Türkçe       English
Tüberküloz ve Toraks
Cilt: 65 Sayı: 1 Yıl: 2017
Tuberculosis and Thorax
Volume: 65 Number: 1 Year: 2017
   
 
 
KLİNİK ÇALIŞMALAR 
 
 Organize pnömonili olguların retrospektif değerlendirilmesi: Kriptojenik organize pnömoni sekonder organize pnömoniden farklı mıdır?
Retrospective evaluation of patients with organizing pneumonia: is cryptogenic organizing pneumonia different from secondary organizing pneumonia? (6136 defa görüntülendi)
1-8
doi: 10.5578/tt.53938 • PubMed: 28621243
Saliha YILMAZ, Berna AKINCI ÖZYÜREK, Yurdanur ERDOĞAN, Burcu CİRİT KOÇER, Funda DEMİRAĞ, Yeliz DADALI, Sertaç BÜYÜKYAYLACI ÖZDEN 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 Hekimlerin, hasta yakınlarının ve toplumun akciğer kanseri tanısının söylenmesine ilişkin görüşlerinin değerlendirilmesi
Evaluation of physians, patients, relatives and society of opinions on the told lung cancer diagnosis (3300 defa görüntülendi)
9-17
doi: 10.5578/tt.10044 • PubMed: 28621244
Utku DATLI, Pınar ÇELİK, Yavuz HAVLUCU, Tuğba GÖKTALAY, Ayşın ŞAKAR COŞKUN, Ayşe Arzu YORGANCIOĞLU 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 Sigara içme durumlarına göre öğretmenlerin sosyodemografik özelliklerinin ve yaşam kalitelerinin değerlendirilmesi: Türkiye'nin Doğu Karadeniz bölgesinden kesitsel bir çalışma
Evaluation of school teachers' sociodemographic characteristics and quality of life according to their cigarette smoking status: a cross-sectional study from the eastern Black Sea region of Turkey (2343 defa görüntülendi)
18-24
doi: 10.5578/tt.48618 • PubMed: 28621245
Dilek ÇAKMAKÇI KARADOĞAN, Özgür ÖNAL, Deniz SAY ŞAHİN, Sonnur YAZICI, Yalçın KANBAY 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 Kronik obstrüktif akciğer hastalığı alevlenme olgularında başvuru nötrofil lenfosit oranı ile prognoz arasındaki ilişki
Association between admission neutrophil to lymphocyte ratio and outcomes in patients with acute exacerbation of chronic obstructive pulmonary disease (3103 defa görüntülendi)
25-31
doi: 10.5578/tt.27626 • PubMed: 28621246
Shaghayegh RAHIMIRAD, Mohammad Reza GHAFFARY, Mohammad Hossein RAHIMIRAD, Farid RASHIDI 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
  
DERLEMELER 
 
 ARIA 2016 yönetici özeti: Yaşam döngüsü boyunca hastalıkları öngörmeye yönelik tıp uygulamaları için bütünleştirilmiş yaklaşım yolakları
ARIA 2016 executive summary: integrated care pathways for predictive medicine across the life cycle (3064 defa görüntülendi)
32-40
doi: 10.5578/tt.52766 • PubMed: 28621247
Ayşe Arzu YORGANCIOĞLU, Ömer KALAYCI, Cemal CİNGİ, Bilun GEMİCİOĞLU, Ali Fuat KALYONCU, Iogana AGACHE, Claus BACHERT, Anna BEDBROOK, George Walter CANONICA, Thomas CASALE, Alvaro CRUZ, Wytsk Ej FOKKENS, Peter HELLINGS, Boleslaw SAMOLINSKI, Jean BOUSQUET 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 Plevral hastalıkların görüntülenmesi: Akciğer grafisi temelinde görüntüleme yöntemlerinin değerlendirilmesi
Imaging of pleural diseases: evaluation of imaging methods based on chest radiography (21267 defa görüntülendi)
41-55
doi: 10.5578/tt.47546 • PubMed: 28621248
Necdet POYRAZ, Havva KALKAN, Kemal ÖDEV, Sami CERAN 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
  
OLGU SUNUMLARI 
 
 İmmünyetmezliğin arkasına gizlenen tüberküloz; kronik granülomatöz hastalık tanısı alan iki olgunun irdelenmesi
Tuberculosis masked by immunodeficiency: a review of two cases diagnosed with chronic granulomatous disease (2814 defa görüntülendi)
56-59
doi: 10.5578/tt.22093 • PubMed: 28621249
Hikmet Tekin NACAROĞLU, Semiha BAHÇECİ ERDEM, Nesrin GÜLEZ, Canan Şule ÜNSAL KARKINER, İlker DEVRİM, Ferah GENEL, Mustafa Yavuz KÖKER, Demet CAN 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 Geçmeyen öksürüğe neden olan tüberküloza bağlı bronkoözefageal fistül
Tuberculous bronchoesophageal fistula presenting as intractable cough (2219 defa görüntülendi)
60-62
doi: 10.5578/tt.10181 • PubMed: 28621250
Venkatraman INDIRAN 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
  
EDİTÖRE MEKTUPLAR 
 
 Serum ANCA-pozitif yaşlı bir hastada hemoptizi
Hemoptysis in a serum ANCA-positive elderly patient (17509 defa görüntülendi)
63
doi: 10.5578/tt.10500 • PubMed: 28621251
Hiroko WATANABE, Tomohiro TAMURA, Hiroaki SATOH 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 Yenidoğan yoğun bakım ünitesine yatırılan yenidoğanlarda toplumda gelişen respiratuvar sinsityal virüs pnömonisinin klinik seyri
Clinical course of community-acquired respiratory syncytial virus pneumonia in newborns hospitalized in neonatal intensive care unit (8187 defa görüntülendi)
64-65
doi: 10.5578/tt.10895 • PubMed: 28621252
Selmin KARADEMİR, Tamer YOLDAŞ 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 "Severe Respiratory Insufficiency (SRI)" anketinin Türkçeye çevirisi ve transkültürel adaptasyonu
Turkish translation and transcultural adaptation of Severe Respiratory Insufficiency (SRI) questionnaire (2668 defa görüntülendi)
66-68
doi: 10.5578/tt.34243 • PubMed: 28621253
Begüm ERGAN, Gül DABAK, Ömer ŞENBAKLAVACI, Selen USLU, Wolfram WINDISCH 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ]