Türkçe       English
Tüberküloz ve Toraks
Cilt: 48 Sayı: 2 Yıl: 2000
Tuberculosis and Thorax
Volume: 48 Number: 2 Year: 2000
   
 
 
 63. cilt konu ve yazar indeksi
63nd volume subject and author index
(15 defa görüntülendi)
  
KLİNİK ÇALIŞMALAR 
 
 Bronkoalveoler Lavajın Astmalılar ve İnterstisyel Akciğer Hastalarında Güvenilirliği
The Safety of Bronchoalveoler Lavage in Astmatic and Interstitial Lung Disease Patients (1965 defa görüntülendi)
93 - 98
Emel HARMANCI, Necla ÖZDEMİR, Mustafa KOLSUZ, Sinan ERGİNEL, Sevda MUTLU, Osman ELBEK, Arzu YURDASİPER 
[Özet ] [PDF ] 
 Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı (KOAH) Olgularında Günde Tek ve İki Kez Uygulanan Yavaş Salınımlı Teofilinlerin Farmakokinetiği
The Pharmacokinetic Study of Once and Twice Daily Dosing of New Controlled Release Theophylline Products in COPD (1996 defa görüntülendi)
99 - 105
Esra KUNT UZASLAN, Ercüment EGE, Sevil KONUK, Nihat ÖZYARDIMCI, Eser Gürdal YÜKSEL, Mehmet KARADAĞ, Ramazan Oktay GÖZÜ, Şenay KARACA, Burhanettin ALKAN 
[Özet ] [PDF ] 
 Anjiotensin-Konverting Enzim İnhibitörleri ve Öksürük
Angiotensin-Converting Enzyme Inhibitors and Cough (2071 defa görüntülendi)
106 - 110
Ünal ŞAHİN, Ahmet ALTINBAŞ, Ercan TUNÇ, Mehmet ÜNLÜ, Ahmet AKKAYA 
[Özet ] [PDF ] 
 Pulse Oksimetre ve Ko-Oksimetre ile Ölçülen Oksijen Saturasyon Değerlerinin Karşılaştırılması
Comparison of Oxygen Saturation by Pulse Oximetry and Co-Oximetry (2435 defa görüntülendi)
111 - 114
Zeki YILDIRIM, Cemal TUNCER, Münire GÖKIRMAK, H. Canan HASANOĞLU, İrfan BARUTÇU, Hasan PEKDEMİR 
[Özet ] [PDF ] 
 Toplumsal Kökenli Pnömoni ve KOAH'ın Akut İnfeksiyöz Alevlenmesinin Hastanede Klaritromisin ile Ardışık Tedavisi
Sequential Therapy with Clarithromycin in the Hospital Management of Community-Acquired Pneumonia and Acute Bacterial Exacerbation of Chronic Obstructive Pulmonary Disease (2304 defa görüntülendi)
115 - 120
Enver YALNIZ, Ufuk YILMAZ, Gülay UTKANER, Özlem YALNIZ, Ünver KAMALI, Osman KAFTAN 
[Özet ] [PDF ] 
 Akciğer Tüberkülozunda Toraks Bilgisayarlı Tomografisi Bulguları
Computed Thorax Tomography Findings in Pulmonary Tuberculosis (2400 defa görüntülendi)
121 - 127
Abdurrahman ŞENYİĞİT, Mustafa ÖZATEŞ, Emir ASAN, Hasan NAZAROĞLU, Mehmet COŞKUNSEL 
[Özet ] [PDF ] 
 İstanbul Dispanserleri Çalışmalarının Yeni Akciğer Tüberkülozlu Olguların Tanı-Tedavi ve Takip İşlemleri Açısından Değerlendirilmesi
Evaluation of New Diagnosed Lung Tuberculosis Cases Monitored by Dispensaries of Istanbul in 1995 (1939 defa görüntülendi)
128 - 135
Turan KARAGÖZ, Hülya ARDA, Tülin ERBORAN, Zeki KILIÇASLAN, Emel ÇAĞLAR, A. Refik EREM 
[Özet ] [PDF ] 
 Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı (KOAH) ve Astmada Polisakkarid Pnömokok Aşısının IgG ve IgG2 Düzeylerine Etkisi
The Effects of Pneumococcal Polysaccharide Vaccine to IgG and IgG2 Responses in Chronic Obstructive Pulmonary Disease (Copd) and Asthma (2121 defa görüntülendi)
136 - 139
Erdener BALIKÇI, Füsun YILDIZ, İbrahim KATIRCIOĞLU, Fahriye KESKİN, İlknur EGECE, Hüseyin ÇEBİ, Recep BİNGÖL, Oktay ÖZKARAKAŞ 
[Özet ] [PDF ] 
 Tıp Fakültesi Çalışanlarında Sigara İçme Prevalansı, Nikotin Bağımlılığı ve Solunum Fonksiyon Testleri
Prevalance of Smoking, Nicotine Addiction and Pulmonary Function Tests in Workers of Faculty of Medicine (2142 defa görüntülendi)
140 - 147
Sibel ÖZKURT, Mehmet BOSTANCI, Remzi ALTIN, Aysun ÖZŞAHİN, Beyza AKDAĞ 
[Özet ] [PDF ] 
 Sistemik Sklerozda Akciğer Tutulumunun Bronkoalveoler Lavaj Lenfosit Altgruplarının Analizi ile Değerlendirilmesi
The Evaluation of Lung Involvement in Systemic Sclerosis by Analysis of Bronchoalveolar Lavage (BAL) Lympocyte Subtypes (2179 defa görüntülendi)
148 - 153
E. KUNT UZASLAN, N. ÖZYARDIMCI, F. ŞENGÜL, E. DALKILIÇ, K. DİLEK, G. GÖRAL, M. KARADAĞ 
[Özet ] [PDF ] 
  
OLGU SUNUMLARI 
 
 Wegener Granülomatozisi (Olgu Sunumu)
Wegener Granulomatosis (Case Report) (2671 defa görüntülendi)
154 - 161
Ahmet AKKAYA, Erhan TURGUT, Ünal ŞAHİN, Aliye SARI, Mustafa TÜZ 
[Özet ] [PDF ] 
 Pulmoner Alveoler Proteinozis (Olgu Sunumu)
Pulmonary Alveolar Proteinosis (Case Report) (2519 defa görüntülendi)
162 - 166
Nazan KAÇAR, Şaban ÜNSAL, Alpaslan ÇAKAN, Fevziye TUKSAVUL, Sülün ERMETE, Salih Z. GÜÇLÜ 
[Özet ] [PDF ] 
 İnvaziv Aspergillozisin Neden Olduğu Kosta Destrüksiyonu (Olgu Sunumu)
Destruction of Rib Due to Invasive Aspergillosis (2238 defa görüntülendi)
167 - 170
Mahmut ÇAKIR, Mehmet TOTAN, Ali Rıza AK, Murat DANACI, Şükrü KÜÇÜKÖDÜK 
[Özet ] [PDF ] 
 Spontan Pnömotoraks ile Prezente Olan Bir Bronkosentrik Granülomatozis Olgusu
A Case of Bronchocentric Granulomatosis Presented with Spontaneous Pneumothorax (2262 defa görüntülendi)
171 - 174
Ömer SOYSAL, Münire GÖKIRMAK, Akın KUZUCU, Bülent MIZRAK, Canan HASANOĞLU 
[Özet ] [PDF ] 
  
DERLEMELER 
 
 Son Dönem İnterstisyel Akciğer Hastalıklarında Yaşam Kalitesi
Son Dönem İnterstisyel Akciğer Hastalıklarında Yaşam Kalitesi (1841 defa görüntülendi)
175 - 181
İbrahim AKKURT 
[Özet ] [PDF ]