Türkçe       English
Tüberküloz ve Toraks
Cilt: 55 Sayı: 3 Yıl: 2007
Tuberculosis and Thorax
Volume: 55 Number: 3 Year: 2007
   
 
 
KLİNİK ÇALIŞMALAR 
 
 Akciğer ve kalp hastalıklarında plazma BNP düzeyinin prognostik değeri
Value of plasma BNP levels as a prognostic marker in lung and heart disorders (2156 defa görüntülendi)
225 - 230
Özkan YETKİN, Yüksel AKSOY, Hasan TURHAN, Erdal İN, Mukadder KARAHAN, Talat KILIÇ, Süleyman Savaş HACIEVLİYAGİL, Hakan GÜNEN 
[Özet ] [PDF ] 
 Belaruslu hastalardan izole edilen izoniazide dirençli Mycobacterium tuberculosis'lerdeki katG mutasyonları
katG mutations in isoniazid-resistant strains of Mycobacterium tuberculosis isolates from Belarusian patients (1937 defa görüntülendi)
231 - 237
Saeed ZAKER BOSTANABAD, Leonid P. TITOV, Veranika V. SLIZEN, Mohammad TAGHIKHANI, Ahmadreza BAHRMAND 
[Özet ] [PDF ] 
 Akciğer tüberkülozlu hastalarda serum interlökin-2 ve C-reaktif protein düzeylerinin klinik ve radyolojik bulgularla ilişkisi
The relation of serum interleukin-2 and C-reactive protein levels with clinical and radiological findings in patients with pulmonary tuberculosis (1986 defa görüntülendi)
238 - 245
S. Sevkan CANER, Deniz KÖKSAL, Şeref ÖZKARA, Mine BERKOĞLU, Sabahat AKSARAY, Dilek TARHAN 
[Özet ] [PDF ] 
 Pulmoner emboli tanılı olguların klinik ve laboratuvar bulgularında erkek-kadın farkları
Differences between men and women in the clinical and laboratory findings of patients diagnosed with pulmonary embolism (2555 defa görüntülendi)
246 - 252
Neşe DURSUNOĞLU, Sevin BAŞER, Dursun DURSUNOĞLU, Aylin MORAY, Göksel KITER, Sibel ÖZKURT, Fatma EVYAPAN, Nevzat KARABULUT 
[Özet ] [PDF ] 
 Rutin toraks BT incelemesinde süperior perikardiyal boşluk posterior bölümünün görülebilirliği
The detectability of posterior portion of superior pericardial recess on routine chest CT (2135 defa görüntülendi)
253 - 258
Can Zafer KARAMAN, Füsun TAŞKIN, Burak ÇİLDAĞ, Alparslan ÜNSAL 
[Özet ] [PDF ] 
 Endobronşiyal malign lezyonların tanısında transbronşiyal iğne aspirasyonunun değeri
Value of transbronchial needle aspiration in the diagnosis of endobronchial malignant lesions (2100 defa görüntülendi)
259 - 265
Bahadır Taha ÜSKÜL, Hatice TÜRKER, Alkın MELİKOĞLU, Adnan YILMAZ, Sibel BOĞA, Can ÜLMAN  
[Özet ] [PDF ] 
 Klinik ve subklinik hipotiroidili hastalarda spirometri
Spirometry in patients with clinical and subclinical hypothyroidism (2172 defa görüntülendi)
266 - 270
Gülfidan ÇAKMAK, Tayyibe SALER, Zuhal Aydan SAĞLAM, Mustafa YENİGÜN, Tunçalp DEMİR 
[Özet ] [PDF ] 
 Uyku apne sendromlu hastalarda CPAP tedavisine uyum ve tedavinin anksiyete ve depresyon üzerine etkisi
Compliance to CPAP treatment and effects of treatment on anxiety and depression in patients with obstructive sleep apnea syndrome (2066 defa görüntülendi)
271 - 277
Fatma FİDAN, Mehmet ÜNLÜ, Murat SEZER, Ömer GEÇİCİ, Ziya KARA 
[Özet ] [PDF ] 
 Kamyon sürücülerinde trafik kazası ve uyku apne sendromu semptomları arasındaki ilişki
Relation between traffic accidents and sleep apnea syndrome in truck drivers (2127 defa görüntülendi)
278 - 284
Fatma FİDAN, Mehmet ÜNLÜ, Murat SEZER, Ziya KARA 
[Özet ] [PDF ] 
  
OLGU SUNUMLARI 
 
 Bilateral plevral tutulum ile başvuran multipl miyelom olgusu
A multiple myeloma case presenting with bilateral pleural involvement (2049 defa görüntülendi)
285 - 289
Şebnem YOSUNKAYA, Emin MADEN, Hatice TOY, Raziye YAZICI, Faruk ÖZER, İsmail REİSLİ 
[Özet ] [PDF ] 
 Akciğerin pleomorfik karsinomu: Altı olgunun sunumu
Pleomorphic carcinoma of the lung: A report of six cases (1935 defa görüntülendi)
290 - 294
Adnan YILMAZ, Ebru SULU, Sibel ARINÇ, Cüneyt SALTÜRK, Erdal OKUR, Ferda AKSOY, Semih HALEZEROĞLU 
[Özet ] [PDF ] 
 Nocardia transvalensis infection in an immunocompetent patient reported from Turkey
Nocardia transvalensis infection in an immunocompetent patient reported from Turkey (1945 defa görüntülendi)
295 - 298
Yeliz KARAKAN, Osman ELBEK, Meral UYAR, Yasemin ZER, Mehmet TULU, Öner DİKENSOY 
[Özet ] [PDF ] 
 Yetmiş yaşında erkek hastada bronkopulmoner yayılım olan rekürren larengeal papillomatozis olgusu
Recurrent laryngeal papillomatosis with bronchopulmonaryl spread in a 70-year-old man (2097 defa görüntülendi)
299 - 302
Mohammad Hossein Rahimi RAD, Effat ALIZADEH, Behrouz ILKHANIZADEH 
[Özet ] [PDF ] 
  
DERLEME 
 
 Kronik obstrüktif akciğer hastalığı (KOAH) ve geleceği
Chronic obstructive pulmonary disease (COPD) and its future (2460 defa görüntülendi)
303 - 318
Türkan TATLICIOĞLU 
[Özet ] [PDF ]