Türkçe       English
Tüberküloz ve Toraks
Cilt: 50 Sayı: 1 Yıl: 2002
Tuberculosis and Thorax
Volume: 50 Number: 1 Year: 2002
   
 
 
KLİNİK ÇALIŞMALAR 
 
 Sklerodermada Pulmoner Hemodinami, Arteryel Kan Gazları ve Solunum Testleri Arasındaki İlişki
The Relationship Between Pulmonary Hemodynamics, Arterial Blood Gases and Ventilatory Tests in Scleroderma (2088 defa görüntülendi)
5 - 11
Gülseren KARABIYIKOĞLU, Öznur AKKOCA, Sevgi SARYAL, Nurşen DÜZGÜN 
[Özet ] [PDF ] 
 Pnömoninin Etyolojik Tanısında 'Protected Bronchoalveolar Lavage'ın Değeri
Diagnostic Value of Protected Bronchoalveolar Lavage in the Etiologic Diagnosis of Pneumonia (2124 defa görüntülendi)
12 - 18
Metin ÖZKAN, İsmail YÜKSEKOL, Yücel TAŞAN, Arzu BALKAN, Hayati BİLGİÇ, Kudret EKİZ, Necmettin DEMİRCİ 
[Özet ] [PDF ] 
 Plevral Sıvılarda LDH İzoenzimlerinin Ayırıcı Tanıdaki Değeri
The Role of Pleural Fluid Lactic Acid Dehydrogenase (LDH) Isoenzymes in Descriptive Diagnosis (2179 defa görüntülendi)
19 - 23
Gülden MAVIOĞLU BİLGİN, Sibel ALPAR, Cumhur KILINÇ, Müjgan GÜLER, Nilüfer ALTUĞ 
[Özet ] [PDF ] 
 Torasik Çıkış Tümörlerinde Cerrahi Tedavi
Surgical Treatment of Thoracic Outlet Tumors (1842 defa görüntülendi)
24 - 28
Ekber ŞAHİN, Adem GÜNGÖR, Akın KAYA 
[Özet ] [PDF ] 
 Küçük Hücreli Akciğer Kanserinde p53 Ekspresyonunun Kemoterapiye Yanıt ve Sağkalım Üzerine Etkisi
Effect of p53 Expression an Chemotherapy Responce and Survival in Small-Cell Lung Cancer (2271 defa görüntülendi)
29 - 33
Mustafa PEHLİVAN, Uğur YILMAZ, Meral KOYUNCUOĞLU, Oya İTİL, Can SEVİNÇ, Atilla AKKOÇLU 
[Özet ] [PDF ] 
 Akciğer Kanserlerinin Bronkoskopik Haritası
Tumor Map of the Bronchial Tree in our Patients with Lung Cancer (2037 defa görüntülendi)
34 - 37
Yılmaz BÜLBÜL, Tevfik ÖZLÜ, Funda ÖZTUNA, Mustafa ÇETİNKAYA 
[Özet ] [PDF ] 
 Küçük Hücreli Dışı Akciğer Kanserinde Serum ve Bronş Lavajı Karsinoembriyonik Antijen Ölçümlerinin Tanısal Değerleri
The Diagnostic Values of Serum and Bronchial Washing Carcinoembryonic Antigen Measurements in Nonsmall Cell Lung Cancer (1894 defa görüntülendi)
38 - 43
Osman Nuri HATİPOĞLU, Tülay TOPAL, Tuncay ÇAĞLAR 
[Özet ] [PDF ] 
 Mycobacterium tuberculosis'in Streptomisin, Kanamisin ve Amikasine Karşı İn Vitro Duyarlılığı ve Bu İlaçlar Arasındaki Çapraz Direnç İlişkisi
In Vitro Susceptibility of Mycobacterium tuberculosis to Streptomycin, Kanamycin, Amikacin and Cross Resistance Between These Drugs (2071 defa görüntülendi)
44 - 47
Fethiye ÖKTEN, Arzu ERTÜRK, Aynur MUTLU, Haluk ÇALIŞIR, Oya YENER, Mihriban ÖĞRETENSOY 
[Özet ] [PDF ] 
 Tüberküloz Cerrahisi Sonuçlarımız
Surgical Management of Pulmonary Tuberculosis (1909 defa görüntülendi)
48 - 52
M. Ali BEDİRHAN, Altemur KARAMUSTAFAOĞLU, Adnan SAYAR, Zeki GÜNLÜOĞLU, Akif TURNA, Atilla GÜRSES, Orhan TAŞÇI 
[Özet ] [PDF ] 
 Plevral Efüzyonlu Olgularda Video Yardımlı Torakoskopik Cerrahi (VATS)'nin Rolü
Role of Video-Assisted Thoracoscopic Surgery (VATS) in Pleural Effusions (2113 defa görüntülendi)
53 - 58
Şevval EREN, Akın Eraslan BALCI, Refik ÜLKÜ, Hıdır ESME, M. Nesimi EREN 
[Özet ] [PDF ] 
 Çocuk Ampiyemlerinde Tedavi: Kapalı Su Altı Drenajı ve Dekortikasyon
Treatment in Childhood Empyema: Closed Tube Drainage and Decortication (1843 defa görüntülendi)
59 - 64
Akın Eraslan BALCI, Şevval EREN, Refik ÜLKÜ, Serdar ONAT, M. Nesimi EREN 
[Özet ] [PDF ] 
 Kist Hidatikli 44 Olguya Klinik Yaklaşım
Clinical Approach to the 44 Patients with Cyst Hydatid (2292 defa görüntülendi)
65 - 69
Neslihan G. ULAŞAN, Koray DURAL, Erkan YILDIRIM, Serdar HAN, Hamidiye SAYGIN, Ünal SAKINCI 
[Özet ] [PDF ] 
 Pulmoner Aspergilloma
Pulmonary Aspergilloma (2028 defa görüntülendi)
70 - 73
Maruf ŞANLI, Bülent TUNÇÖZGÜR, Cumhur SİVRİKOZ, Öner DİKENSOY, Levent ELBEYLİ 
[Özet ] [PDF ] 
  
OLGU SUNUMLARI 
 
 Pulmoner ve Mediastinal Kalsifikasyonların Nadir Bir Nedeni: Üremiye İkincil Metastatik Kalsinozis
Metastatic Calcinosis Secondary to Uremia: A Rare Cause of Pulmonary and Mediastinal Calcification (2257 defa görüntülendi)
74 - 77
Şule AKÇAY, Füsun ÖNER EYÜBOĞLU, Nurhan ÖZDEMİR 
[Özet ] [PDF ] 
 Alveoler Adenom: Akciğerin Nadir Benign Tümörü
Alveolar Adenoma: A Rare Benign Tumor of The Lung (1864 defa görüntülendi)
78 - 80
Adnan YILMAZ, Birol BAYRAMGÜRLER, Ferda AKSOY, Edhem ÜNVER, Sevim DÜZGÜN 
[Özet ] [PDF ] 
 Bronşiyolitis Obliterans Organize Pnömoni: Olgu Sunumu
Bronchiolitis Obliterans Organizing Pneumonia: A Case Report (2040 defa görüntülendi)
81 - 85
Orhan ÇİLDAĞ, Fisun KARADAĞ, Mehmet POLATLI, Ali VERAL 
[Özet ] [PDF ] 
 Primer Pulmoner NonHodgkin Lenfoma: Olgu Sunumu
Primary Pulmonary NonHodgkin Lymphoma: A Case Report (1973 defa görüntülendi)
86 - 89
Yücel TAŞAN, İsmail YÜKSEKOL, Arzu BALKAN, Mükerrem SAFALI, Şenol BAL, Metin ÖZKAN, Hayati BİLGİÇ 
[Özet ] [PDF ] 
 Erişkinde Bochdalek Hernisi ile Birlikte Gastrik Volvulus
Bochdalek's Hernia in an Adult with Gastric Volvulus (2161 defa görüntülendi)
90 - 93
Fikret TAŞ, Mehmet ATALAR, Sema BULUT, İbrahim ÖZTOPRAK, A. Oktay IŞIK 
[Özet ] [PDF ] 
  
DERLEMELER 
 
 Özel Durumlarda Tüberküloz Tedavisi
Özel Durumlarda Tüberküloz Tedavisi (1982 defa görüntülendi)
94 - 97
A. Berna DURSUN, Nilgün KALAÇ 
[Özet ] [PDF ] 
 Bronşiyolitlerin Sınıflanması ve Patogenezi
Bronşiyolitlerin Sınıflanması ve Patogenezi (1773 defa görüntülendi)
98 - 103
Ferda ÖNER, Numan NUMANOĞLU 
[Özet ] [PDF ] 
 Obstrüktif Uyku Apne Sendromu İlişkili Hastalıklar ve Ayırıcı Tanı
Obstrüktif Uyku Apne Sendromu İlişkili Hastalıklar ve Ayırıcı Tanı (2367 defa görüntülendi)
104 - 118
Oğuz KÖKTÜRK, Tansu ULUKAVAK ÇİFTÇİ 
[Özet ] [PDF ] 
 Obstrüktif Uyku Apne Sendromu Genel Önlemler ve Medikal Tedavi
Obstrüktif Uyku Apne Sendromu Genel Önlemler ve Medikal Tedavi (1925 defa görüntülendi)
119 - 124
Oğuz KÖKTÜRK, Tansu ULUKAVAK ÇİFTÇİ 
[Özet ] [PDF ]