Türkçe       English
Tüberküloz ve Toraks
Cilt: 52 Sayı: 1 Yıl: 2004
Tuberculosis and Thorax
Volume: 52 Number: 1 Year: 2004
   
 
 
KLİNİK ÇALIŞMALAR 
 
 Çevresel Asbest Teması Olan Bronş Kanserli Olguların Epidemiyolojik Özellikleri
Epidemiological Features of Bronchial Carcinoma Cases with Environmental Asbestos Exposure (1914 defa görüntülendi)
5 - 13
Bilgehan GÜRBÜZ, Selma METİNTAŞ, Muzaffer METİNTAŞ, İrfan UÇGUN, Füsun ALATAŞ, Sinan ERGİNEL, Yıldız BEKTAŞ, Hatice ÇELİK, Emel HARMANCI 
[Özet ] [PDF ] 
 Akciğer Kanserli Hastalarda Uzak Metastaz ile Organa Özgül Semptomların İlişkisi
The Correlation Between the Distant Metastases and Organ-Spesific Symptoms in The Patients with Lung Cancer (2055 defa görüntülendi)
14 - 18
Sibel ALPAR, Nazire UÇAR, Ayşe TURGUT, Tuba KIRATLI, A. Berna DURSUN, Bahar KURT 
[Özet ] [PDF ] 
 Akciğer Kanserli Olgularda İmmünglobulin ve Kompleman Düzeyleri
Immunoglobulins and Complement Components in Patients with Lung Cancer (2069 defa görüntülendi)
19 - 23
Ferda ÖNER, İsmail SAVAŞ, Numan NUMANOĞLU 
[Özet ] [PDF ] 
 Akut Pulmoner Tromboembolizmin Ağırlığı ile Serum IgE Düzeylerinin Korelasyonu
Correlation of Serum IgE Levels with Severity of Acute Pulmonary Thromboembolism (1838 defa görüntülendi)
24 - 30
Fatma ARAS DORU, Levent ERKAN, Serhat FINDIK, Oğuz UZUN, Atilla ATICI 
[Özet ] [PDF ] 
 Sarkoidozun Yaşam Kalitesi Üzerine Etkisi
The Influence of Sarcoidosis on Quality of Life (2026 defa görüntülendi)
31 - 37
Döndü GÜNEYLİOĞLU, Ferhan ÖZŞEKER, Sevinç BİLGİN, Çağla UYANUSTA KÜÇÜK, Esen AKKAYA 
[Özet ] [PDF ] 
 Aktif Akciğer Tüberkülozunun Tanısında Yüksek Rezolüsyonlu Bilgisayarlı Tomografinin Yeri
The Role of High Resolution Computerized Tomography (HRCT) in the Diagnosis and Treatment of Pulmonary Tuberculosis (1945 defa görüntülendi)
38 - 46
Arzu BALKAN, Engin BALCI, İsmail YÜKSEKOL, Metin ÖZKAN, Yücel TAŞAN, Yüksel PABUŞCU, Kudret EKİZ, Hayati BİLGİÇ, Necmettin DEMİRCİ, Olgaç SEBER 
[Özet ] [PDF ] 
 BCG Aşılamasında Neredeyiz?
BCG Vaccination: Where are We Now? (2026 defa görüntülendi)
47 - 51
Taner YAVUZ, Peri ARBAK, Cihadiye Elif ÖZTÜRK, Kenan KOCABAY 
[Özet ] [PDF ] 
 KOAH'da Komorbiditenin Prognoza Etkisi
The Effect of Comorbidity on Prognosis in Patients with COPD (1920 defa görüntülendi)
52 - 55
Aykut ÇİLLİ, Ahmet USLU, Candan ÖĞÜŞ, Tülay ÖZDEMİR 
[Özet ] [PDF ] 
 Tamamlayıcı Pnömonektomiler: Endikasyonları, Komplikasyonları ve Sonuçları
Completion Pneumonectomy: Indications, Complications, and Results (2029 defa görüntülendi)
56 - 62
Hakan KIRAL, Altuğ KOŞAR, Alpay ÖRKİ, Kemal TEMURTÜRKAN, Şenol ÜREK, Murat KELEŞ, Canan Şenol DUDU, Bülent ARMAN 
[Özet ] [PDF ] 
 Sigara Bırakma Polikliniğimizin Bir Yıllık İzlem Sonuçları
One-Year Follow up Results of Smoking Cessation Outpatient Clinic (3755 defa görüntülendi)
63 - 68
Tunçalp DEMİR, Bülent TUTLUOĞLU, Nihal KOÇ, Leman BİLGİN 
[Özet ] [PDF ] 
 Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi Sigara Bırakma Polikliniği Sonuçlarının Değerlendirilmesi
The Evaluation of Outpatient Smoking Cessation Clinic Results (2055 defa görüntülendi)
69 - 74
Gamze ÇAN, Funda ÖZTUNA, Tevfik ÖZLÜ 
[Özet ] [PDF ] 
 Edinsel Pediatrik Hava Yolu Patolojilerinde Üç Boyutlu Bilgisayarlı Tomografi
Three-Dimensional Computed Tomography in Acquired Pediatric Airway Diseases (1909 defa görüntülendi)
75 - 82
Suat FİTOZ, Çetin ATASOY, Aydın YAĞMURLU, Akın KAYA, Ergin ÇİFTÇİ, Erdal İNCE 
[Özet ] [PDF ] 
  
OLGU SUNUMU 
 
 Nadir Bir Trakea Malign Tümörü: Mukoepidermoid Karsinom (Olgu Sunumu)
A Rare Tracheal Malignant Tumor: Mucoepidermoid Carcinoma (A Case Report) (2399 defa görüntülendi)
83 - 85
Necdet ÖZ, Alpay SARPER, Şeyda KARAVELİ, Oktay ASLANER, Abid DEMİRCAN, Erol IŞIN 
[Özet ] [PDF ] 
  
DERLEMELER 
 
 Akut Oksijen Tedavisi
Acute Oxygen Treatment (2393 defa görüntülendi)
86 - 94
Özkan KIZKIN, Süleyman Savaş HACIEVLİYAGİL, Hakan GÜNEN 
[Özet ] [PDF ] 
 Kanserin Spontan Remisyonu
Spontaneous Remission in Cancer (1887 defa görüntülendi)
95 - 97
Uğur GÖNLÜGÖR, İbrahim AKKURT 
[Özet ] [PDF ] 
 Yolculuk ve Pulmoner Tromboemboli
Travel and Pulmonary Thromboembolism (1955 defa görüntülendi)
98 - 102
Ahmet URSAVAŞ, Nihat ÖZYARDIMCI 
[Özet ] [PDF ] 
 Rezeksiyon Sonrası Bronkoplevral Fistül Gelişimi ve Tedavi Yaklaşımları
Development and Treatment Approaches of Bronchopleural Fistula After Pulmonary Resection (2015 defa görüntülendi)
103 - 110
Arif Osman TOKAT, Nezih ÖZDEMİR 
[Özet ] [PDF ]