Türkçe       English

<< Geri Yazdır
Halı Mağazası Çalışanlarında Solunumsal Yakınmalar ve Solunum Fonksiyon Testleri#
Sibel ÖZKURT*, Fatma FİŞEKÇİ*, Sevin BAŞER*, Remzi ALTIN*, Beyza AKDAĞ**

  *  Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı,
**  Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Biyoistatistik Anabilim Dalı, DENİZLİ
ÖZET
Toza bağlı olarak mesleki akciğer hastalıkları gelişebilir. Bu nedenle, halı imalatı ve satışı yapan bir mağazada çalışanların solunumsal yakınmalarını incelemeyi ve solunum fonksiyon parametrelerini değerlendirmeyi amaçladık. İncelemeye alınan 66 erkek (%44.9) ve 81 kadın (%55.1) toplam 147 olgunun (13-66 yaş, ort: 25.82 ± 10.51) 115'i (%78.8) çalışma grubunu ve 32'si (%21.2) kontrol grubunu oluşturmaktaydı. Çalışma grubu dokumacı, halı onarıcı, yün eğirici, iplik boyamacısı, ipekçi, halı açıcı, grup karşılayıcı ve öğretmenlerden; kontrol grubu ise aşçı, garson çaycı, temizlik işçisi, büro memuru, kurye ve sağlık personelinden oluşmaktaydı. Ortalama yaş çalışma grubunda 24.88 ± 10.57, kontrol grubunda 29.22 ± 9.71 idi. İncelemeye alınan gruptakilerin %91.3'ü 5 yıldan az bir süredir çalışmaktaydı. Çalışma grubunda en sık semptom dispne (%40), kontrol grubunda %18.8 oranında görüldü ve fark istatistiki olarak anlamlıydı (p< 0.05). Olguların işyerinde çalışma süreleri 2 yılı geçtiğinde balgam yakınmasında artış görüldü (r= 0.217, p< 0.01). Çalışma grubu ile kontrol grubu arasında solunum fonksiyon testi parametrelerinden sadece PEF için istatistiksel anlamlı farklılık vardı (p< 0.05). Özgeçmişinde kronik bronşit ve/veya astım öyküsü bulunanlarda semptomlarda artış ve FEV1 (zorlu ekspirasyon volümü birinci saniye), FEV1/FVC (zorlu ekspirasyon volümü birinci saniyenin, zorlu vital kapasiteye oranı), FEF25-75 (zorlu ekspirasyonun %25 ve %75'lik parçaları arasındaki akım hızı) değerlerinde düşüklük görüldü (sırasıyla p< 0.05, p< 0.01, p< 0.059). Halıcılıkla uğraşanlarda yün tozuna maruziyetin, uzun olmayan sürelerde bile sigara içimi ve öyküde solunum hastalığı varlığında daha belirgin olmak üzere solunumsal yakınmalara neden olabileceği anlaşıldı.
Anahtar Kelimeler: Halı tozu, mesleki akciğer hastalıkları, solunum fonksiyon testleri.
SUMMARY
Respiratory Complaints and Pulmonary Function Tests in Workers of Carpet Store
Occupational lung diseases may develop due to exposure to dust. So, we aimed to study respiratory complaints of, and to evaluate pulmonary function parameters of workers in a carpet production and marketing center. Of total 147 cases enrolled, male 66 (44.9%), 81 females (55.1%) aged 13-66 years, mean 25.82 ± 10.51, 115 (78.8%) were as study group and 32 (32.2%) as control. Study group was composed of weavers, carpet repairs, wool spinners, yarn painters, silk manufacturer, carpet displayres, group greeters and teachers; control group was composed of cooks, waiters, tea sellers, cleaners, civil servants, couriers and health personels. Mean age was 24.88 ± 10.57 in study group and 29.22 ± 9.71 in control group. Working time was not long than 5 years for 91.3% of 147 cases. Dyspnea, the most common symptom 40% in study group, was encountered in ratio of 18.8% in control and the difference was significant statistically (p<0.059). Mucus complaint was increasingly encountered in persons working for long than 2 years (r= 0.217, p< 0.019) of pulmonary function parameters, only PEF values are different statistically between study group and control (p< 0.05). In persons having history of chronic bronchitis and/or asthma, symptoms were increased and FEV1 (forced expiratory volume in one second), FEV1/FVC (forced expirayory volume in one second/forced vital capasity), and FEF25-75 (forced expiratory flow 25-75) values were low (p< 0.05, p< 0.01, p< 0.05, respectively). It was understood that exposure to wool dust in workers of carpet production centers, even in short times, causes to respiratory complaints, more significantly in persons having history of smoking and respiratory disease.
Key Words: Carpet dust, occupational lung diseases, pulmonary function test.
# Bu çalışma 6-10 Mayıs 1998'de Toraks Derneği 2. Kongresi'nde poster olarak sunulmuştur.
Yazışma Adresi:
Dr. Sibel ÖZKURT
Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi
Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı
20100, DENİZLİ
[ PDF ]
<< Geri Yazdır