Türkçe       English

<< Geri Yazdır
doi:10.5578/tt.68070

Malign hava yolu darlığı nedeniyle yerleştirilen silikon Y stentlerinin komplikasyonları

Zafer AKTAŞ1, Ayperi ÖZTÜRK1, Aydın YILMAZ1, Derya KIZILGÖZ2, Gülşah YURTSEVEN3


1 Ankara Atatürk Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Girişimsel Pulmonoloji Kliniği, Ankara, Türkiye

1 Clinic of Interventional Pulmonology, Ankara Ataturk Chest Diseases and Thoracic Surgery Training and Research Hospital, Ankara, Turkey

2 Ankara Atatürk Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Palyatif Bakım Servisi, Ankara, Türkiye

2 Service of Palliative Care, Ankara Ataturk Chest Diseases and Thoracic Surgery Training and Research Hospital, Ankara, Turkey

3 Ankara Atatürk Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Anestezi Kliniği, Ankara, Türkiye

3 Clinic of Anesthesia, Ankara Ataturk Chest Diseases and Thoracic Surgery Training and Research Hospital, Ankara, Turkey

ÖZET

Malign hava yolu darlığı nedeniyle yerleştirilen silikon Y stentlerinin komplikasyonları

Giriş: Ana karina çevresindeki malign hava yolu darlıkları genellikle Y şeklinde stentlerin yerleştirilmesini gerektirir. Bu çalışmada, malign hava yolu darlıklarında ana karina çevresine yerleştirilen silikon Y stentlerinin güvenliğini, uzun dönem komplikasyonları, ortaya çıkma süreleri ve komplikasyonlarının tedavi yaklaşımlarını inceleyerek belirlemeyi amaçladık.

Materyal ve Metod: Mayıs 2012 ile Temmuz 2015 arasında, ana karina çevresinde malign dış bası veya mikst tip darlığı olan 46 hastaya 47 silikon Y stent yerleştirildi. Stentler ameliyathane şartlarında total intravenöz anestezi altında rijit bronkoskopi ile uygulandı.

Bulgular: Hastaların yarısına (23/46), akut solunum yetmezliği nedeniyle acil koşullar altında stent yerleştirildi. Stentler tüm hastalarda başarıyla uygulandı. İşleme bağlı ölüm görülmedi. Stent sonrası median sağkalım 157 gündü. Silikon Y stentlerin toplam uzun dönem komplikasyon oranı %28.3 idi. Stentlerinin yerleştirilmesinden sonraki ilk ay içinde (ortalama 18 gün) mukostasis (%8.7) ve migrasyon (%2.2), en erken bir ayda (ortalama 64, aralık 34-386 gün) stent kenarı granülasyon dokusu gelişimi (%13.0) ve en erken 3 ayda (oralama 151, aralık 85-217 gün) stent kenarı tümör dokusu gelişimi (%4.3) saptandı. İki mukostazis ve 5 stent kenarı granülasyon dokusu gelişimi nedeniyle 7 (%15.2) stent çıkarıldı. Bir hastanın stenti, stent kenarı tümör dokusu gelişimi nedeniyle daha uzun bir silikon Y stentle değiştirildi.

Sonuç: Ana karina etrafındaki malign tümör darlığının en iyi palyatif tedavisi hala silikon Y stent yerleşimidir, ancak uzun dönem komplikasyon oranı yüksek olabilir. Bu hasta grubu için silikon Y stent yerleştirilmesinden sonraki ilk ve üçüncü aylarda yapılacak bronkoskopi, stent kenarı doku gelişiminin erken tespitini sağlayabilir.

Anahtar kelimeler: Silikon Y stent; girişimsel pulmonoloji; komplikasyon

SUMMARY

Complications of silicone Y stents placed due to malignant airway stenosis

Introduction: Malignant central airway obstruction around the main carina often requires placement of Yshaped stents. In this study, we aimed to determine the safety of silicone Y stents placed around the main carina in the malignant airway obstruction by examining the long term complications, emergence times and treatment approaches of complications.

Materials and Methods: Between May 2012 and July 2015, 47 silicone Y stents were placed in 46 patients with malignant external compression or mixed type stenosis around the main carina. Patient stents were placed via rigid bronchoscopy under total intravenous anesthesia in operating room conditions.

Results: In the half of the patients (23/46), stents were placed under urgent conditions due to acute respiratory failure. Stents were deployed successfully in all the patients. No procedure related deaths were observed. The median time of survival following stent insertion was 157 days. The total long-term complication rate of silicone Y stents was 28.3%. Mucostasis (8.7%) and migration (2.2%) were observed within the first month after placement of the silicone Y stents (median 18 days), stent-edge granulation tissue development (13.0%) was observed at the earliest one month (median 64, range 34-386 days) and stent-edge tumor tissue development (4.3%) were observed at the earliest 3 months (median 151, range 85-217 days). A total of 7 (15.2%) stents were removed, 2 of which were due to mucostasis and 5 of which were due to granulation tissue development. One patient's stent was replaced with a longer silicone Y stent due to stent-edge tumor tissue development.

Conclusion: The best palliative treatment of malignant tumor stenosis around the main carina is still silicone Y stent placement, but the long-term complication rate can be high. For this group of patients, bronchoscopy to be performed at the first and third months after silicone Y stent placement may provide early detection of stent-edge tissue development.

Key words: Silicone Y stent; interventional pulmonology; complication

Geliş Tarihi/Received: 13.01.2019 - Kabul Ediliş Tarihi/Accepted: 11.03.2019

Yazışma Adresi (Address for Correspondence)

Dr. Zafer AKTAŞ

Ankara Atatürk Göğüs Hastalıkları ve

Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi,

Girişimsel Pulmonoloji Kliniği,

Ankara - TÜRKİYE

e-mail: zaferaktas88@gmail.com

[ Tam metin ][ PDF ]
<< Geri Yazdır