Türkçe       English

<< Geri Yazdır
İleri Evre Küçük Hücreli Dışı Akciğer Kanseri İçin Sisplatin ve Vinorelbin
Ufuk YILMAZ*, Gülay UTKANER*, Enver YALNIZ*, Sibel KARA*, Gülru ERBAY*, Muharrem YÜKSEL*

*  İzmir Göğüs Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim Hastanesi, İZMİR
ÖZET
Çalışmamızda metastatik küçük hücreli dışı akciğer kanserinde (KHDAK) vinorelbin-sisplatin rejiminin etkinliğini, toksisitesini ve uygulanabilirliğini araştırmayı amaçladık. Çalışmamız prospektif klinik çalışma ve  İzmir Göğüs Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim Hastanesi, 2K ve 7B kliniklerinde yapıldı. Daha önce tedavi görmemiş, evre IIIB (sadece malign plevral sıvılı) ve evre IV KHDAK'li 45 hasta (hst), 6 kür için 3 hafta aralar ile tekrarlanan sisplatin 100 mg/m2 (1. gün) ve vinorelbin 25 mg/m2 (1 ve 8. günler) ile tedavi edildi. Diğer dahil edilme kriterleri: ECOG performans durumu (PD) 0-2; yeterli kemik iliği, karaciğer, böbrek fonksiyonu. Kırk erkek, 5 kadın hasta; ortalama yaş 59, aralık 35-70; P.D. 0-1: 42 hst, P.D 2: 3 hst; skuamöz hücreli kanser: 11 hst, adenokanser: 11 hst, büyük hücreli kanser: 1 hst, alt tipi belli olmayan: 22 hst; evre IIIB: 7 hst, evre IV: 38 hst. Yanıt için değerlendirilen 45 olguda, 12 kısmi yanıt (%27), 14 stabil hastalık (%31) gözlendi. Ortanca sağkalım süresi 36 haftaydı. Bir yıllık sağkalım oranı %26.5 (%95 güven aralığı 27.2-44.8) idi. Ortanca 14 aylık takipten sonra, 45 olgunun 11'i yaşamaktadır. Ana toksisite hematolojikti. Nötropeni (grade 3: %9.3, grade 4: %7.1), febril: %3 ve anemi (grade 2: %7, grade 3: %1.4). Nonhematolojik toksisite hafif veya orta derecedeydi. Tedavi iyi tolere edildi. Klinik sonuçlarımız, bu ilaçların bu doz şemasında kullanımını desteklemektedir.
Anahtar Kelimeler: Vinorelbin, KHDAK.
SUMMARY
Cisplatin and Vinorelbine for Advanced Stage Non-Small Cell Lung Cancer
To determine the activity, toxicity and, feasibility of vinorelbine plus cisplatinum regimen in metastatic non-small cell lung cancer (NSCLC). A prospective clinical trial. İzmir Chest Disease and Surgery Training Hospital, 2K and 7B clinics 45 previously untreated patients (Pts) with stage IIIB (malignant pleural effusion only) and stage IV non-small cell lung cancer (NSCLC) were treated with cisplatin 100 mg/sqm (day 1) and vinorelbine 25 mg/sqm (days 1 and 8) , to be repeated every three weeks for six cycles. Additional eligibility criteries: ECOG performance status (PS) 0-2; adequate bone marrow, liver, kidney function. Patients' characteristics were; 40 males, 5 females; mean age 59 years, range 35-70; P.S. O-1: 43 Pts, P.S. 2: 4 Pts; squamous cell carcinoma: 11 Pts, adenocarcinoma: 11 Pts, large cell carcinoma: 1 Pt, unspecified: 22 Pts; stage IIIB: 7 Pts, stage IV: 38 Pts. Among 45 Pts evaluable for response, 12 partial response (27%), 14 stable disease (31%) were observed. Median survival was 36 wk. One year survival rate was 26.5% (95% confidence interval, 27.2-44.8 ). Of the 45 patients, 11 are alive after median follow-up of 14 months. The major toxicity was hematological: neutropenia G3: 9.3%, G4: 7.1%, febrile: 3% and anemia (G2: 7%, G3: 1.4%). Nonhematological toxicity was mild or moderate. Treatment was well tolerated. Our clinical results support the use of these drugs in this dosage schedule.
Key Words: Vinorelbine, NSCLC.
Yazışma Adresi:
Dr. Ufuk YILMAZ
1399 Sok. No: 15/11
Alsancak, İZMİR
[ PDF ]
<< Geri Yazdır