Türkçe       English

<< Geri Yazdır
İzmir Eşrefpaşa Verem Savaş Dispanseri'nde Ocak 1997-Haziran 1998 Döneminde
Kayıtlı Tüberkülozlu Hastaların Değerlendirmesi#
Göksel KITER*, İpek COŞKUNOL*, Serpil ALPTEKİN*

* Eşrefpaşa Dr. Hamdi Açan Verem Savaş Dispanseri, İZMİR
ÖZET
Dispanserimizin bölgesinde oturup 18 aylık dönemde kaydedilmiş olan tüberkülozlu hastaların durum değerlendirmesini yaparak tüberkülozla savaşta geldiğimiz noktayı belirlemek istedik. Toplam 238 hasta kaydedilmişti fakat 9 hasta başka bölgeye nakil olduğundan dosyalarına ulaşılamadı. Sonuçta değerlendirilen 229 hastanın 159'u (%69) erkek ve 70'i (%31) kadındı. En fazla hasta 20-44 (%57) yaş grubundaydı. Hastaların %85'i bireysel başvuruda, %12'si temaslı taramasında saptanmıştı. Tüberküloz aşı izi hastaların %75'inde pozitifti. Tüberkülin deri testi sonucu, dosyaların %42'sinde kayıtlıydı. Diabetes mellitus ile tüberküloz birlikteliği %8 idi. Pulmoner tüberküloz %60 oranındaydı. Hastaların %42'si kavitesiz akciğer, %29'u kaviteli akciğer tüberkülozuydu. Dispanserimiz ve bölge laboratuvarında balgam ARB bakısı hastaların %78'inde, hastanede %76'sında yapılmıştı. Direnç testi yapılanların %14'ünde primer ilaç direnci, %4'ünde sekonder ilaç direnci saptanmıştı. Altmışüç (%28) hastanın ilk tanı yeri Eşrefpaşa Verem Savaş Dispanseri idi. Tedavi başlama yeri, hastaların %74'ünde eğitim veren göğüs hastanesi, %7'sinde Eşrefpaşa Verem Savaş Dispanseri idi. 1997 yılı hastalarının %80'i tedavilerini tamamlamışlardı (ortalama 9.6 ± 1.6 ayda). Tedavi uyumu %93 idi. Sonuçta hastalarımızın tedaviyi tamamlama oranı, izlem süresinin tedavilerin tümünü kapsayamayacağı da gözönünde bulundurulursa, kabul edilir düzeydedir. Başlangıç tedavisinin hastanede yatırılarak uygulanması, hastanın tedaviye uyumu ve bu konuda eğitilmesi açısından önemlidir. Kurumlar arası işbirliğinin her yönde arttırılması ve özellikle hastaların ilgili verem savaş dispanserine bildirilmesine önem verilmesi gerekmektedir. Tüberkülozla savaşta başarı, dispanserlerin tedavi izlemi görevini yerine getirmesiyle doğrudan ilişkilidir. 
Anahtar Kelimeler: Tüberküloz, dispanser.
SUMMARY
Evaluation of Tuberculosis Patients Enrolled to Eşrefpaşa Tuberculosis Dispensary Between January 1997 to June 1998
The aim of our study was to determine the point that we attained as a member of national tuberculosis control program. The 229 patient files of 159 male (69%) and 70 females (31%) enrolled between January 1997 and June 1998-a eighteen month period- were investigated for that purpose (except 9 patients whom their files have been transfered to another dispensary). The majority of the patients were in 20-44 age group (57%). 85 percent of them have been found by examination of symtomatic people while 12 percent of them by examination of close contacts.The scatrix of BCG vaccine has been observed in 75% of the patients and tuberculin skin test results has been recorded only in 42%. Eight percent of patients had also diabetes mellitus. Cavitary pulmonary tuberculosis was a diagnosis of 42%, pulmonary tuberculosis without cavity was 29% while the percentage of pulmonary tuberculosis in total was 60%. The sputum examination for acide fast bacilli has been performed in our dispensary to the 78%, in the hospital 76% of all patients. The primary resistance rate was 14% and the secondary resistance rate was 4%. Tuberculosis in 63 (28%) patients was diagnosed firstly in our dispensary. The medical unit where treatment initiated was chest hospital for 74% of the patients and our dispensary for 7% of the patients. 80 percent of the patients who enrolled in 1997 has completed their treatment successfully (mean duration 9.6 ± 1.6 month). The compliance rate was 93%. 
As a conclusion, the treatment ratio is acceptable according to the limitted duration of follow-up period. The initiation of tuberculosis treatment when the patient hospitalized is important for patients' compliance and education. In an other hand, all members of national tuberculosis control program have to cooperate each others, especially all tuberculosis patients have to be informed to tuberculosis dispensaries. The success of the program is directly related to the success of the dispanseries in patients surveillance.
Key Words: Tuberculosis, dispensary.
# Bu çalışma XXII. Ulusal Tüberküloz ve Göğüs Hastalıkları Kongresi'nde poster olarak sunulmuştur.
Yazışma Adresi:
Dr. Göksel KITER
Şehit Kamil Özdemir Sokak, No: 31/7
35340, Balçova, İZMİR
[ PDF ]
<< Geri Yazdır