Türkçe       English

<< Geri Yazdır
doi:10.5578/tt.68041

Yaşlı astımında klinik zorluklar

Bilun GEMİCİOĞLU1, Benan MÜSELLİM1, Berk DEĞİRMENCİ2, Esra SARI2, Ayşe Firuze ÖZGÖKÇE3, İpek ÇALIK3, Onur MERZİFONLU3


1 İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye

1 Department of Chest Diseases, Faculty of Cerrahpasa Medicine, Istanbul University-Cerrahpasa, Istanbul, Turkey

2 İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, İstanbul, Türkiye

2 Faculty of Cerrahpasa Medicine, Istanbul University-Cerrahpasa, Istanbul, Turkey

3 İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Öğrenci, İstanbul, Türkiye

3 Student, Faculty of Cerrahpasa Medicine, Istanbul University-Cerrahpasa, Istanbul, Turkey

ÖZET

Yaşlı astımında klinik zorluklar

Giriş: Yaşlı astımının farklarını anlamak, bu hastalara daha iyi bir sağlık hizmeti sunmak için esas oluşturmaktadır. Bu çalışmanın amacı genç ve yaşlı astım hastaları arasındaki klinik farklılıkları ortaya koymaktır.

Materyal ve Metod: Bu gerçek hayat çalışması, kesitsel bir analiz olarak tasarlandı. Tüm veriler internet tabanlı yapılandırılmış astım programı aracılığıyla toplandı. Toplamda en az bir yıl takip edilen 373 (%89.9) genç astım (GA, yaş < 65) ve 42 (%10.1) yaşlı astım (YA, yaş ≥ 65) hastasının demografik, klinik, fonksiyonel parametreleri ve tedavileri istatistiksel olarak karşılaştırıldı.

Bulgular: YA olgularındaki daha düşük sigara kullanımı oranlarına (p< 0.001) rağmen, öksürük YA olgularında daha sık gözlendi (p< 0.01). Allerjik rinit ve allerjik konjunktivit, gençlerdeki daha yüksek allerji sıklığı (p< 0.05) ile örtüşen bir biçimde, GA olgularında daha sık gözlendi (p< 0.05, p< 0.01). Öte yandan, diyabet ve hipertansiyon YA hastalarında belirgin olarak yüksek saptandı (p< 0.01, p< 0.01). YA olgularının %52.4'ünün düşük difüzyon kapasitesine (DLCO < %80) sahip olduğu görüldü. YA hastalarınca daha çok inhale kortikosteroid ve uzun etkili beta-agonist içeren kombine tedavi kullanımına (p< 0.01) rağmen, Acil Servis ziyaretleri ve hastaneye yatış oranları YA olgularında daha yüksek gözlendi (p< 0.001, p< 0.001).

Sonuç: YA olgularının daha fazla kronik öksürük ile başvuru olduğu, hipertansiyon, diyabet ve düşük difüzyon kapasitesi seviyesi açısından yüksek risk taşıdığı gözlendi. Kombine tedavilerin daha çok kullanımına rağmen, Acil Servis ziyaretleri ve hastane yatış oranları daha yüksek saptandı.

Anahtar kelimeler: Astım; yaşlı; epidemiyoloji

SUMMARY

Clinical challenges in elderly asthma

Introduction: Understanding the difference of elderly asthma is essential to provide better healthcare for this vulnerable population. The aim of this study was to evaluate the differences between young and elderly asthma patients.

Materials and Methods: This real-life study was designed as a cross-sectional analysis. All data collected with structured web based asthma program. In sum, 373 (89.9%) young asthma (YA, age < 65) and 42 (10.1%) elderly asthma (EA, age ≥ 65) patients followed at least one year and compared statistically.

Results: Cough is found higher in EA (p< 0.01) despite lower smoking rate in EA (p< 0.001). Allergic rhinitis and allergic conjunctivitis were more common in YA (p< 0.05, p< 0.01) which is consistent with higher allergy rate in YA (p< 0.05). On the other hand, diabetes and hypertension were determined significantly higher in EA (p< 0.01, p< 0.01). 52.4% of EA patients were found to have low diffusion capacity (DLCO < 80%). Although EA patients use combined therapies with inhaled corticosteroids and long acting beta agonists more than YA patients (p< 0.01), both emergency room visit (ERV) and hospitalization ratios are founded significantly higher in EA (p< 0.001, p< 0.001).

Conclusion: EA patients were presented with cough in general. They possess an increased risk of hypertension, diabetes and low levels of diffusion capacity. ERV and hospitalization ratios have founded higher despite higher usage of combined therapies.

Key words: Asthma; elderly; epidemiology

Geliş Tarihi/Received: 29.12.2018 - Kabul Ediliş Tarihi/Accepted: 18.03.2019

Yazışma Adresi (Address for Correspondence)

Dr. Bilun GEMİCİOĞLU

İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa,

Cerrahpaşa Tıp Fakültesi,

Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı,

İstanbul - TÜRKİYE

e-mail: bilung@gmail.com

[ Tam metin ][ PDF ]
<< Geri Yazdır