Türkçe       English
Tüberküloz ve Toraks
Cilt: 52 Sayı: 2 Yıl: 2004
Tuberculosis and Thorax
Volume: 52 Number: 2 Year: 2004
   
 
 
KLİNİK ÇALIŞMALAR 
 
 Fagerstrom nikotin bağımlılık testinin Türkçe versiyonunun güvenirliği ve faktör analizi
Fagerstrom test for nicotine dependence: Reliability in a Turkish sample and factor analysis (2030 defa görüntülendi)
115 - 121
M. Atilla UYSAL, Figen KADAKAL, Çağatay KARŞIDAĞ, Nazan Gülhan BAYRAM, Ömer UYSAL, Veysel YILMAZ 
[Özet ] [PDF ] 
 Plevral sıvıların ayrımında akut faz proteinlerinin kullanımı
Use of acute phase proteins in pleural effusion discrimination (1608 defa görüntülendi)
122 - 129
Mukadder ÇALIKOĞLU, Canan SEZER, Ali ÜNLÜ, Arzu KANIK, Lülüfer TAMER, İlker ÇALIKOĞLU 
[Özet ] [PDF ] 
 Ailesel kanser hikayesi ve akciğer kanseri
Familial history of cancer and lung cancer (2288 defa görüntülendi)
130 - 136
Zeynep TOPU, Füsun ÜLGER, Numan NUMANOĞLU 
[Özet ] [PDF ] 
 Tüberküloz plörezili 105 olgunun değerlendirilmesi
Evaluation of 105 cases with tuberculous pleurisy (1897 defa görüntülendi)
137 - 144
Aydanur MİHMANLI, Ferhan ÖZŞEKER, Ateş BARAN, Fatma KÜÇÜKER, Sinem ATİK, Esen AKKAYA 
[Özet ] [PDF ] 
 Radyolojik olarak akciğer tüberkülozu düşünülen balgam çıkaramayan ve mide suyu yayması negatif olan hastalarda bronş lavajının değeri
The value of bronchial lavage in patients with radiologically suggestive pulmonary tuberculosis with no sputum production and gastric lavage smear negativity (1863 defa görüntülendi)
145 - 149
Zafer KARTALOĞLU, Oğuzhan OKUTAN, Erkan BOZKANAT, Faruk ÇİFTÇİ, Ahmet İLVAN 
[Özet ] [PDF ] 
 Küçük hücreli dışı akciğer kanserli hastaların klinik özellikleri
Clinical features of non-small cell lung cancer cases (1942 defa görüntülendi)
150 - 158
Atilla G. ATICI, Levent ERKAN, Serhat FINDIK, Oğuz UZUN, Bedri KANDEMİR 
[Özet ] [PDF ] 
 KOAH'lı olgularda pulmoner hemodinamik ve spirometrik parametrelerin değerlendirilmesi
Evaluation of spirometric and pulmonary haemodynamic parameters in patients with COPD (1726 defa görüntülendi)
159 - 163
Özkan YETKİN, Gülseren KARABIYIKOĞLU 
[Özet ] [PDF ] 
  
OLGU SUNUMLARI 
 
 İnterstisyel akciğer hastalığının tanısında VATS: Beş olgu sunumu
Videothoracoscopic lung biopsy in the diagnosis of interstitial lung disease (1667 defa görüntülendi)
164 - 170
Hande D. İKİTİMUR, Fatma TOKER, Tunçalp DEMİR, A. Kürşat BOZKURT, Nurhayat YILDIRIM 
[Özet ] [PDF ] 
 Atipik klinik ve radyolojik seyirli bir kronik eozinofilik pnömoni olgusu
A case of chronic eosinophilic pneumonia with atypical clinical and radiological progress (2225 defa görüntülendi)
171 - 174
Sibel ŞAHBAZ, Eyüp Sabri UÇAN, Can SEVİNÇ, Emel CEYLAN, Ahmet ALACACIOĞLU, Aydanur KARGI 
[Özet ] [PDF ] 
 Endobronşiyal olarak görülen bir arteriyovenöz malformasyon olgusu
A case of arteriovenous malformation seen as an endobronchial lesion (1690 defa görüntülendi)
175 - 178
Zafer KARTALOĞLU, Oğuzhan OKUTAN, Erdoğan KUNTER, Faruk ÇİFTÇİ, Ahmet İLVAN, Habil TUNÇ 
[Özet ] [PDF ] 
 Bir endobronşiyal semi-invaziv aspergillozis olgusu
A case report of endobronchial semi-invasive aspergillosis (1691 defa görüntülendi)
179 - 182
Figen KADAKAL, M. Atilla UYSAL, Mehmet Akif ÖZGÜL, Senem ELİBOL, Nur ÜRER, Atilla GÜRSES, Veysel YILMAZ 
[Özet ] [PDF ] 
 Trakeobronkopatia osteokondroplastika: Bir olgu nedeniyle
Tracheobronchopathia osteochondroplastica: A case report (1952 defa görüntülendi)
183 - 185
Ateş BARAN, Sinem GÜNGÖR, Edhem ÜNVER, Adnan YILMAZ 
[Özet ] [PDF ] 
 İnatçı öksürükle seyreden trakeal bronş
Tracheal bronchus which is characterized with persistant cough (2145 defa görüntülendi)
186 - 188
Şemi ATİLLA, Nurhan KÖKSAL 
[Özet ] [PDF ] 
  
DERLEMELER 
 
 Kollajen doku hastalıklarında akciğer tutulumu
Pulmonary involvement in collagen tissue diseases (3991 defa görüntülendi)
189 - 198
Nevin TACİ HOCA, Ahmet Selim YURDAKUL 
[Özet ] [PDF ] 
 ARDS'de mekanik ventilasyon prensipleri
The principles of mechanical ventilation in ARDS (2618 defa görüntülendi)
199 - 206
Hakan GÜNEN, Özkan KIZKIN 
[Özet ] [PDF ]