Türkçe       English
Tüberküloz ve Toraks
Cilt: 50 Sayı: 2 Yıl: 2002
Tuberculosis and Thorax
Volume: 50 Number: 2 Year: 2002
   
 
 
KLİNİK ÇALIŞMALAR 
 
 Hastaneye Yatarak veya Yoğun Bakımda Tedavi Görmesi Gereken Toplum Kökenli Pnömonilerde Mortaliteyi Etkileyen Faktörler
Factors Associated with Mortality in Hospitalized Patients with Community Acquired Pneumonia (1966 defa görüntülendi)
229 - 238
Mustafa KOLSUZ, İrfan UÇGUN, Muzaffer METİNTAŞ, Sinan ERGİNEL, Emel HARMANCI, Füsun ALATAŞ 
[Özet ] [PDF ] 
 Akciğer Sarkoidozunda Radyolojik Bulgular, Solunum Fonksiyon Testleri ve Bronkoalveoler Lavaj Bulguları Arasındaki İlişki
Correlation Between Radiographic Features, Pulmonary Function Tests and Bronchoalveolar Lavage Findings in Pulmonary Sarcoidosis (2039 defa görüntülendi)
239 - 245
Münevver ERDİNÇ, Zeynep A. AYTEMUR, Ertürk ERDİNÇ 
[Özet ] [PDF ] 
 Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığında Serum Lipid Düzeylerinin İncelenmesi
Investigating the Serum Lipid Levels in Chronic Obstructive Pulmonary Disease (1748 defa görüntülendi)
246 - 250
Saliha ERCAN, Aydan ÇAKAN, Şevket DERELİ, Ayşe ÖZSÖZ, Dilek KALENCİ 
[Özet ] [PDF ] 
 Bir Yavaş Salınımlı Teofilin Preparatı Olan Teofilin Monohidratın (Xanthium) Farmakokinetiği, Etkinliği ve Tolerabilitesinin Günde İki Doz Kullanılan Teofilin (Talotren) ile Karşılaştırılması
A Comparison of Pharmacokinetics, Efficacy and Tolerance: An Ultra-Sustained Release Theophylline, Theophylline Monohydrate 'Xanthium' vs Theophylline 'Talotren' (1815 defa görüntülendi)
251 - 257
Nurdan KÖKTÜRK, F. Sema PAKER, Türkan TATLICIOĞLU 
[Özet ] [PDF ] 
 Yaşlı Hastalarda Tüberkülozun Klinik ve Laboratuvar Özellikleri
The Clinic and Laboratory Features of Tuberculosis in Elderly Patients (1771 defa görüntülendi)
258 - 263
Güliz ATAÇ, Tülin SEVİM, İpek ÖZMEN, Nilüfer KAPAKLI, Emine AKSOY, Aylin ÖNGEN, Kemal TAHAOĞLU 
[Özet ] [PDF ] 
 Akciğer ve Akciğer Dışı Organ Tüberkülozunun Klinik ve Epidemiyolojik Özelliklerinin Karşılaştırılması
Comparison of the Clinical and Epidemiological Characteristics of Pulmonary and Extrapulmonary Tuberculosis (2369 defa görüntülendi)
264 - 271
Rezan DEMİRALAY 
[Özet ] [PDF ] 
 Yüzyetmişüç Ekstrapulmoner Tüberküloz Olgusu
One-Hundred and Seventy-Three Cases of Extrapulmonary Tuberculosis (1764 defa görüntülendi)
272 - 277
Yasemin ŞİRİN, İpek COŞKUNOL 
[Özet ] [PDF ] 
 Yayma Negatif Akciğer Tüberkülozunda Fiberoptik Bronkoskopinin Tanısal Değeri
Diagnostic Value of Fiberoptic Bronchoscopy in Sputum Smear Negative Pulmonary Tuberculosis (1852 defa görüntülendi)
278 - 287
Aydın İlker ALP, Celal KARLIKAYA, Osman N. HATİPOĞLU, Tuncay ÇAĞLAR, Metin OTKUN 
[Özet ] [PDF ] 
 Akciğer Kanseri Tanısını Ne Kadar Sürede Koyabiliyoruz
How Long the Diagnostic and Therapeutic Process Takes in Lung Cancers (1689 defa görüntülendi)
288 - 291
Tevfik ÖZLÜ, Yılmaz BÜLBÜL, Funda ÖZTUNA, Gamze ÇAN 
[Özet ] [PDF ] 
  
OLGU SUNUMU 
 
 Hemorajik Plevral Sıvı ve Hepatosplenomegali ile Seyreden İlginç Bir Over Hiperstimülasyon Sendromu (OHSS) Olgusu
An Interesting Case of Ovarian Hyperstimulation Syndrome (OHSS) with Hemorhagic Pleural Effusion and Hepatosplenomegaly (1804 defa görüntülendi)
292 - 294
Özlem URAL GÜRKAN, Akın KAYA, Ayşe BAÇÇIOĞLU, Ruşina DOĞAN, Turan ACICAN, Numan NUMANOĞLU 
[Özet ] [PDF ] 
  
DERLEMELER 
 
 Transtorasik İğne Aspirasyonu
Transtorasik İğne Aspirasyonu (1654 defa görüntülendi)
295 - 300
Adnan YILMAZ, Esen AKKAYA, Reha BARAN 
[Özet ] [PDF ] 
 Radyoloji Dersleri 5: Akciğerin Kistik ve Kaviter Hastalıkları
Radyoloji Dersleri 5: Akciğerin Kistik ve Kaviter Hastalıkları (2693 defa görüntülendi)
301 - 306
Banu ERİŞ GÜLBAY, Akın KAYA 
[Özet ] [PDF ] 
 Obstrüktif Uyku Apne Sendromu Ağıziçi Araç Tedavisi
Obstrüktif Uyku Apne Sendromu Ağıziçi Araç Tedavisi (1808 defa görüntülendi)
307 - 316
Oğuz KÖKTÜRK, Tansu ULUKAVAK ÇİFTÇİ 
[Özet ] [PDF ] 
 Obstrüktif Uyku Apne Sendromu CPAP/BPAP Tedavisi
Obstrüktif Uyku Apne Sendromu CPAP/BPAP Tedavisi (3981 defa görüntülendi)
317 - 334
Oğuz KÖKTÜRK, Tansu ULUKAVAK ÇİFTÇİ 
[Özet ] [PDF ]