Türkçe       English
Tüberküloz ve Toraks
Cilt: 49 Sayı: 3 Yıl: 2001
Tuberculosis and Thorax
Volume: 49 Number: 3 Year: 2001
   
 
 
KLİNİK ÇALIŞMALAR 
 
 Türk Toraks Derneği Pnömoni Rehberi'ne Uygun Tedavi Verilen ve Verilmeyen Toplum Kökenli Pnömonilerde Başarı Oranları
The Success Rates in Community-Acquired Pneumonia Treated Consistently or Inconsistently with the Turkish Thoracic Society Pneumonia Guidelines (2012 defa görüntülendi)
297 - 311
Münire GÖKIRMAK, H. Canan HASANOĞLU, Zeki YILDIRIM, Nurhan KÖKSAL, Zeynep ORHAN, Süleyman S. HACIEVLİYAGİL 
[Özet ] [PDF ] 
 Ciddi Toplum Kökenli Pnömonide Etyoloji ve Prognostik Faktörler
Etiology and Prognosis Factors in Severe Community-Acquired Pneumonia (2002 defa görüntülendi)
312 - 316
Aykut ÇİLLİ, Tülay ÖZDEMİR, Candan ÖĞÜŞ, Ayla KARA 
[Özet ] [PDF ] 
 Tüberküloz Tanısı Koymada Histopatolojik İnceleme ile Doku Kültürünün Karşılaştırılması
Comparision Histopathological Study with Tissue Culture in Diagnosis of Tuberculosis (2080 defa görüntülendi)
317 - 320
Bülent ÇİFTÇİ, Tansu ULUKAVAK ÇİFTÇİ, Tuğrul ŞİPİT, A. Berna DURSUN, Selma FIRAT GÜVEN 
[Özet ] [PDF ] 
 Aktif Akciğer Tüberkülozu Tanısı Alan, Löwenstein Kültürü Pozitif Olgularda Mikobakterilerin Nükleik Asit Çoğaltma ve Biyokimyasal Yöntemler ile İdentifikasyonu
Identification of Mycobacterium with Nucleic Acid Multiplication and Biochemical Methods on Lowenstein Culture Positive Patients Diagnosed Active Pulmonary Tuberculosis (2005 defa görüntülendi)
321 - 326
A. Emin ERBAYCU, M. Şevket DERELİ, Aydan ÇAKAN, Ayşe ÖZSÖZ, Oya ERBAYCU, Zühre BADAK 
[Özet ] [PDF ] 
 Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığında Pulmoner Ventilasyon ve Perfüzyon Dağılımının Semikantitatif Analizi
Semiquantitative Analysis of the Distribution of Pulmonary Ventilation and Perfusion Function in Chronic Obstructive Pulmonary Disease (1856 defa görüntülendi)
327 - 332
Aydan ÇAKAN, Ayla TEKİN, Ayşe ÖZSÖZ, Hayal ÖZKILIÇ, Günal ERENEL, Şevket DERELİ 
[Özet ] [PDF ] 
 Üniversiteye Yeni Başlayan Öğrencilerde Astım ve Allerjik Rinit Prevalansı: Dört Yıllık Kohort Çalışması İlk Sonuçları
The Prevalence of Asthma and Allergic Rhinitis Among University Freshmen: Initial Results from a Four Year Study (2233 defa görüntülendi)
333 - 337
Necla ÖZDEMİR, Selma METİNTAŞ, İrfan UÇGUN, Mustafa KOLSUZ, Muzaffer METİNTAŞ, Sinan ERGİNEL, Emel HARMANCI 
[Özet ] [PDF ] 
 Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığında Yaşam Kalitesi ve Solunum Fonksiyon Testi ile İlişkisi
The Relationship Between Quality of Life and Lung Function Tests in Patients with Chronic Obstructive Pulmonary Disease (1884 defa görüntülendi)
338 - 344
Serkan AKBAY, Bahar KURT, Arzu ERTÜRK, Meral GÜLHAN, Nermin ÇAPAN 
[Özet ] [PDF ] 
 Diyarbakır İlinde Okul Çocuklarında Solunum Fonksiyon Testleri Sonuçları
Results of Pulmonary Function Tests at School Children in Diyarbakır (2018 defa görüntülendi)
345 - 353
Erkan YURDUSEVEN, Ahmet YARAMIŞ, Abdurrahman ŞENYİĞİT, Kenan HASPOLAT, Fuat GÜRKAN, Orhan DERMAN, Ahmet KAYA 
[Özet ] [PDF ] 
 Pulmoner Hipertansiyonda Sağ Kalp Mikrokateterizasyonu
Right Heart Catheterization in Pulmonary Hypertension (1985 defa görüntülendi)
354 - 358
İsmail YÜKSEKOL, Ramazan KÖYLÜ, Yücel TAŞAN, Metin ÖZKAN, Hayati BİLGİÇ 
[Özet ] [PDF ] 
 Pnömokonyoz Olgularında Radyolojik Bulgular, Solunum Fonksiyon Testleri, EKG ve Arter Kan Gazları Sonuçlarının Değerlendirilmesi
The Evaluation of Radiological Findings, Pulmonary Function Tests, Electrocardiographic Findings and Arterial Blood Gases in Pneumoconiosis Cases (2152 defa görüntülendi)
359 - 372
Meral SAYGUN, Arslan TUNÇBİLEK, Gülseren KARABIYIKOĞLU 
[Özet ] [PDF ] 
 Yanlışlıkla Tüberküloz Tanısı Konulan 23 Sarkoidoz Olgusunun Analizi
Analysis of 23 Cases of Sarcoidosis Misdiagnosed as Tuberculosis (2105 defa görüntülendi)
373 - 379
Levent TABAK, Zeki KILIÇASLAN, Esen KIYAN, Orhan ARSEVEN, Mustafa ERELEL, Çağlar ÇUHADAROĞLU, Dilek YILMAZBAYHAN 
[Özet ] [PDF ] 
 Transuda-Eksuda Ayrımında Çeşitli Biyokimyasal Parametrelerin Karşılaştırmalı Analizi
Comperative Analysis of Some Biochemical Parameters in Differentiating Transudates from Exudates (2356 defa görüntülendi)
380 - 385
Berna KÖMÜRCÜOĞLU, Melih BÜYÜKŞİRİN, Emel ÇELİKTEN, Dilek KALENCİ, Kunter PERİM 
[Özet ] [PDF ] 
 Primer Malign Toraks Duvarı Tümörü '37 Olgunun Retrospektif Analizi'
Primary Malignant Chest Wall Tumor 'Retrospective Analysis of 37 Cases' (1884 defa görüntülendi)
386 - 389
Ayten KAYI CANGIR, Ekber ŞAHİN, Hakan KUTLAY, Nezih ÖZDEMİR, Adem GÜNGÖR, Şevket KAVUKÇU, Hadi AKAY, İlker ÖKTEN, Şinasi YAVUZER 
[Özet ] [PDF ] 
 Küçük Hücreli Olmayan Akciğer Kanserinde Mitomisin, İfosfamid ve Sisplatin İçeren Kemoterapi Rejiminin Etkinliğinin Araştırılması
Mitomycin, Ifosfamide and Cisplatin in Nonsmall Cell Lung Cancer (1892 defa görüntülendi)
390 - 394
Rıfat ÖZACAR, Hatice İVİT, Mehmet BÖNCÜ 
[Özet ] [PDF ] 
 Küçük Hücreli Akciğer Kanserinde Alternan Kemoterapinin Etkinliği
Efficiency of Cyclic Alternating Chemotherapy in Small Cell Cancer (2086 defa görüntülendi)
395 - 400
Müge AKPINAR, Semra BİLAÇEROĞLU, Melih BÜYÜKŞİRİN, Emel ÇELİKTEN, Kunter PERİM 
[Özet ] [PDF ] 
  
OLGU SUNUMU 
 
 Kritik Hasta Nöropatisi ile Komplike Olmuş İlginç Bir ARDS Olgusu
An Interesting ARDS Patient Complicated with Critical Care Polyneuropathy (1962 defa görüntülendi)
401 - 404
Özlem URAL GÜRKAN, Fevzi ALTINTAŞ, Özlem KUMBASAR, Turan ACICAN, Sevgi SARYAL, Doğanay ALPER 
[Özet ] [PDF ] 
  
DERLEMELER 
 
 KOAH'ta Pulmoner Hipertansiyon Tedavisi-II
KOAH'ta Pulmoner Hipertansiyon Tedavisi-II (1934 defa görüntülendi)
405 - 411
Yurdanur ERDOĞAN 
[Özet ] [PDF ] 
 Radyoloji Dersleri 3: Behçet Hastalığında Akciğer Tutulumu
Radyoloji Dersleri 3: Behçet Hastalığında Akciğer Tutulumu (2148 defa görüntülendi)
412 - 416
Banu ERİŞ GÜLBAY, Akın KAYA, Turan ACICAN, Mutlu GÜLBAY 
[Özet ] [PDF ]