Türkçe       English
Tüberküloz ve Toraks
Cilt: 64 Sayı: 3 Yıl: 2016
Tuberculosis and Thorax
Volume: 64 Number: 3 Year: 2016
   
 
 
KLİNİK ÇALIŞMALAR 
 
 Türkiye'de sağlık bakımı ile ilişkili pnömoni olgularının klinik özellikleri ve sonuçları
Clinical characteristics and outcome of healthcare associated pneumonia in Turkey (1795 defa görüntülendi)
185-190
doi: 10.5578/tt.26423 • PubMed: 28393724
Canan GÜNDÜZ, Mehmet Sezai TAŞBAKAN, Abdullah SAYINER, Aykut ÇİLLİ, Oğuz KILINÇ, Ayşın ŞAKAR COŞKUN 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 Sepsis nedeniyle yoğun bakıma alınan hastalarda adrenal yetmezlik varlığında adrenomedullin mortalite ilişkisi
Level of adrenomedullin in cases with adrenal defficiency and its relation to mortality in patients with sepsis (2206 defa görüntülendi)
191-197
doi: 10.5578/tt.10568 • PubMed: 28393725
Baran BALCAN, Şehnaz OLGUN, Türkay AKBAŞ, Emel ERYÜKSEL, Sait KARAKURT 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 Akut pulmoner embolide varfarin ile enoksaparin veya yeni oral antikoagülanların kullanımının maliyetlerinin karşılaştırılması
A cost comparison of warfarin vs enoxaparine or new oral anticoagulants used for the treatment of patients with pulmonary embolism (1979 defa görüntülendi)
198-205
doi: 10.5578/tt.24153 • PubMed: 28393726
Murat TÜRK, Yağmur ALDAĞ, İpek Kıvılcım Oğuzülgen, Numan EKİM 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 Obstrüktif uyku apnesinde trombosit indisleri: Ortalama trombosit hacmi, trombosit dağılım genişliği ve plateletcritin yeri
Platelet indices in obstructive sleep apnea: the role of mean platelet volume, platelet distribution widht and plateletcrit (2412 defa görüntülendi)
206-210
doi: 10.5578/tt.29170 • PubMed: 28393727
Yılmaz BÜLBÜL, Esra AYDIN ÖZGÜR, Asım ÖREM 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 Süreyyapaşa Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi mikobakteri mikroskopi ve kültür sonuçlarının değerlendirilmesi: Üç yıllık analiz
Evaluation of mycobacterial microscopy and culture results of Sureyyapasa Chest Diseases and Chest Surgery Training and Research Hospital: A 3-year analysis (2929 defa görüntülendi)
211-216
doi: 10.5578/tt.28058 • PubMed: 28366154
Elçin AKDUMAN ALAŞEHİR, Ahmet BALIKÇI, Mualla PARTAL, Gülay ÇATMABACAK, Görkem YAMAN 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 Adolesan öğrencilerin sigara içme ile ilgili davranışları ve görüşleri
Behaviours and opinions of adolescent students on smoking (2384 defa görüntülendi)
217-222
doi: 10.5578/tt.20925 • PubMed: 28393728
Özlem Saniye İÇMELİ, Hatice TÜRKER, Baran GÜNDOĞUŞ, Merve ÇİFTCİ, Ülkü AKA AKTÜRK 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 Granülomatöz polianjit (Wegener granülomatozis): Klinik bulgular ve uzun dönem izlem sonuçları
Granulomatous polyangitis (Wegener granulomatosis): clinical findings and results of long-term follow-up (1986 defa görüntülendi)
223-229
doi: 10.5578/tt.25269 • PubMed: 28393729
Nazan ŞEN, Müge AYDIN TUFAN, Reyhan YILDIZ, Emine Duygu ERSÖZLÜ BOZKIRLI, Eftal YÜCEL 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
  
DERLEMELER 
 
 Noninvaziv mekanik ventilasyon sırasında sedasyon
Sedation during noninvasive mechanical ventilation (3082 defa görüntülendi)
230-239
doi: 10.5578/tt.10764 • PubMed: 28366157
Fatma YILDIRIM, İskender KARA, Ebru ORTAÇ ERSOY 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 KOAH tedavisinde yeni bronkodilatörler ve kombinasyonları
New bronchodilators and combinations in COPD treatment (8707 defa görüntülendi)
240-245
doi: 10.5578/tt.10267 • PubMed: 28366158
Sibel GÜNAY, Muzaffer SARIAYDIN, Nilgün YILMAZ DEMİRCİ 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
  
OLGU SUNUMLARI 
 
 Ölümcül domuz gribi: Çocuk hastada H1N1 ve Mycoplasma pneumoniae koinfeksiyonu
Fatal swine influenza A H1N1 and Mycoplasma pneumoniae coinfection in a child (2096 defa görüntülendi)
246-249
doi: 10.5578/tt.10782 • PubMed: 28393730
K Jagadishkumar KALEMAHALLI, N Arun Kumar, KV Ashok CHOWDARY, MS SUMANA 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 Moksifloksasin ilişkili trombositopeni: Olgu sunumu
Moxifloxacin related thrombocytopenia: A case report (2198 defa görüntülendi)
250-252
doi: 10.5578/tt.10649 • PubMed: 28393731
Mustafa ÇÖRTÜK, Ali Ramazan BENLİ, Mustafa KÖROĞLU, Onur YAZICI, Murat ACAT, Hasan CASİM, Erdoğan ÇETİNKAYA 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
  
KISA RAPOR 
 
 İki farklı primer tümörden kaynaklanan psödomezotelyoma olgularının görüntüleme bulguları
Imaging findings of pseudomesothelioma cases resulting from two different primary tumours (1711 defa görüntülendi)
253-255
doi: 10.5578/tt.10100 • PubMed: 28393732
Işıl BAŞARA AKIN, Canan ALTAY, Pınar BALCI 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
  
EDİTÖRE MEKTUPLAR 
 
 Tahminleri alalım!
Let's get estimates! (1670 defa görüntülendi)
256-257
doi: 10.5578/tt.10463 • PubMed: 28393733
Ayşe Gül ÖNEY KURNAZ, Dilek ŞEN DOKUMACI, Funda YALÇIN, Turgay ULAŞ, Mehmet GENCER 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 Hemoptizi olan bir hasta için zamanında bronkoskopik inceleme
Timely bronchoscopic examination for a patient with hemoptysis (1586 defa görüntülendi)
258-259
doi: 10.5578/tt.21053 • PubMed: 28393734
Hiroko WATANABE, Kohta KATAYAMA, Hiroaki SATOH 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 KOAH'lı olguda spontan pnömoperikardiyum
Spontaneous pneumopericardium in a patient with COPD (2383 defa görüntülendi)
260-262
doi: 10.5578/tt.24224 • PubMed: 28393735
Nilgün YILMAZ DEMİRCİ, Nurdan KÖKTÜRK 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ]