Türkçe       English
Tüberküloz ve Toraks
Cilt: 56 Sayı: 4 Yıl: 2008
Tuberculosis and Thorax
Volume: 56 Number: 4 Year: 2008
   
 
 
KLİNİK ÇALIŞMALAR 
 
 KOAH'lı hastaların farklı servislerden kabul edilmeleri yoğun bakım ünitesi sonuçlarını etkiler mi?
Does admission from different sources have any influence on intensive care unit outcome in COPD patients? (1869 defa görüntülendi)
375 - 381
Müge AYDOĞDU, Gül GÜRSEL 
[Özet ] [PDF ] 
 KOAH riski altında olan (Evre 0) olguların önemi ve klinik farklılıkları
The importance of the at risk COPD patients (Stage 0) and clinical differences (2125 defa görüntülendi)
382 - 389
Nuray KÖMÜS, Kemal Can TERTEMİZ, Can SEVİNÇ 
[Özet ] [PDF ] 
 Küçük hücreli dışı akciğer kanseri olan hastalarda serum 'epidermal growth factor receptor' düzeyinin prognostik önemi
The prognostic value of serum epidermal growth factor receptor level in patients with non-small cell lung cancer (2060 defa görüntülendi)
390 - 395
Aydın ÇİLEDAĞ, Akın KAYA, Özkan YETKİN, Barış POYRAZ, İsmail SAVAŞ, Numan NUMANOĞLU, Hacer SAVAŞ 
[Özet ] [PDF ] 
 İlimizde 1999-2003 yılları arasında saptanan tüberküloz olgularının değerlendirilmesi
Evaluation of tuberculosis cases detected in our region between 1999 and 2003 (1891 defa görüntülendi)
396 - 404
Bülent ÖZBAY, Cengizhan SEZGİ, Orhan ALTINÖZ, Bünyamin SERTOĞULLARINDAN, Necla TOKGÖZ 
[Özet ] [PDF ] 
 Sivas il merkezi sağlık çalışanlarında obstrüktif uyku apne-hipopne sendromu semptom prevalansı
Symptom prevalance of obstructive sleep apnea-hypopnea syndrome in health-care providers in central Sivas (1919 defa görüntülendi)
405 - 413
Ömer Tamer DOĞAN, Serdar BERK, Sefa Levent ÖZŞAHİN, Sülhattin ARSLAN, Hasan DÜZENLİ, İbrahim AKKURT 
[Özet ] [PDF ] 
 Steroid tedavisi kesilen tavşanlarda endotrakeal entübasyonun ödem riski
Oedema risk of endotracheal intubation in rabbits with cessation of steroid therapy (2022 defa görüntülendi)
414 - 421
Hüseyin FİDAN, Önder ŞAHİN, Fatma FİDAN, Yüksel ELA, Ahmet SONGUR, Murat YAĞMURCA 
[Özet ] [PDF ] 
 Sosyal Sigorta Yüksek Sağlık Kuruluna 1998-2001 yılları arasında başvuran yükümlülük süresi sona ermiş pnömokonyoz olgularının değerlendirilmesi
The evaluation of the pneumoconiosis cases, whose liability times being expired, applied to the Social Security High Health Committee between the years 1998-2001 (2042 defa görüntülendi)
422 - 428
Alper BEDER 
[Özet ] [PDF ] 
  
OLGU SUNUMLARI 
 
 Sarkoidozis plörezi tanısında medikal torakoskopi: Üç olgu bildirimi
The diagnosis of sarcoidosis pleurisy by medical thoracoscopy: Report of three cases (1795 defa görüntülendi)
429 - 433
Şule AKÇAY, Valentina PINELLI, Gian Pietro MARCHETTI, Gian Franco TASSI 
[Özet ] [PDF ] 
 Montelukast ile ilişkili Churg-Strauss sendromu
Churg-Strauss syndrome associated with montelukast (1941 defa görüntülendi)
434 - 438
Burcu ÖZLEN, Levent ÖZDEMİR, Banu ESKİTÜTÜNCÜ, Leyla ÇEVİRME, Nazan KURTAR, Mehmet SOY, Osman Nuri HATİPOĞLU 
[Özet ] [PDF ] 
 Multipl miyelomun ilk bulgusu olarak plevral efüzyon
Pleural effusion as the first sign of multiple myeloma (2012 defa görüntülendi)
439 - 442
Bahadır Taha ÜSKÜL, Hatice TÜRKER, Fatma EMRE TURAN, Özge ÜNAL BAYRAKTAR, Alkın MELİKOĞLU, Canan TAHAOĞLU, Büge ÖZ 
[Özet ] [PDF ] 
 Nadir bir pnömoni etkeni: Brucella melitensis
A rare agent of pneumonia: Brucella melitensis (1965 defa görüntülendi)
443 - 447
Önder ÖZTÜRK, Zeynep AKÇAM, Ünal ŞAHİN, Ahmet BİRCAN, Ahmet AKKAYA, Güler YAYLI 
[Özet ] [PDF ] 
 Tümör nekroz faktörü-α antagonisti kullanımı sonrası gelişen tüberküloz plörezi: Olgu sunumu
Tuberculous pleurisy after tumour necrosis factor-α antagonist usage: Case report (2164 defa görüntülendi)
448 - 452
Sebahat AKOĞLU, Cenk BABAYİĞİT, Sinem KARAZİNCİR, Ali BALCI, İsmail HANTA 
[Özet ] [PDF ] 
 Asemptomatik bir çocukta akciğerin geç prezentasyonlu tip 4 kistik adenomatoid malformasyonu
Late presentation of cystic adenomatoid malformation type 4 of lung in an asymptomatic child (1809 defa görüntülendi)
453 - 455
Duygu ÖLMEZ, Arzu BABAYİĞİT, Oğuz ATEŞ, Nevin UZUNER, Dilek GÜNEŞ, Özkan KARAMAN, Erdener ÖZER, Feza AKGÜR 
[Özet ] [PDF ] 
 Akut venöz tromboemboli tedavisinde streptokinaz kullanımına bağlı akut anürik böbrek yetmezliği olgusu ve streptokinazın renal yan etkilerinin gözden geçirilmesi
Acute anuric renal failure with streptokinase therapy in a patient with acute venous thromboembolic disease and the review of renal side effects of streptokinase (1833 defa görüntülendi)
456 - 461
Zeynep ÖNEN, Öznur AKKOCA YILDIZ, Banu ERİŞ GÜLBAY, Gülseren KARABIYIKOĞLU 
[Özet ] [PDF ] 
  
OLGU TARTIŞMASI 
 
 Anticlockwise migrating infiltration in both lungs
Anticlockwise migrating infiltration in both lungs (1698 defa görüntülendi)
462 - 463
Norihiro KIKUCHI, Hiroaki SATOH, Hideo NISHIMAGI 
[Özet ] [PDF ] 
  
DERLEMELER 
 
 Kronik obstrüktif akciğer hastalığı ve kardiyovasküler sistem
Chronic obstructive pulmonary disease and cardiovascular system (1972 defa görüntülendi)
464 - 471
Alev GÜRGÜN, Cemil GÜRGÜN 
[Özet ] [PDF ] 
 KOAH'da selektif fosfodiesteraz-4 (PDE-4) inhibitörleri
Selective phosphodiesterase-4 (PDE-4) inhibitors in COPD (2241 defa görüntülendi)
472 - 484
Türkan TATLICIOĞLU 
[Özet ] [PDF ] 
  
EDİTÖRE MEKTUPLAR 
 
 Pleural metastasis from soft tissue sarcoma
Pleural metastasis from soft tissue sarcoma (1749 defa görüntülendi)
485 - 486
Hiroaki SATOH1, Kiyohisa SEKIZAWA 
[Özet ] [PDF ] 
 Soft tissue sarcoma metastatic to pleura
Soft tissue sarcoma metastatic to pleura (1863 defa görüntülendi)
487 - 488
Sami KARAPOLAT 
[Özet ] [PDF ]