Türkçe       English
Tüberküloz ve Toraks
Cilt: 55 Sayı: 4 Yıl: 2007
Tuberculosis and Thorax
Volume: 55 Number: 4 Year: 2007
   
 
 
KLİNİK ÇALIŞMALAR 
 
 Yoğun bakımda hemoglobin takibi: Tanısal kan kaybı ve günlük sıvı dengesi ile ilişkisi
Follow-up hemoglobin concentrations in ICU: Relationship between diagnostic blood loss and daily fluid balance (1998 defa görüntülendi)
323 - 328
Pınar PAZARLI, Tülay YARKIN, Zuhal KARAKURT, Dildar YETİS DUMAN, Cüneyt SALTÜRK, Bülent ÇELİK, Reha BARAN 
[Özet ] [PDF ] 
 Tiroid fonksiyon testi bozuklukları solunum yetmezliği olan hastaların prognozunu etkiler mi?
Can impairments of thyroid function test affect prognosis in patients with respiratory failure? (1950 defa görüntülendi)
329 - 335
Feza BACAKOĞLU, Özen K. BAŞOĞLU, Alev GÜRGÜN, Fırat BAYRAKTAR, Birgül KIRAN, Mustafa Hikmet ÖZHAN 
[Özet ] [PDF ] 
 KOAH infektif alevlenmelerinde atipik patojenlerin rolü
Role of atypical pathogens in infectious exacerbations of COPD (1998 defa görüntülendi)
336 - 341
Mehmet Sezai TAŞBAKAN, Ayça Arzu SAYINER, Abdullah SAYINER 
[Özet ] [PDF ] 
 KOAH'ta beden kitle indeksi ile fonksiyonel parametreler ve yaşam kalitesi arasındaki ilişki
The effect of body mass index on functional parameters and quality of life in COPD patients (2071 defa görüntülendi)
342 - 349
Banu SALEPÇİ, Ayşegül EREN, Benan ÇAĞLAYAN, Ali FİDAN, Elif TORUN, Nesrin KIRAL 
[Özet ] [PDF ] 
 İstanbul'daki hekimlerin sigara içme alışkanlıkları ve sigara karşıtı yasaya ilişkin tutumları
Smoking habits among physicians in Istanbul and their attitudes regarding anti-smoking legislation (1897 defa görüntülendi)
350 - 355
Mehmet Atilla UYSAL, Nevit DİLMEN, Levent KARASULU, Tunçalp DEMİR 
[Özet ] [PDF ] 
 Sigara içen sağlık personelinde nikotin bağımlılık düzeyini etkileyen faktörler
Affecting factors of nicotine dependence in the smoker health workers (1968 defa görüntülendi)
356 - 363
Oğuzhan OKUTAN, Dilaver TAŞ, Hatice KAYA, Zafer KARTALOĞLU 
[Özet ] [PDF ] 
 Sigara bırakma ile ilişkili yakınmalar
Complaints related to smoking cessation (1908 defa görüntülendi)
364 - 369
Gamze ÇAN, Funda ÖZTUNA, Murat TOPBAŞ 
[Özet ] [PDF ] 
 İran'da rifampisine dirençli Mycobacterium tuberculosis suşlarında rpoB kodlayan RNA polymerase beta subunit mutasyonlarının tanımlanması
Identification of mutations in the rpoB encoding the RNA polymerase beta subunit in rifampicine-resistant Mycobacterium tuberculosis strains from Iran (1862 defa görüntülendi)
370 - 377
Saeed ZAKER BOSTANABAD, Ahmadreza BAHRMAND, Leonid P. TITOV, Mohammad TAGHIKHANI 
[Özet ] [PDF ] 
 Primer akciğer kanserinde bronkoskopik biyopsi ve torakotomi materyalleri arasında hücre tipi uyumu
Cell type agreement between bronchoscopic biopsy and thoracotomy specimens in primary lung cancer (2017 defa görüntülendi)
378 - 382
Sibel ARINÇ, Cüneyt SALTÜRK, Müyesser ERTUĞRUL, Ebru SULU, Leyla TUNCER, Sema NERGİS, Ümmühan SELVİ 
[Özet ] [PDF ] 
 Göğüs duvarı (T3) ve vertebra (T4) tutulumu olan küçük hücreli dışı akciğer kanseri olgularında cerrahi tedavi
Surgical treatment in non-small cell lung cancer invading to the chest wall (T3) and vertebra (T4) (2252 defa görüntülendi)
383 - 389
Aydın ŞANLI, Ahmet ÖNEN, Kemal YÜCESOY, Volkan KARAÇAM, Sami KARAPOLAT, Banu GÖKÇEN, Gün Murat EYÜBOĞLU, Ayşenur DEMİRAL, İlhan ÖZTOP, Ünal AÇIKEL 
[Özet ] [PDF ] 
  
OLGU SUNUMLARI 
 
 Dev bir endobronşiyal hamartomun fiberoptik bronkoskop kullanılarak elektrokoter ve kriyoterapi ile tedavisi
Resection of giant endobronchial hamartoma by electrocautery and cryotherapy via flexible bronchoscopy (1869 defa görüntülendi)
390 - 394
Sedat ALTIN, Levent DALAR, Levent KARASULU, Erdoğan ÇETİNKAYA, Sinem TİMUR, Nur SOLMAZER 
[Özet ] [PDF ] 
 Meme tüberkülozlu iki kız kardeş
Two sisters with breast tuberculosis (3131 defa görüntülendi)
395 - 399
Belma AKBABA, Ateş BARAN, Murat YALÇINSOY, Sinem GÜNGÖR, Esen AKKAYA 
[Özet ] [PDF ] 
 Gefitinib ile tedavi edilen küçük hücreli dışı akciğer kanserli hastalarda geç ölümcül nüks
Late fatal recurrence in gefitinib-treated NSCLC patients (1853 defa görüntülendi)
400 - 403
Kunihiko MIYAZAKI, Tetsushi ANO, Kensuke NAKAZAWA, Hiroaki SATOH, Morio OHTSUKA 
[Özet ] [PDF ] 
 Konjenital trombofilili bir hastada hayatı tehdit eden şilotoraks: Olgu sunumu
Life threatening chylothorax in a patient with congenital thrombophilia: Case report (2083 defa görüntülendi)
404 - 408
Gülay ULUSAL OKYAY, Ezgi COŞKUN YENİGÜN, Gülbahar DARILMAZ YÜCE, I. Safa YILDIRIM, Sadık ARDIÇ 
[Özet ] [PDF ] 
 Vokal kord paralizisi sebebi olarak mediastinal tüberküloz lenfadenit ve antrakozis birlikteliği
Mediastinal tuberculous lymphadenitis with anthracosis as a cause of vocal cord paralysis (2022 defa görüntülendi)
409 - 413
H. Ahmet BİRCAN, Sema BİRCAN, Önder ÖZTÜRK, Songül ÖZYURT, Ünal ŞAHİN, Ahmet AKKAYA 
[Özet ] [PDF ] 
 Mediastinal kist gibi davranan ekstrapulmoner sekestrasyonlu iki olgu
Extrapulmonary sequestration mimicking mediastinal cyst: Report of two identical cases (1927 defa görüntülendi)
414 - 417
Ahmet Sami BAYRAM, Cengiz GEBİTEKİN, Murat BİÇER 
[Özet ] [PDF ] 
 Allerjik bronkopulmoner aspergilloz: 3 olgu nedeniyle
Allergic bronchopulmonary aspergillosis: 3 cases (2543 defa görüntülendi)
418 - 428
Ferda ÖNER ERKEKOL, Sevim BAVBEK, Özlem GÖKSEL, Dilşad MUNGAN, Ömür AYDIN, Ayşe Berna CAN, Zeynep MISIRLIGİL, Yavuz DEMİREL 
[Özet ] [PDF ]