Türkçe       English
Tüberküloz ve Toraks
Cilt: 59 Sayı: 4 Yıl: 2011
Tuberculosis and Thorax
Volume: 59 Number: 4 Year: 2011
   
 
 
KLİNİK ÇALIŞMALAR 
 
 Asthma quality of life questionnaire yaşam kalitesi anketinin erişkin astımlı Türk hasta örneğinde geçerliliği ve güvenilirliği
Validity and reliability of asthma quality of life questionnaire in a sample of Turkish adult asthmatic patients (47706 defa görüntülendi)
321 - 327
doi: 10.5578/tt.2447 • PubMed: 22233301
Aylin ÖZGEN ALPAYDIN, Arzu YORGANCIOĞLU, Özge YILMAZ, Mine BORA,
Tuğba GÖKTALAY, Pınar ÇELİK, Hasan YÜKSEL
 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 KOAH'da semptomun günlük değişkenliğini, sabah aktiviteleri üzerindeki etkisini
ve hastalar ile fizik tedavi uzmanlarının terapötik beklentilerini araştırmak için yapılmış kesitsel bir gözlem çalışması-SUNRISE çalışması
A cross-sectional observational study to investigate daily symptom variability,
effects of symptom on morning activities and therapeutic expectations of patients and
physicians in COPD-SUNRISE study
(7486 defa görüntülendi)
328 - 339
doi: 10.5578/tt.3268 • PubMed: 22233302
Tülin KUYUCU, Salih Zeki GÜÇLÜ, Bengü ŞAYLAN, Cahit DEMİR, Tuncer ŞENOL,
Serdar GÜNER, Ejder KOYUNCU, Ferit ÖZEN, Sezai ÖZTÜRK, Zeki CANGÜL,
Semih AĞANOĞLU, Şevket ÖZKAYA, Sevilay Çiçek OCAK, Hüseyin AKKURT,
Yavuz Selim İNTEPE, Merve Gülcan BAYRAK, Tuncay GÜLER, Taha Tahir BEKÇİ,
Şadan SOYYİĞİT, Salim SEYFETTİN, Özhan KULA, Makbule Özlem AKBAY,
Bengü BÜYÜKGÖZE, Gökhan ASAL, Şeyma BAŞLILAR, Osman ÖZTÜRK
(Türkiye SUNRISE Çalışma Grubu; çalışmaya alınan hasta sayılarına göre isimler sıralanmıştır).
 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 Bronşektazide hava yolu kolonizasyonu sistemik inflamasyona neden olur mu?
Does airway colonization cause systemic inflammation in bronchiectasis? (6751 defa görüntülendi)
340 - 347
doi: 10.5578/tt.2934 • PubMed: 22233303
Begüm ERGAN ARSAVA, Lütfi ÇÖPLÜ 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 Sağlık bakımı ile ilişkili pnömoni ve toplumkökenli pnömoni tanıları ile hastanede yatan olguların karşılaştırılması
The comparison of patients with hospitalized health-care-associated pneumonia to community-acquired pneumonia (5658 defa görüntülendi)
348 - 354
doi: 10.5578/tt.2359 • PubMed: 22233304
Mehmet Sezai TAŞBAKAN, Feza BACAKOĞLU, Özen KAÇMAZ BAŞOĞLU, Alev GÜRGÜN,
Burcu BAŞARIK, Şenay ÇİTİM TUNCEL, Abdullah SAYINER
 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 Sağlık eğitimi alan 3 ve 4. sınıf öğrencilerinde sigara kullanımı ve etkileyen faktörler: İzlem araştırması
Level of smoking of 3rd and 4th grade students studying health and related factors: follow-up study (6799 defa görüntülendi)
355 - 361
doi: 10.5578/tt.2390 • PubMed: 22233305
Tuğba GÖKTALAY, Beyhan CENGİZ ÖZYURT, Ayşın ŞAKAR COŞKUN, Pınar ÇELİK 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 Nikotin bağımlılığı ve çevresel tütün dumanı maruziyeti
Nicotine addiction and environmental tobacco smoke exposure (9053 defa görüntülendi)
362 - 368
doi: 10.5578/tt.2487 • PubMed: 22233306
Sibel DORUK, Handan İNÖNÜ KÖSEOĞLU, Ünal ERKORKMAZ 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
  
OLGU SUNUMLARI 
 
 Pulmoner tromboemboliyi taklit eden pulmoner arter sarkomu
Pulmonary artery sarcoma mimicking pulmonary thromboembolism (5840 defa görüntülendi)
369 - 373
doi: 10.5578/tt.2630 • PubMed: 22233307
Gökhan ÇELİK, Aydın ÇİLEDAĞ, Cabir YÜKSEL, Bülent Mustafa YENİGÜN, Hakan KUTLAY,
Levent YAZICIOĞLU, Sibel PERÇİNEL, Akın KAYA
 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 Akciğer infeksiyonuna bağlı gelişen hemofagositik sendrom: Olgu sunumu
Hemophagocytic syndrome due to lung infection: a case report (8041 defa görüntülendi)
374 - 379
doi: 10.5578/tt.1661 • PubMed: 22233308
Pervin KORKMAZ EKREN, Erhan ERGİN, Tuncay GÖKSEL, Nazan ÖZSAN, Mine HEKİMGİL 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 Toplum kökenli Burkholderia cepacia pnömonisi: Bağışıklığı sağlam iki olgu sunumu
Community-acquired Burkholderia cepacia pneumonia: a report of two immunocompetent patients (6690 defa görüntülendi)
380 - 383
doi: 10.5578/tt.1159 • PubMed: 22233309
Mehmet BAYRAM, Mesiha BABALIK, Nur Dilek BAKAN, İsa DÖNGEL 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 Preterm bir yenidoğanda TPN efüzyonu için yapılan torasenteze bağlı frenik sinir hasarı: Ardışık iki sıra dışı komplikasyon
Phrenic nerve injury due to thoracentesis for TPN effusion in a preterm newborn:
consecutive two unusual complications
(6654 defa görüntülendi)
384 - 387
doi: 10.5578/tt.2370 • PubMed: 22233310
Ramazan ÖZDEMİR, Suna OĞUZ, Nurdan URAS, Ömer ERDEVE, Yavuz YILMAZ,
Hülya ULU, Uğur DİLMEN
 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 Kadınlarda biomass ve mesleksel toza maruziyet astıma yol açabilir mi?
Does exposure to biomass and occupational dust can be causative for asthma among women? (4756 defa görüntülendi)
388 - 391
doi: 10.5578/tt.1849 • PubMed: 22233311
Arif Hikmet ÇIMRIN, Canan KARAMAN 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 Endobronşiyal büyüme gösteren akciğer adenokarsinomu
Lung adenocarcinoma with endobronchial growth (6278 defa görüntülendi)
392 - 395
doi: 10.5578/tt.2322 • PubMed: 22233312
Katsunori KAGOHASHI, Koichi KURISHIMA, Hiroichi ISHIKAWA, Hiroaki SATOH 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 Gebelikte spontan pnömotoraks: Olgu sunumu
Spontaneous pneumothorax in pregnancy: a case report (5335 defa görüntülendi)
396 - 398
doi: 10.5578/tt.2621 • PubMed: 22233313
Afshin MOHAMMADI, Mohammad GHASEMI RAD, Kolsoom AFRASIABI 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 Actinomyces israelii: Torasik ampiyemin nadir bir nedeni
Actinomyces israelii: a rare cause of thoracic empyema (5752 defa görüntülendi)
399 - 401
doi: 10.5578/tt.2454 • PubMed: 22233314
Athanassios KLEONTAS, Christos ASTERIOU, Andreas EFSTATHIOU, Eleftheria KONSTANTINOU, Charilaos TSAPAS, Nikolaos BARBETAKIS 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
  
DERLEMELER 
 
 Uyku apnesinin klinik uygulamasında kardiyovasküler biyobelirteçler
Cardiovascular biomarkers in clinical practice of sleep apnea (7686 defa görüntülendi)
402 - 408
doi: 10.5578/tt.1448 • PubMed: 22233315
Dursun DURSUNOĞLU, Neşe DURSUNOĞLU 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 Astım tedavisinde uzun etkili beta-2 agonistlerin yeri ve güvenilirliği
Long acting beta-2 agonists in the treatment of asthma and their safety (5356 defa görüntülendi)
409 - 415
doi: 10.5578/tt.3269 • PubMed: 22233316
Haluk TÜRKTAŞ, Bülent ŞEKEREL, Gül KARAKAYA, Füsun YILDIZ, Arzu YORGANCIOĞLU 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 Anestezistler için bronkoskopik anatominin önemi
The importance of bronchoscopic anatomy for anesthesiologists (10854 defa görüntülendi)
416 - 426
doi: 10.5578/tt.3270 • PubMed: 22233317
Tülay HOŞTEN, Salih TOPÇU 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
  
EDİTÖRE MEKTUPLAR 
 
 Akciğer kanserinde evre ve tümör tipinin serum leptin düzeyi ve tümör dokusunda leptin ekspresyonu ile ilişkisi
The relationship between stage and tumor type and serum leptin level and leptin expression on tumor tissue in lung cancer (4691 defa görüntülendi)
427 - 428
doi: 10.5578/tt.2478 • PubMed: 22233318
Serap DURU, Zeynep SÖNMEZ, Yasemin SAYGIDEĞER, Özlem SEVER, Binnur ÖNAL, Sadık ARDIÇ 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 Kronik böbrek yetmezliğinde tüberkülozun değerlendirilmesi
Evaluation of tuberculosis in chronic renal failure (4470 defa görüntülendi)
429 - 430
doi: 10.5578/tt.2475 • PubMed: 22233319
Aytekin ALÇELİK, Elif ÖZTÜRK, Zerrin BİCİK, Mustafa BEHÇET, Abdülkadir KÜÇÜKBAYRAK 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
  
59. Cilt Konu ve Yazar İndeksi (9 defa görüntülendi)431 - 436