava yolu açıklığı sağlandı ve hiçbirinde rijit bronkoskopik girişime ihtiyaç olmadı.

Sonuç: Fleksibl bronkoskopi eşliğinde yapılan kriyoekstraksiyon, kan pıhtısı ve mukus plakları ile oluşan hava yolu obstrüksiyonlarının tedavisinde etkin bir yöntemdir. Bu yöntem diğer fleksibl bronkoskopik girişimlerle hava yolu açıklığının sağlanamadığı hastalarda, rijit bronkoskopiye alternatif bir tedavi stratejisi olarak uygulanabilen güvenli bir yöntemdir.

Anahtar kelimeler: Fleksibl bronkoskopi, kriyoekstraksiyon, mukus plak, kan pıhtısı

SUMMARY

Are flexible bronchoscopic cryoextraction practices an alternative to rigid bronchoscopy?

Introduction: We aimed to evaluate the efficacy of flexible bronchoscopic cryoextraction in the treatment of airw ay obstruction arise from mucus plugs and blood clots and present our experience.

Materials and Methods: The present study evaluated patients who previously underwent unsuccessful flexible bronchoscopy for the removal of secretions and blood clots in the central airway and who underwent flexible bronchoscopic cryoextraction between January 2013-November 2017.

Results: The study included seven patients with a mean age of 58.29 ± 18.56 years (28-76). Three patients underwent bedside intervention in the intensive care unit, and four patients underwent an intervention in the bronchoscopy unit. Seven patients underwent a total of nine sessions of cryoextraction. Severe complications or mortality did not occur during the cryoextraction sessions.

Conclusion: Flexible bronchoscopic cryoextraction offers a safe treatment strategy as an alternative to rigid bronchoscopy in patients in whom airway patency cannot be achieved using other flexible bronchoscopic interventions. and accuracy of PET was higher compared to CT with this cut-off value.

Key words: Flexible bronchoscopy, cryoextraction, mucus plug, blood clot

Geliş Tarihi/Received: 29.05.2018 - Kabul Ediliş Tarihi/Accepted: 17.02.2019

Yazışma Adresi (Address for Correspondence)

Dr. Cengiz ÖZDEMİR

İstanbul Yedikule Göğüs Hastalıkları ve

Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi,

İstanbul - TÜRKİYE

e-mail: cengizoz78@yahoo.com

[ Tam metin ][ PDF ]
<< Geri Yazdır