Türkçe       English
Tüberküloz ve Toraks
Cilt: 51 Sayı: 3 Yıl: 2003
Tuberculosis and Thorax
Volume: 51 Number: 3 Year: 2003
   
 
 
KLİNİK ÇALIŞMALAR 
 
 Ankara'da, Atmosferik Sülfür Dioksit ve Partiküler Madde Konsantrasyonlarının Astım Nedenli Acil Servis Başvurularına Etkisi
Effects of Atmospheric Sulphur Dioxide and Particulate Matter Concentrations on Emergency Room Admissions Due to Asthma in Ankara (1855 defa görüntülendi)
231 - 238
Bahadır M. BERKTAŞ, Ahmet BİRCAN 
[Özet ] [PDF ] 
 KOAH Olan Akut Ataklı Olgularda Nütrisyonel Parametrelerin Değerlendirilmesi
Nutritional Status of COPD Patients with Acute Exacerbation (2257 defa görüntülendi)
239 - 243
Pınar ERGÜN, Ülkü YILMAZ TURAY, Müge AYDOĞDU, Yurdanur ERDOĞAN, Çiğdem BİBER, Şenay ALTIN DİREK, Atalay ÇAĞLAR 
[Özet ] [PDF ] 
 KOAH'a Hiperinflasyonun Solunum Kasları ve Solunum Paterni Üzerine Etkisi
The Effect of Hyperinflation on Respiratory Muscles and Breathing Pattern in COPD (2367 defa görüntülendi)
244 - 252
Öznur AKKOCA, Gizem DEMİR, Sevgi SARYAL, Gülseren KARABIYIKOĞLU 
[Özet ] [PDF ] 
 İleri Yaş Akciğer Kanserinde Cerrahi Tedavi Sonuçları
Results of Surgical Treatment for Lung Cancer in Advanced Age (2090 defa görüntülendi)
253 - 257
Ufuk ÇAĞIRICI, Kutsal TURHAN, Tuncay GÖKSEL, Hakan POSACIOĞLU, Ali VERAL, Önol BİLKAY 
[Özet ] [PDF ] 
 Periferik Akciğer Kanserlerinin Tanısında Bronkoskopik Lavaj, Bronş Biyopsi ve Postbronkoskopik Balgam Sitolojisinin Tanı Değeri
Diagnostic Value of Postbronchoscopic Sputum, Bronchoscopic Lavage, and Transbronchial Biopsy in Peripheral Lung Cancer (2203 defa görüntülendi)
258 - 264
İsmail YÜKSEKOL, Arzu BALKAN, Metin ÖZKAN, Haldun ŞEVKETBEYOĞLU, Hayati BİLGİÇ, Kudret EKİZ, Necmettin DEMİRCİ, Olgaç SEBER 
[Özet ] [PDF ] 
 Malignite Kaynaklı Plevra Sıvılarında Lipide Bağlı Sialik AsitDüzeyi Tayininin Tanısal Değeri
Diagnostic Efficiency of Serum Lipid-Bound Sialic Acid Level in Malignant Pleural Effusions (3106 defa görüntülendi)
265 - 270
Güven BEKTEMÜR, Faruk ÖZER, Fikret KANAT, Oktay İMECİK 
[Özet ] [PDF ] 
 Şeker Fabrikası Kaynakçılarında Solunum Sistemine Ait Klinik Bulgular ve Akciğer Fonksiyon Testleri
Respiratory Findings and Pulmonary Function Tests Among the Welders Working for the Sugar Plant Factory (1942 defa görüntülendi)
271 - 276
Özden KURT TUNÇ, Remzi AYGÜN, Nurdan KÖKTÜRK, Numan EKİM, İrfan TUNÇ 
[Özet ] [PDF ] 
 Akciğer Tüberkülozunda Serum Adenozin Deaminaz Aktivitesi
Serum Adenosine Deaminase Activity in Pulmonary Tuberculosis (1997 defa görüntülendi)
277 - 281
Füsun ALATAŞ, Sema USLU, Hale MORAL, Özkan ALATAŞ, Muzaffer METİNTAŞ, Sinan ERGİNEL, İrfan UÇGUN 
[Özet ] [PDF ] 
 Eskişehir Deliklitaş Verem Savaş Dispanseri'e Kayıtlı Akciğer Tüberkülozu Yakın Temaslılarının Değerlendirilmesi
The Evaluation of Close Contact Case of Pulmonary Tuberculosis Patients Enrolled to Eskisehir Deliklitas Tuberculosis Control Dispensary (1970 defa görüntülendi)
282 - 288
Mustafa KOLSUZ, Muzaffer ERSOY, Cenk KÜÇÜKKEBAPÇI, Muzaffer METİNTAŞ, İrfan UÇGUN, Sinan ERGİNEL 
[Özet ] [PDF ] 
 Nazilli Verem Savaş Dispanseri'nde Haziran 1996-Mayıs 2000 Tarihleri Arasında Yürütülen Çalışmaların Değerlendirmesi: DGT Öncesi Durum
Evaluation of Nazilli Tuberculosis Dispensary Activities Executed Between June 1996-May 2000: Pre-DOT Situation (2164 defa görüntülendi)
289 - 297
Seren ARPAZ, Sevtap KESKİN, Göksel KITER, Nejat SEZGİN, Dilek BUDİN, Aynur ALGAN, Haluk C. ÇALIŞIR 
[Özet ] [PDF ] 
  
OLGU SUNUMLARI 
 
 Miliyer Tüberkülozun Tedavisi Sırasında Ortaya Çıkan Semptomatik İntrakranial Tüberküloma: Bir Olgu Nedeniyle
Symptomatic Intracranial Tuberculoma Revealed When The Patient Receiving Therapy for Miliary Tuberculosis: A Case Report (1999 defa görüntülendi)
298 - 302
Yücel TAŞAN, İsmail YÜKSEKOL, Metin ÖZKAN, Kadir HATİPOĞLU, Hayati BİLGİÇ, Kudret EKİZ, Necmettin DEMİRCİ 
[Özet ] [PDF ] 
 Meningeal Karsinomatozisli Bir Küçük Hücreli Akciğer Kanseri Olgusu
A Patient with Meningeal Carcinomatosis and Small Cell Lung Cancer (2245 defa görüntülendi)
303 - 305
Zeynep TOPU, İsmail SAVAŞ 
[Özet ] [PDF ] 
 Posterior Mediasten Yerleşimli Agresiv Fibromatözis Olgusu
A Case of Agressive Fibromatosis of Posterior Mediastinum (2139 defa görüntülendi)
306 - 309
Elif ŞEN, Özlem URAL GÜRKAN, Banu ERİŞ GÜLBAY, Adem GÜNGÖR, Turan ACICAN 
[Özet ] [PDF ] 
  
DERLEMELER 
 
 Malign Plevral Mezotelyoma (MPM) Tedavisi
Malign Plevral Mezotelyoma (MPM) Tedavisi (1895 defa görüntülendi)
310 - 319
Deniz KÖKSAL, Sumru BEDER 
[Özet ] [PDF ] 
 Çocuklarda Komplike Parapnömonik Efüzyon ve Ampiyem Tedavisinde Fibrinolitiklerin Kullanımı
Using of Fibrinolytics in the Treatment of Complicated Parapneumonic Effusion and Empyema in Children (2024 defa görüntülendi)
320 - 324
Ayten PAMUKÇU UYAN, Hamit ÖZYÜREK, Ebru YILMAZ 
[Özet ] [PDF ] 
 Nebülizatör Tedavisi
Nebuliser Therapy (2129 defa görüntülendi)
325 - 332
Gizem DEMİR, Sevgi SARYAL 
[Özet ] [PDF ] 
 Overlap Sendromu
Overlap Syndrome (2237 defa görüntülendi)
333 - 348
Oğuz KÖKTÜRK, Bülent ÇİFTÇİ 
[Özet ] [PDF ] 
 Santral Uyku Apne Sendromu
Central Sleep Apnea Syndrome (2834 defa görüntülendi)
349 - 360
Oğuz KÖKTÜRK, Tansu ULUKAVAK ÇİFTÇİ 
[Özet ] [PDF ]