Türkçe       English

<< Geri Yazdır
Eskişehir Merkezinde Oto ve Mobilya Boyacılarında Mesleksel Astım Tanısında
Zirve Akım Hızı (PEF) Takibinin Yeri
İrfan UÇGUN*, Necla ÖZDEMİR*, Muzaffer METİNTAŞ*, Sinan ERGİNEL*, Mustafa KOLSUZ*

* Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı, ESKİŞEHİR
ÖZET
Zirve akım hızı (PEF) takibinin mesleksel astım (MA) tanısındaki yerini belirlemek amacıyla, Eskişehir merkezinde oto boyacılığı ve mobilya boyacılığı yapan tüm boyacılar (312 işçi) çalışmaya dahil edilerek klinik, epidemiyolojik ve prospektif 3 aşamalı çalışma planlandı. Onaltı sorudan oluşan anket ve solunum fonksiyon testi çalışmanın ilk aşamasını oluşturdu. Ankette şikayeti olduğunu belirten ve bir ay süreyle PEF takibi yapmayı kabul eden 52 işçiye, iş ve iş harici dönemleri kapsayan seri PEF takibi yapıldı. Kırk tanesinde (%77) yeterli kabul edilebilecek ve MA yönünden değerlendirilebilecek kayıt alındı. Sonuçta min-max değerler grafikle gösterilerek, gün içi ve günler arası PEF değişkenliği görsel olarak değerlendirildi. Yirmibeş tanesinde sonuçlar MA yönünden anlamlı kabul edildi. Yirmiüç işçide (18 tanesi PEF takibi anlamlı, 5'i kayıtları yetersiz) histamin ile nonspesifik bronş provokasyon testi (NSBPT) yapılarak, işle ilgili bronş hiperreaktivitesindeki artma gösterildi. Spesifik bronş provokasyon testi gibi, deneyimli personel ve uygun laboratuvar gerektiren işlemin yapılamadığı ülkemizde, MA tanısında seri PEF takiplerinin kolay, ucuz ve güvenilir bir tanı yöntemi olduğu, yaygın kullanımının sağlanması gerektiği düşünüldü.
Anahtar Kelimeler: Mesleksel astım (MA), zirve akım hızı (PEF), tanı, izosiyanat.
SUMMARY
The Place of Peak Expiratory Flow Monitoring in Diagnosing Occupational Asthma in Car And Furniture Painters in the Centre of Eskişehir
With the purpose of ascertaining the degree of importance that the monitoring of peak expiratory flow rate (PEFR) in the diagnosis of occupational asthma (OA), a three-phase clinical and epidemiological study was planned, to incorporate all workers (312 in all) involved in car and furniture painting in the centre of Eskişehir. The first phase consisted of a questionnaire and a pulmonary function test. 52 workers who stated a complaint on the questionnaire and who agreed to undergo PEF monitoring for a period of a month were subjected to a PEF monitoring series which included periods both inside and outside working hours. 40 (77%) of these were registered as sufficient for the study and for evaluation in terms of OA. As a result, PEF variations, within the day as well as between days, were evaluated through graphs showing min-max values. In 25 cases the results were accepted as significant in terms of occupational asthma. In 23 workers, an occupation-related increase in bronchial hyperreactivity was shown by means of the non-specific bronchial provocation test. In our country where, due to lack of experienced staff and suitable equipment, procedures like the specific bronchial provocation test cannot be performed, we consider widespread provision of such easy, cheap and reliable methods of OA diagnosis as PEF monitoring to be necessary.
Key Words: Occupational asthma (OA), peak expiratory flow (PEF), diagnosis, isocyanate.
Yazışma Adresi:
Dr. İrfan UÇGUN
Kumlubel Mahallesi
Aydın Sokak, No: 32
26220, ESKİŞEHİR
[ PDF ]
<< Geri Yazdır