Türkçe       English
Tüberküloz ve Toraks
Cilt: 58 Sayı: 2 Yıl: 2010
Tuberculosis and Thorax
Volume: 58 Number: 2 Year: 2010
   
 
 
KLİNİK ÇALIŞMALAR 
 
 Türkiye'de erişkin hastalarda toplum kökenli pnömonilerde etyolojik ajanlar; çok merkezli, kesitsel çalışma
Etiological agents of community-acquired pneumonia in adult patients in Turkey; a multicentric, cross-sectional study (2216 defa görüntülendi)
119 - 127
İftihar KÖKSAL, Tevfik ÖZLÜ, Özlem BAYRAKTAR, Gürdal YILMAZ, Yılmaz BÜLBÜL, Funda ÖZTUNA, Rahmet ÇAYLAN, Kemalettin AYDIN, Nurgün SUCU, TUCAP Çalışma Grubu 
[Özet ] [PDF ] 
 Akut hiperkapnik solunum yetmezliğinde noninvaziv mekanik ventilasyon başarısızlığı ile ilişkili faktörler
Associated factors with non-invasive mechanical ventilation failure in acute hypercapnic respiratory failure (2230 defa görüntülendi)
128 - 134
Akın KAYA, Aydın ÇİLEDAĞ, İpek ÇAYLI, Zeynep Pınar ÖNEN, Elif ŞEN, Banu GÜLBAY 
[Özet ] [PDF ] 
 Diş teknisyenlerinde solunum bozuklukları ve pnömokonyoz sıklığı
Prevalence of respiratory abnormalities and pneumoconiosis in dental laboratory technicians (2422 defa görüntülendi)
135 - 141
Derya ÖZDEMİR DOĞAN, Ali Kemal ÖZDEMİR, Nilüfer Tülin POLAT, Uğur DAL, Cesur GÜMÜŞ, İbrahim AKKURT 
[Özet ] [PDF ] 
 Türkiye'de tıp eğitiminde iş sağlığı konusunun ağırlığı
Position of occupational diseases in medical education in Turkey (2073 defa görüntülendi)
142 - 146
Arif ÇIMRIN, Sinem ALBAYRAK, Levent TABAK 
[Özet ] [PDF ] 
 İranlı hastalarda tüberküloza yatkınlıkta vitamin D polimorfizmlerinin rolünün değerlendirilmesi: Olgu-kontrol çalışması
Evaluating the role of vitamin D receptor polymorphisms on susceptibility to tuberculosis among Iranian patients: a case-control study (2342 defa görüntülendi)
147 - 153
Sayed Mehran MARASHIAN, Parissa FARNIA, Shima SEYF, Saber ANOOSHEH, Ali Akbar VELAYATI 
[Özet ] [PDF ] 
 Fizyolojik ölü boşluk ölçümünün ekstübasyon başarısını tahmin etmedeki rolü
The role of physiologic dead space measurement in predicting extubation success (2506 defa görüntülendi)
154 - 161
Ezgi ÖZYILMAZ, Müge AYDOĞDU, Gül GÜRSEL 
[Özet ] [PDF ] 
 Kronik obstrüktif akciğer hastalığı olan olgularda serum grelin, IL-6 ve TNF-α düzeyleri
Serum ghrelin, IL-6 and TNF-α levels in patients with chronic obstructive pulmonary disease (2188 defa görüntülendi)
162 - 172
Yasemin DEVECİ, Figen DEVECİ, Nevin İLHAN, Ilgın KARACA, Teyfik TURGUT, Mehmet Hamdi MUZ 
[Özet ] [PDF ] 
  
OLGU SUNUMLARI 
 
 Poland sendromu ve spontan pnömotoraks nadir bir birliktelik
Poland's syndrome and spontaneous pneumothorax a rare association (2433 defa görüntülendi)
173 - 176
Burçin ÇELİK 
[Özet ] [PDF ] 
 Nadir görülen port kateter komplikasyonu
A rare complication of port catheter (2211 defa görüntülendi)
177 - 180
Nesrin KIRAL, Gülşen SARAÇ, Tuğba YÜKSEL, Banu SALEPÇİ, Benan ÇAĞLAYAN 
[Özet ] [PDF ] 
 Kistik fibrozis (CFTR) geninde N1303K mutasyonu olan yenidoğanda bilateral spontan pnömotoraks
Bilateral spontaneous pneumothorax in a newborn with N1303K mutation of cystic fibrosis (CFTR) gene (2040 defa görüntülendi)
181 - 183
Fevzi ATASEVEN, Samet ÖZER, Resul YILMAZ, Atilla ŞENAYLI 
[Özet ] [PDF ] 
 Disfoni ve göğüs ağrısı semptomları ile kendini gösteren pnömomediastinum olgusu
Dysphonia and chest pain as presenting symptoms of pneumomediastinum (2053 defa görüntülendi)
184 - 187
Tyler MORK, Gökhan M. MUTLU, Tomasz J. KUZNIAR 
[Özet ] [PDF ] 
  
RAPOR 
 
 Hemorajik komplikasyon gelişen desendan nekrotizan mediastinitin başarılı tedavisi
Successful treatment of descending necrotizing mediastinitis with hemorrhagic complication (2012 defa görüntülendi)
188 - 191
Rahim MAHMODLOU, Rahman ABBASIVASH 
[Özet ] [PDF ] 
  
DERLEMELER 
 
 Orta KOAH'da inhaler kortikosteroid/beta-2 agonist tedavisi
Inhaled corticosteroid/beta-2 agonist therapy in moderate COPD (2295 defa görüntülendi)
192 - 201
Nurhayat YILDIRIM 
[Özet ] [PDF ] 
 Güncel verilerle kronik obstrüktif akciğer hastalığında pulmoner hipertansiyon
Update on pulmonary hypertension in chronic obstructive pulmonary disease (2110 defa görüntülendi)
202 - 212
Zeynep Pınar ÖNEN, Gülseren KARABIYIKOĞLU 
[Özet ] [PDF ] 
 GARD Türkiye ulusal kontrol programının diğer bulaşıcı olmayan hastalıklar programlarıyla entegrasyonu
Integration of GARD Turkey national program with other non-communicable diseases plans in Turkey (2067 defa görüntülendi)
213 - 228
Yorgancıoğlu A, Yardım N, Ergün P, Karlıkaya C, Kocabaş A, Mungan D, Yıldız F, et al. 
[Özet ] [PDF ] 
  
EDİTÖRE MEKTUP 
 
 Determination of optimal drying period in wet to dry weight ratio measurement
Determination of optimal drying period in wet to dry weight ratio measurement (1870 defa görüntülendi)
229 - 230
Ali YEĞİNSU, Makbule ERGİN 
[Özet ] [PDF ]