Türkçe       English
Tüberküloz ve Toraks
Cilt: 53 Sayı: 2 Yıl: 2005
Tuberculosis and Thorax
Volume: 53 Number: 2 Year: 2005
   
 
 
EDİTÖRDEN MERHABA 
 
Editörden (11 defa görüntülendi)
  
KLİNİK ÇALIŞMALAR 
 
 Akciğer kanserli hastalarda bronkoalveoler lavaj sıvısında çözünebilir Fas ve Fas ligand düzeylerinin belirlenmesi
The evaluation of soluble Fas and soluble Fas ligand levels of bronchoalveolar lavage fluid in lung cancer patients (2003 defa görüntülendi)
127 - 131
Beril ERDOĞAN, Esra UZASLAN, Ferah BUDAK, Mehmet KARADAĞ, Dane EDİGER, Barbaros ORAL, Güher GÖRAL, Ercüment EGE, Oktay GÖZÜ 
[Özet ] [PDF ] 
 Trakya bölgesinde akciğer kanseri histopatolojisi ve ulusal verilerle kıyaslanması
Lung cancer histopathology in the Thrace region of Turkey and comparison with national data (1875 defa görüntülendi)
132 - 138
Celal KARLIKAYA, Ebru ÇAKIR EDİS 
[Özet ] [PDF ] 
 Gazi Üniversitesi Radyasyon Onkolojisi Anabilim Dalı'nda tedavi gören küçük hücreli akciğer kanseri tanılı hastaların retrospektif analizi
Retrospective analysis of patients with small cell lung cancer treated at Gazi University Department of Radiation Oncology (1962 defa görüntülendi)
139 - 147
Ö. Petek ERPOLAT, Fatih GÖKSEL, Hüseyin BORA, Müge AKMANSU, Diclehan ÜNSAL, Can ÖZTÜRK, İbrahim EGEHAN, Haluk AŞIKOĞLU 
[Özet ] [PDF ] 
 Seramik fabrikası işçilerinde silikozis
Evaluation of silicosis in ceramic workers (2287 defa görüntülendi)
148 - 155
Ayşın ŞAKAR, Ece KAYA, Pınar ÇELİK, Nurhan GENCER, Orhan TEMEL, Nesrin YAMAN, Levent SEPİT, Çetin Aydın YILDIRIM, Lale DAĞYILDIZI, Evşen COŞKUN, Gönül DİNÇ, Arzu YORGANCIOĞLU, Arif Hikmet ÇIMRIN  
[Özet ] [PDF ] 
 Akciğer hidatidozunun tanısında IHA, ELISA ve Western Blot testlerinin değerlendirilmesi
Evaluation of IHA, ELISA and Western Blot tests in diagnosis of pulmonary cystic hidatidosis (2082 defa görüntülendi)
156 - 160
Çiler AKISU, Songül BAYRAM DELİBAŞ, Gökhan YUNCU, Ümit AKSOY, Soykan ÖZKOÇ, Can BİÇMEN, Serpil SEVİNÇ, Sadık YALDIZ 
[Özet ] [PDF ] 
 Akciğerin adenoskuamöz karsinomu (13 olgu nedeniyle)
Adenosquamous carcinoma of the lung (an analysis of 13 cases) (2171 defa görüntülendi)
161 - 166
Ebru DAMADOĞLU, Aysun AYBATLI, Murat YALÇINSOY, Canan TAHAOĞLU, Ali ATASALİHİ, Esen AKKAYA, Adnan YILMAZ 
[Özet ] [PDF ] 
  
OLGU SUNUMLARI 
 
 İdiyopatik kronik eozinofilik pnömonili bir olgu sunumu
Idiopathic chronic eosinophilic pneumonia: a case report (2747 defa görüntülendi)
167 - 171
Gönül TANIR, İ. Etem PİŞKİN, Cumhur AYDEMİR, Başak ADAKLI, Serap ÖZMEN, Zafer ARSLAN, Uğur ÖZÇELİK, Çiğdem ÜNER 
[Özet ] [PDF ] 
 Nadir görülen birliktelik: Castleman hastalığı ve pemfigus vulgaris
A rare association: Castleman's disease and pemphigus vulgaris (1947 defa görüntülendi)
172 - 176
Bahadır ÜSKÜL, Müyesser ERTUĞRUL, Ahmet SELVİ, Aydanur MİHMANLI, İlkin ZİNDANCI, Hatice TÜRKER 
[Özet ] [PDF ] 
 Kombine küçük hücreli ve büyük hücreli akciğer kanseri ile Lambert-Eaton miyastenik sendromu birlikteliği: Olgu sunumu
Association of combined small cell and large cell lung cancer with Lambert-Eaton myasthenic syndrome: case report (2093 defa görüntülendi)
177 - 180
Arif Osman TOKAT, Cabir YÜKSEL, Özlem ÖZDEMİR KUMBASAR, Adem GÜNGÖR 
[Özet ] [PDF ] 
 Pankreas metastazına bağlı sarılıkla gelen küçük hücreli akciğer karsinomu olgusu
A case of a small cell lung carcinoma presenting with jaundice due to pancreatic metastasis (1955 defa görüntülendi)
181 - 184
Ayşın ŞAKAR, Eray KARA, Hasan AYDEDE, Semin AYHAN, Pınar ÇELİK, Arzu YORGANCIOĞLU 
[Özet ] [PDF ] 
  
DERLEMELER 
 
 Psödohipoksemi: SaO2 ve SpO2 arasındaki uyumsuzlukların yorumu
Pseudohypoxemia: interpretation of discrepancies between SaO2 and SpO2 (2457 defa görüntülendi)
185 - 189
Gökhan M. MUTLU, Jacob I. SZNAJDER 
[Özet ] [PDF ] 
 Difüz interstisyel akciğer hastalıklarında tedavi
Treatment in diffuse interstitial lung diseases (2316 defa görüntülendi)
190 - 199
Oya KAYACAN 
[Özet ] [PDF ] 
 Sigara ve akciğer kanseri
Smoking and lung cancer (2117 defa görüntülendi)
200 - 209
Tevfik ÖZLÜ, Yılmaz BÜLBÜL 
[Özet ] [PDF ] 
 Akciğer kanserinin cerrahi tedavisinde preoperatif değerlendirme
Preoperative evaluation in surgical treatment of lung cancer (2391 defa görüntülendi)
210 - 220
İlhan İNCİ, Engin PABUŞÇU 
[Özet ] [PDF ]