Türkçe       English
Tüberküloz ve Toraks
Cilt: 66 Sayı: 2 Yıl: 2018
Tuberculosis and Thorax
Volume: 66 Number: 2 Year: 2018
   
 
 
KLİNİK ÇALIŞMALAR 
 
 Küçük hücreli dışı akciğer kanserinde endobronşiyal ve endoskopik ultrason rehberliğinde ince iğne aspirasyonunun mediastinal nodal evrelemedeki rolü
The role of endobronchial and endoscopic ultrasound guided fine needle aspiration for mediastinal nodal staging of non-smallcell lung cancer (769 defa görüntülendi)
85-92
doi: 10.5578/tt.66866 • PubMed: 30246650
Nuri TUTAR, Alper YURCİ, Işın GÜNEŞ, İnci GÜLMEZ, Şebnem GÜRSOY, Ömer ÖNAL, Özlem CANÖZ 
[Özet ] [PDF ] 
 Ebus ile tanı konulan tüberküloz ve sarkoidoza bağlı granülomatöz lenfadenitte RDW’nin tanı değeri
The utility of RDW in discrimination of sarcoidosis and tuberculous lymphadenitis diagnosed by ebus (811 defa görüntülendi)
93-100
doi: 10.5578/tt.66993 • PubMed: 30246651
Mevlüt KARATAŞ, Ayperi ÖZTÜRK 
[Özet ] [PDF ] 
 Sağlıklı kadınlarda sigaranın vücut kompozisyonu, pulmoner fonksiyonlar, fiziksel aktivite ve sağlıkla ilişkili yaşam kalitesi üzerine etkisi
The effects of smoking on body composition, pulmonary function, physical activity and health-related quality of life among healthy women (1064 defa görüntülendi)
101-108
doi: 10.5578/tt.50724 • PubMed: 30246652
Vijdan EFENDİ, Sevgi ÖZALEVLİ, İlknur NAZ, Oğuz KILINÇ 
[Özet ] [PDF ] 
 Sol hiler lezyonlarda transarteriyel endobronşiyal ultrasonografi rehberliğinde transbronşiyal iğne aspirasyonunun etkinlik ve güvenilirliği
Efficacy and safety of endobronchial ultrasound-guided transbronchial needle aspiration through the pulmonary arteries for the diagnosis of left hilar lesions (761 defa görüntülendi)
109-114
doi: 10.5578/tt.59707 • PubMed: 30246653
Erdoğan ÇETİNKAYA, Mustafa ÇÖRTÜK, Demet TURAN, Elif TANRIVERDİ, Murat ACAT, Mehmet Akif ÖZGÜL 
[Özet ] [PDF ] 
 Yaşlı hastalarda endobronşiyal ultrason eşliğinde alınan transbronşiyal iğne aspirasyonunun tanı değeri
Diagnostic utility of endobronchial ultrasound-guided transbronchial needle aspiration in elderly patients (674 defa görüntülendi)
115-121
doi: 10.5578/tt.67020 • PubMed: 30246654
Nilgün YILMAZ DEMİRCİ, Can ÖZTÜRK 
[Özet ] [PDF ] 
 Kırsal alanda yaşayan kadınlarda biyomas dumanına bağlı solunum fonksiyon kapasitesinde bozulma
Altered pulmonary functions due to biomass smoke in a rural population of Turkish women: a descriptive study (719 defa görüntülendi)
122-129
doi: 10.5578/tt.54027 • PubMed: 30246655
Baran BALCAN, Selçuk AKAN, Aylin ÖZSANCAK UĞURLU, Berrin CEYHAN 
[Özet ] [PDF ] 
 Akciğer kitleleri ve eşlik eden lenf nodlarının benign/malign ayırımında F-18 FDG PET/BT’nin rolü
The role of F-18 FDG PET/CT in differentiating benign from malignant pulmonary masses and accompanying lymph nodes (989 defa görüntülendi)
130-135
doi: 10.5578/tt.10809 • PubMed: 30246656
Arzu CENGİZ, Funda AYDIN, Murat SİPAHİ, Levent DERTSİZ, Gülay ÖZBİLİM, Selen BOZKURT, Fırat GÜNGÖR, Adil BOZ, Metin ERKILIÇ 
[Özet ] [PDF ] 
 Anti-TNF tedavisi öncesinde romatizmal hastalarda latent tüberküloz infeksiyonu saptanmasında TDT, QuantiFERON-TB Gold test ve T-SPOT.TB testi
Tst, Quantiferon-TB Gold test and t-spot.Tb test for detecting latent tuberculosis infection in patients with rheumatic disease prior to anti-tnf therapy (1359 defa görüntülendi)
136-143
doi: 10.5578/tt.66444 • PubMed: 30246657
Gökhan SARGIN, Taşkın ŞENTÜRK, Emel CEYLAN, Murat TELLİ, Songül ÇİLDAĞ, Hakan DOĞAN 
[Özet ] [PDF ] 
 İnfluenza olgularının 2016-2017 yılı salgınında klinik, radyolojik ve prognostik özellikleri
Clinical, radiological and prognostic features of influenza cases in the influenza epidemic during years 2016-2017 (717 defa görüntülendi)
144-149
doi: 10.5578/tt.66122 • PubMed: 30246658
Özlem ERÇEN DİKEN, Sertaç ARSLAN, Özlem AKDOĞAN, Derya YAPAR, Özgür ÜNAL, Emre DEMİR, Nurcan BAYKAM 
[Özet ] [PDF ] 
 Bursa ilindeki öğretmenlerin astım farkındalığının değerlendirilmesi
Evaluation of asthma awareness among teachers in Bursa (752 defa görüntülendi)
150-155
doi: 10.5578/tt.67040 • PubMed: 30246659
Özge AYDIN GÜÇLÜ, Mehmet KARADAĞ, Aslı Ceren MACUNLUOĞLU, Ezgi DEMİRDÖĞEN ÇETİNOĞLU, Dane EDİGER 
[Özet ] [PDF ] 
  
DERLEMELER 
 
 Astım tedavisinde bronşiyal termoplasti
Bronchial thermoplasty for asthma treatment (1319 defa görüntülendi)
156-165
doi: 10.5578/tt.66842 • PubMed: 30246660
Tayfun ÇALIŞKAN, Oğuzhan OKUTAN, Zafer KARTALOĞLU 
[Özet ] [PDF ] 
 Astımda alarminler ve anti-alarmin biyolojikler
Alarmins and anti-alarmin biologics in asthma (1248 defa görüntülendi)
166-175
doi: 10.5578/tt.66695 • PubMed: 30246661
Begüm GÖRGÜLÜ, Sevim BAVBEK 
[Özet ] [PDF ] 
  
KISA RAPOR 
 
 Türkiye’de mask (Mobile Airways Sentinel networK) allerji günlüğü uygulaması: allerjik rinit ve astımda arıa ile bütünleşmiş mobil teknoloji kullanımı
MASK (Mobile Airways Sentinel networK) in Turkey-the ARIA integrated mobile solution for allergic rhinitis and asthma multimorbidity (887 defa görüntülendi)
176-181
doi: 10.5578/tt.66913 • PubMed: 30246662
Ayşe Arzu YORGANCIOĞLU, Bilun GEMİCİOĞLU, Ömer KALAYCI, Ali Fuat KALYONCU, Cemal CİNGİ, Ruth MURRAY, Gabriel ONORATO, Slyvia ARNAVİELHE, Anna BEDBROOK, Jean BOUSQUET 
[Özet ] [PDF ] 
  
EDİTÖRE MEKTUP 
 
 Sarkoidoz hastalarında akciğer tüberkülozu gelişimi: iki olgu
Pulmonary tuberculasis in sarcoidosis patients: two cases (1131 defa görüntülendi)
182-184
doi: 10.5578/tt.66434 • PubMed: 30246663
Fatma ÜÇSULAR, Gülistan KARADENİZ, Gülru POLAT, Enver YALNIZ 
[Özet ] [PDF ]