Türkçe       English

<< Geri Yazdır
Küçük Hücreli Dışı Akciğer Kanserli Hastalarda
Serum İntraselüler Adezyon Molekülü (sICAM-1)
İsmail ŞAVAŞ*, Akın KAYA*, Özlem URAL GÜRKAN*, Banu ERİŞ*, Uğur GÖNÜLLÜ*

* Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları ve Tüberküloz Anabilim Dalı, ANKARA
ÖZET
Son yıllarda kanserlerde değişik oranlarda artmış adezyon molekülleri ekspresyonu bildirilmektedir. Serum intraselüler adezyon molekülü ICAM-1'in tümör invazyonu ve metastaz gelişiminde rolü olduğunu gösteren çalışmalar artmaktadır. Biz Küçük hücreli dışı akciğer kanserli (KHDAK) hastalarda serum ICAM-1 konsantrasyonunu ELISA yöntemi ile ölçtük ve klinik değerini araştırdık.
Ellibeş KHDAK'li hastada ve 19 sağlıklı kontrol grubunda sICAM-1 düzeyi ölçüldü. Kanserli grupta serum ICAM-1 ortalama değeri 334.76 ± 114.24 ölçülürken, kontrol grubunda 254.15 ± 57.40 bulundu (p< 0.01). Akciğer kanserinin histolojik tipleri ile sICAM-1 düzeyi arasında anlamlı korelasyon saptandı. Hastalığın evresi ve tümör çapı ile istatistiksel fark gösterilmedi. Serum ICAM-1 düzeyi yüksek olanlarda yaşam süresi daha kısa olsa da aradaki fark istatistiksel olarak anlamlı çıkmadı. Bizim sonuçlarımıza göre KHDAK'de serum ICAM-1 ölçümü hastalığın serolojik tanısında kullanılabilir.
Anahtar Kelimeler: Akciğer kanseri, adezyon molekülleri, prognoz.
SUMMARY
Circulating Levels of Soluble Intercellular Adhesion Molecule-1 in Non-Small Cell Lung Cancer
Recently, abnormal expression of great variety of adhesion molecules has been reported in malignancy. Intercellular adhesion molecule-1 (ICAM-1) has been suggested to play role in the process of tumour invasion and distant metastasis. We analysed serum ICAM-1 concentrations by an enzyme-linked immunosorbent assay (ELISA) and investigated the clinical usefullness of these determinations in patient with non-small cell lung cancer (NSCLC).
The mean serum concentrations soluble ICAM-1 in 55 patient with NSCLC was 334.76 ± 114.24 whereas it was in 254.15 ± 57.40 healty controls. The differences in mean serum concentrations between control subjects and NSCLC patients were significant (p< 0.01). No difference was observed between histological tumour types, stages and tumour sizes with regard to ICAM-1 levels. The overall survival of patients with low ICAM-1 levels tended to be longer than those of patients with high concentrations, although the difference was not significant.
In conclusion our results suggest that the measurement of ICAM-1 in patients with NSCLC may be usefull for serological diagnosis.
Key Words: Lung cancer, adhesion molecules, prognosis.
Yazışma Adresi:
Dr. Akın KAYA
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi
Göğüs Hastalıkları ve Tüberküloz
Anabilim Dalı
Dikimevi, ANKARA
[ PDF ]
<< Geri Yazdır