Türkçe       English
Tüberküloz ve Toraks
Cilt: 52 Sayı: 3 Yıl: 2004
Tuberculosis and Thorax
Volume: 52 Number: 3 Year: 2004
   
 
 
KLİNİK ÇALIŞMALAR 
 
 Tüberküloz plörezide plevra sıvısı gamma interferon düzeyinin tanısal değeri
Diagnostic significance of gamma-interferon in tuberculous pleurisy (1923 defa görüntülendi)
211 - 217
Barış POYRAZ, Akın KAYA, Aydın ÇİLEDAĞ, Alev ÖKTEM, Uğur GÖNÜLLÜ 
[Özet ] [PDF ] 
 Periferik iskemi reperfüzyonun akciğerdeki nitrozatif etkileri ve "caffeic acid phenethyl ester"in koruyucu rolü
The nitrosative effect of peripheral ischemia-reperfusion on lung and preventive of caffeic acid phenethyl ester (2140 defa görüntülendi)
218 - 223
Mukadder ÇALIKOĞLU, Ali ÜNLÜ, Nehir SUCU, Savaş AKTAŞ, Lülüfer TAMER, İlker ÇALIKOĞLU 
[Özet ] [PDF ] 
 Uykunun fonksiyonel sonuçları ölçeğinin (FOSQ) Türk toplumuna uyarlanması
Adaptation of functional outcomes of sleep questionnaire (FOSQ) to Turkish population (2180 defa görüntülendi)
224 - 230
Bilgay İZCİ, Hikmet FIRAT, Sadık ARDIÇ, Oğuz KÖKTÜRK, Ethem GELİR, Meltem ALTINÖRS 
[Özet ] [PDF ] 
 İlkokul çocuklarında çevresel sigara dumanına maruziyetin idrar kotinin düzeyi ile değerlendirilmesi
Determination of environmental tobacco smoke in primary school children with urine cotinine measurements (1990 defa görüntülendi)
231 - 236
Haşim BOYACI, Can DUMAN, İlknur BAŞYİĞİT, Ahmet ILGAZLI, Füsun YILDIZ 
[Özet ] [PDF ] 
 Menopoz sonrası hormon replasman tedavisinin solunum fonksiyonları üzerine olan etkileri
The effects of hormone replacement therapy on pulmonary functions in postmenopausal women (2135 defa görüntülendi)
237 - 242
Nurhan KÖKSAL, Alanur GÜVEN, Önder ÇELİK, Gürkan KIRAN, Hakan KIRAN, Hasan Çetin EKERBİÇER 
[Özet ] [PDF ] 
 Hipertiroidi olgularında antitiroid tedavinin akım-volüm eğrileri üzerindeki etkileri
Effects of antithyroid medication on the flow-volume loop in patients with hyperthyroidism (1882 defa görüntülendi)
243 - 247
[Özet ] [PDF ] 
 Onkolojik cerrahi sonrası gelişen postoperatif pulmoner komplikasyonlarla ilişkili risk faktörleri
Risk factors associated with postoperative pulmonary complications following oncological surgery (1780 defa görüntülendi)
248 - 255
Çiğdem ÖZDİLEKCAN, Necla SONGUR, Bahadır M. BERKTAŞ, Meral DİNÇ, Emel ÜÇGÜL, Uğur OK 
[Özet ] [PDF ] 
 Astımlı ve KOAH'lı hastalarda vücut kitle indeksi ile balgam ve serum TNF-alfa düzeyi arasındaki ilişki
Body mass index and serum and sputum TNF-alpha levels relation in asthma and COPD (2059 defa görüntülendi)
256 - 261
İlknur BAŞYİĞİT, Füsun YILDIZ, Elif YILDIRIM, Haşim BOYACI, Ahmet ILGAZLI 
[Özet ] [PDF ] 
  
OLGU SUNUMU 
 
 Senkron primer akciğer kanserleri: Dört olgu nedeni ile
Synchronous primary lung cancers: due to the four cases (2449 defa görüntülendi)
262 - 267
İrfan UÇGUN, İlknur AKÇAYIR ŞAHİN, Muzaffer METİNTAŞ, Füsun ALATAŞ, Sinan ERGİNEL, Emine DÜNDAR 
[Özet ] [PDF ] 
  
DERLEMELER 
 
 Tracheobronchopathia osteochondroplastica: İki olgu ve literatürün incelenmesi
Tracheobronchopathia osteochondroplastica: two cases and review of literature (1852 defa görüntülendi)
268 - 271
Levent KART, Kemal KİRAZ, Hakan BÜYÜKOĞLAN, Mustafa ÖZESMİ, Zuhal ŞENTÜRK, İnci GÜLMEZ, Ramazan DEMİR, F. Sema OYMAK 
[Özet ] [PDF ] 
 Primer endobronşiyal leiyomiyom: Bir olgu sunumu
Primary endobronchial leiomyoma: a case report (1817 defa görüntülendi)
272 - 274
Sevinç BİLGİN, Adnan YILMAZ, Erdal OKUR, Sevim DÜZGÜN, Canan TAHAOĞLU, Esen AKKAYA 
[Özet ] [PDF ] 
 Herediter trombofili sebebiyle rekürren pulmoner embolizm (olgu sunumu)
Recurrent pulmonary embolism secondary to hereditary thrombophilia (case report) (2130 defa görüntülendi)
275 - 279
Ahmet Selim YURDAKUL, Filiz ÇİMEN, Nevin TACİ HOCA, Aslıhan ÇAKALOĞLU, Şükran ATİKCAN 
[Özet ] [PDF ] 
 Soliter pulmoner nodül ve spontan pnömotoraks nedeniyle başvuran bir bronşiyolitis obliterans organize pnömoni olgusu
Bronchiolitis obliterans organizing pneumonia presenting with solitary pulmonary nodule and spontan pneumothorax (1969 defa görüntülendi)
280 - 284
Serdar ŞEN, Ekrem ŞENTÜRK, Firuzan KACAR, İlhan İNCİ, Mehmet POLATLI 
[Özet ] [PDF ] 
 Difüz interstisyel akciğer hastalıklarına yaklaşım
Approach of diffuse interstitial lung diseases (5029 defa görüntülendi)
285 - 299
Oya KAYACAN 
[Özet ] [PDF ] 
  
Editöre Mektup (9 defa görüntülendi)300 - 302