Türkçe       English
Tüberküloz ve Toraks
Cilt: 64 Sayı: 3 Yıl: 2016
Tuberculosis and Thorax
Volume: 64 Number: 3 Year: 2016
   
 
 
KLİNİK ÇALIŞMALAR 
 
 Türkiye'de sağlık bakımı ile ilişkili pnömoni olgularının klinik özellikleri ve sonuçları
Clinical characteristics and outcome of healthcare associated pneumonia in Turkey (619 defa görüntülendi)
185-190
doi:10.5578/tt.26423
Canan GÜNDÜZ, Mehmet Sezai TAŞBAKAN, Abdullah SAYINER, Aykut ÇİLLİ, Oğuz KILINÇ, Ayşın ŞAKAR COŞKUN 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 Sepsis nedeniyle yoğun bakıma alınan hastalarda adrenal yetmezlik varlığında adrenomedullin mortalite ilişkisi
Level of adrenomedullin in cases with adrenal defficiency and its relation to mortality in patients with sepsis (688 defa görüntülendi)
191-197
doi:10.5578/tt.10568
Baran BALCAN, Şehnaz OLGUN, Türkay AKBAŞ, Emel ERYÜKSEL, Sait KARAKURT 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 Akut pulmoner embolide varfarin ile enoksaparin veya yeni oral antikoagülanların kullanımının maliyetlerinin karşılaştırılması
A cost comparison of warfarin vs enoxaparine or new oral anticoagulants used for the treatment of patients with pulmonary embolism (691 defa görüntülendi)
198-205
doi:10.5578/tt.24153
Murat TÜRK, Yağmur ALDAĞ, İpek Kıvılcım Oğuzülgen, Numan EKİM 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 Obstrüktif uyku apnesinde trombosit indisleri: Ortalama trombosit hacmi, trombosit dağılım genişliği ve plateletcritin yeri
Platelet indices in obstructive sleep apnea: the role of mean platelet volume, platelet distribution widht and plateletcrit (677 defa görüntülendi)
206-210
doi:10.5578/tt.29170
Yılmaz BÜLBÜL, Esra AYDIN ÖZGÜR, Asım ÖREM 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 Süreyyapaşa Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi mikobakteri mikroskopi ve kültür sonuçlarının değerlendirilmesi: Üç yıllık analiz
Evaluation of mycobacterial microscopy and culture results of Sureyyapasa Chest Diseases and Chest Surgery Training and Research Hospital: A 3-year analysis (842 defa görüntülendi)
211-216
doi:10.5578/tt.28058
Elçin AKDUMAN ALAŞEHİR, Ahmet BALIKÇI, Mualla PARTAL, Gülay ÇATMABACAK, Görkem YAMAN 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 Adolesan öğrencilerin sigara içme ile ilgili davranışları ve görüşleri
Behaviours and opinions of adolescent students on smoking (672 defa görüntülendi)
217-222
doi:10.5578/tt.20925
Özlem Saniye İÇMELİ, Hatice TÜRKER, Baran GÜNDOĞUŞ, Merve ÇİFTCİ, Ülkü AKA AKTÜRK 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 Granülomatöz polianjit (Wegener granülomatozis): Klinik bulgular ve uzun dönem izlem sonuçları
Granulomatous polyangitis (Wegener granulomatosis): clinical findings and results of long-term follow-up (686 defa görüntülendi)
223-229
doi:10.5578/tt.25269
Nazan ŞEN, Müge AYDIN TUFAN, Reyhan YILDIZ, Emine Duygu ERSÖZLÜ BOZKIRLI, Eftal YÜCEL 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
  
DERLEMELER 
 
 Noninvaziv mekanik ventilasyon sırasında sedasyon
Sedation during noninvasive mechanical ventilation (921 defa görüntülendi)
230-239
doi:10.5578/tt.10764
Fatma YILDIRIM, İskender KARA, Ebru ORTAÇ ERSOY 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 KOAH tedavisinde yeni bronkodilatörler ve kombinasyonları
New bronchodilators and combinations in COPD treatment (2635 defa görüntülendi)
240-245
doi:10.5578/tt.10267
Sibel GÜNAY, Muzaffer SARIAYDIN, Nilgün YILMAZ DEMİRCİ 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
  
OLGU SUNUMLARI 
 
 Ölümcül domuz gribi: Çocuk hastada H1N1 ve Mycoplasma pneumoniae koinfeksiyonu
Fatal swine influenza A H1N1 and Mycoplasma pneumoniae coinfection in a child (721 defa görüntülendi)
246-249
doi:10.5578/tt.10782
K Jagadishkumar KALEMAHALLI, N Arun Kumar, KV Ashok CHOWDARY, MS SUMANA 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 Moksifloksasin ilişkili trombositopeni: Olgu sunumu
Moxifloxacin related thrombocytopenia: A case report (687 defa görüntülendi)
250-252
doi:10.5578/tt.10649
Mustafa ÇÖRTÜK, Ali Ramazan BENLİ, Mustafa KÖROĞLU, Onur YAZICI, Murat ACAT, Hasan CASİM, Erdoğan ÇETİNKAYA 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
  
KISA RAPOR 
 
 İki farklı primer tümörden kaynaklanan psödomezotelyoma olgularının görüntüleme bulguları
Imaging findings of pseudomesothelioma cases resulting from two different primary tumours (634 defa görüntülendi)
253-255
doi:10.5578/tt.10100
Işıl BAŞARA AKIN, Canan ALTAY, Pınar BALCI 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
  
EDİTÖRE MEKTUPLAR 
 
 Tahminleri alalım!
Let's get estimates! (622 defa görüntülendi)
256-257
doi:10.5578/tt.10463
Ayşe Gül ÖNEY KURNAZ, Dilek ŞEN DOKUMACI, Funda YALÇIN, Turgay ULAŞ, Mehmet GENCER 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 Hemoptizi olan bir hasta için zamanında bronkoskopik inceleme
Timely bronchoscopic examination for a patient with hemoptysis (645 defa görüntülendi)
258-259
doi:10.5578/tt.21053
Hiroko WATANABE, Kohta KATAYAMA, Hiroaki SATOH 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 KOAH'lı olguda spontan pnömoperikardiyum
Spontaneous pneumopericardium in a patient with COPD (615 defa görüntülendi)
260-262
doi:10.5578/tt.24224
Nilgün YILMAZ DEMİRCİ, Nurdan KÖKTÜRK 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ]